Νομοθετικό διάταγμα 17/7/1923 - Άρθρο 52

Άρθρο 52


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Πάσα οικοδομή και εκτέλεσις οιασδήποτε εργασίας δομήσεως και εν γένει υπό του παρόντος διατάγματος προβλεπομένης κατασκευής ή εγκαταστάσεως εντός ή εκτός των πόλεων, κωμών κ.λ.π. υπόκειται ως προς την μελέτη, την εκτέλεσιν και την χρησιμοποίηση αυτής από απόψεως υγιεινής, ασφάλειας, αισθητικής και εν γένει τηρήσεως των διατάξεων του παρόντος διατάγματος και οιωνδήποτε ετέρων (καθ' όλα τα στάδια της κατασκευής και μετά ταύτη) εις τον έλεγχο του Κράτους, ασκούμενο υπό της κατά το παρόν διάταγμα αρμοδίας υπηρεσίας κατά τα ειδικότερα δια διατάγματος κανονισθησόμενα.

 

2. Προς ανέγερση, επισκευή ή κατεδάφιση οιασδήποτε οικοδομής και προς εκτέλεσιν οιωνδήποτε εργασιών δομήσεως και εν γένει οιωνδήποτε κατασκευών και εγκαταστάσεων προβλεπομένων υπό του παρόντος διατάγματος υπό οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, απαιτείται η προηγούμενη έγγραφος άδεια της αρμοδίας υπηρεσίας. Τοιαύτη άδεια δεν απαιτείται προκειμένου περί των εντός των κτιρίων και των οικοδομήσιμων εν γένει χώρων εγκαθιστάμενων μηχανών, εργαλείων και λοιπών εξαρτημάτων λειτουργίας των βιομηχανικών και εν γένει των μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, υπό ειδικών ως προς τα ζητήματα ταύτα διεπόμενων διατάξεων. Επίσης δεν απαιτείται τοιαύτη άδεια δια τα εντός των αυτών χώρων εγκαθιστώμενα έτερα αντικείμενα τα μη δυνάμενα να θεωρηθούν ως εξαρτήματα των κτιρίων (οίον έπιπλα και σκεύη οικοδομών, εμπορεύματα κ.λ.π.).

 

3. Την κατά την προηγούμενη παράγραφο άδεια χορηγούν μόνον οι υπό του παρόντος διατάγματος οριζόμενες αρμόδιες υπηρεσίες, πάσα δε άδεια, χορηγούμενη τυχόν υπό οιασδήποτε ετέρας δημοσίας ή δημοτικής και κοινοτικής αρχής, δεν έχει νόμιμο κύρος, ουδέ δημιουργεί υπέρ του εις ον παρεσχέθη οιονδήποτε δικαίωμα συνεπαγόμενη την εφαρμογήν των σχετικών ποινικών διατάξεων του παρόντος διατάγματος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.