Νομοθετικό διάταγμα 17/7/1923 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα κατά τα ανωτέρω σχέδια πόλεων, κωμών κ.λ.π. μετά την έγκριση των εφαρμόζονται βάσει του τοπογραφικού χάρτου, εφ' ου συνετάγησαν, κατά τα λεπτομερέστερα δια βασιλικού διατάγματος κανονισθησόμενα. Εφ' όσον το εγκεκριμένο σχέδιον είναι συντεταγμένο υπό μικράν κλίμακα, δύναται δια την εφαρμογήν να υποτυπωθεί υπό μείζονα τοιαύτη, καθοριζομένων άμα τη αποτυπώσει ταύτη σαφέστερο των λεπτομερειακών βάσει του εγκεκριμένου σχεδίου. Οι τοιαύτες αποτυπώσεις θεωρούνται ως ακριβή αντίγραφα του εγκεκριμένου σχεδίου και ισχύουν κυρούμενες δι' αποφάσεως (του επί της Συγκοινωνίας υπουργού), λαμβανομένης μετά γνώμη του συμβουλίου των δημοσίων έργων. Εν περιπτώσει διαφορών μεταξύ του αρχικώς εγκεκριμένου σχεδίου και των ανωτέρω αντιγράφων, οφειλομένων εις την διαφορά της κλίμακας, επικρατέστερα θεωρούνται τα αντίγραφα ως προς τα οποία θεωρούνται ισχύουσες οι διατάξεις του παρόντος Διατάγματος.

 

2. Τα περί ων η προηγουμένη παράγραφος εγκεκριμένα σχέδια θεωρούνται εφαρμόσιμα μόνον ως προς τα κατά το άρθρο 2 παράγραφος 2 σε αυτά καθοριζόμενα αμέσως εφαρμοστέα τμήματα. Η εφαρμογή αυτών πέραν των εν λόγω τμημάτων επιτρέπεται τμηματικώς, εφ' όσον οι πραγματικές ανάγκες της πόλεως δικαιολογούν τούτο και μόνον μετά προηγούμενη έγκριση δια βασιλικού διατάγματος, εκδιδομένου με πρόταση του επί της Συγκοινωνίας υπουργού μετά σχετική γνωμοδότηση του συμβουλίου των δημοσίων έργων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.