Νομοθετικό διάταγμα 17/7/1923 - Άρθρο 53

Άρθρο 53


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η κατά το προηγούμενον άρθρο άδεια χορηγείται, υπό της αρμοδίας Τεχνικής Υπηρεσίας, επί τη εγγράφω αιτήσει του ενδιαφερομένου, υποβάλλοντος απαραιτήτως την μελέτη του εκτελεσθησομένου έργου. Τοιαύτη μελέτη δεν απαιτείται προκειμένου περί των υπό του άρθρου 23 παράγραφος 3, εδάφιο β' αναφερομένων εγκαταστάσεων ή και ετέρων έργων παρουσιαζόντων απλότητα εκτελέσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 194/1969 (ΦΕΚ 103/Α/1969).

 

2. Η ανωτέρω άδεια παρέχεται υπό τον όρον τηρήσεως των διατάξεων του παρόντος διατάγματος και εκτελέσεως του έργου, βάσει της υπό της αρμοδίας υπηρεσίας εγκριθείσης αυτού μελέτης.

 

3. Ο τρόπος και οι λεπτομέρειες της χορηγήσεως των αδειών καθορίζονται δι' αποφάσεων του Υπουργού Δημοσίων Έργων, δημοσιευομένων εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο τρόπος και οι λεπτομέρειες της συντάξεως των κατά την παράγραφο 1 του παρόντος υποβαλλομένων μελετών κανονίζονται δια βασιλικών διαταγμάτων. Δια βασιλικών διαταγμάτων δύναται επίσης να ορίζονται και έτερα έργα πλην των εν τη ανωτέρω παράγραφο 1 αναφερομένων δι' α δεν απαιτείται η προηγούμενη σύνταξις μελέτης. Ο έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών ενεργείται συμφώνως προς τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του αναγκαστικού νόμου 410/1968, περί αυθαιρέτων οικοδομικών κατασκευών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 194/1969 (ΦΕΚ 103/Α/1969).

 

4. Προς χορήγηση της περί ης το παρόν άρθρον αδείας δύναται η αρμοδία υπηρεσία να ζητήσει, οσάκις κρίνει αναγκαίο, την προσαγωγή των τίτλων ιδιοκτησίας του εφ' ου τα εκτελεσθησόμενα έργα οικοπέδου, ως και παν έτερον επίσημο έγγραφον διασαφηνιστικό των ορίων και εν γένει καταστάσεως αυτού.

 

5. Οι κατά τα ανωτέρω άδειες υπόκεινται εις τα υπό των ειδικών σχετικών διατάξεων προβλεπόμενα τέλη.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.