Νομοθετικό διάταγμα 17/7/1923 - Άρθρο 71

Άρθρο 71


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οσάκις ενέργειας της διοικήσεως εκ των υπό του παρόντος διατάγματος προβλεπομένων προκλήθηκαν υπό των ενδιαφερομένων και απαιτούν ορισμένα τοπογραφικά ή άλλου είδους διαγράμματα και μετρήσεις, δύναται δι' αποφάσεως, του επί της Συγκοινωνίας υπουργού να ορίζεται η δαπάνες και με φροντίδα των ενδιαφερομένων τούτων κατάρτισις των ειρημένων στοιχείων και εις ας περιπτώσεις δεν προβλέπεται το τοιούτον υπό των διατάξεων του παρόντος. Εν τοιαύτη περιπτώσει η τυχόν καθυστέρησις των διοικητικών ενεργειών, ως εκ της μη καταρτίσεως υπό των ενδιαφερομένων των υπό της υπηρεσίας ορισθέντων διαγραμμάτων κ.λ.π., ουδέν δημιουργεί υπέρ αυτών δικαίωμα αποζημιώσεως κατά του Δημοσίου και των δήμων ή κοινοτήτων, βαρύνει δε τούτους πάσα εκ της τοιαύτης καθυστερήσεως προκύπτουσα ζημία.

 

2. Εις ορισμένες περιπτώσεις υποβολής ενστάσεως κατά την εφαρμογήν του παρόντος διατάγματος, που θα κανονιστούν δια βασιλικού διατάγματος, επιβάλλεται η προηγούμενη κατάθεσις υπό του ενισταμένου παραβόλου, άνευ της οποίας η ένστασις δεν δύναται να ληφθεί υπ' όψιν. Το παράβολον τούτο θα οριστεί δι' εκάστην περίπτωσιν υπό των ειρημένων διαταγμάτων μεταξύ πέντε και εκατόν δραχμών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.