Νομοθετικό διάταγμα 17/7/1923 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Προκειμένου περί εγκρίσεως σχεδίων προς ίδρυση εξοχικών ή και αστικών περί τις πόλεις και κώμες συνοικισμών επί μεγάλων κτημάτων, ην οπωσδήποτε επισπεύδουν οι ιδιοκτήτες αυτών ή οι αναλαμβάνοντες την εκμετάλλευσή των, επιτρέπεται ίνα η τοιαύτη έγκρισις παρέχεται όρους, επιβαλλομένων:

 

α) Εις τους ιδιοκτήτες των κτημάτων τούτων οιωνδήποτε υποχρεώσεων ως προς την ανέγερση οικοδομών, την παραχώρηση δωρεάν γηπέδων καταλαμβανόμενων υπό κοινοχρήστων χώρων ή προοριζομένων δια κοινωφελείς σκοπούς, και την εκτέλεσιν και συντήρηση εξωραϊστικών, εξυγιαντικών, συγκοινωνιακών και ετέρων οιωνδήποτε εξυπηρετικών των αναγκών του συνοικισμού έργων και

β) Εις τα εντός του εν λόγω σχεδίου περιλαμβανόμενα ακίνητα, οιωνδήποτε πέραν των υπό του παρόντος διατάγματος προβλεπομένων περιορισμών.

 

Δια την τήρηση των ανωτέρω όρων δέον να παρέχεται εις το Δημόσιον ή τον οικείον δήμο ή κοινότητα ανάλογος εγγύησις. Δια βασιλικού διατάγματος δύνανται να κανονιστούν λεπτομερέστερα οι περιπτώσεις, καθ' ας δέον να εφαρμόζεται η υπό τους ανωτέρω όρους έγκρισις σχεδίων, ως προς την οποίαν ισχύουν κατά τα λοιπά οι ανωτέρω γενικές διατάξεις.

 

2. Περί των ανωτέρω όρων, περιορισμών και εγγυήσεων συνομολογείται σύμβασις μεταξύ των ενδιαφερομένων και του δήμου ή του Δημοσίου, εκπροσωπουμένου εν τη περιπτώσει ταύτη υπό του επί της Συγκοινωνίας υπουργού, και ισχύει από της κυρώσεώς της δια βασιλικού διατάγματος, εκδιδομένου μετά γνώμη του συμβουλίου των δημοσίων έργων.

 

3. Η παράβασις των όρων της κατά τα ανωτέρω συμβάσεως συνεπάγεται, πλην των άλλων, και την εφαρμογήν των υπό του παρόντος διατάγματος προβλεπομένων εις περίπτωσιν παραβάσεως των διατάξεων αυτού διοικητικών και ποινικών μέτρων.

 

4. Το παρόν άρθρον έχει και αναδρομική ισχύ επί των εγκριθέντων ήδη με τη φροντίδα των ενδιαφερομένων σχεδίων συνοικισμών, της τοιαύτης εγκρίσεως δυναμένης ν' ανακληθεί εφ' άπαξ και να γίνει εκ νέου κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Η τοιαύτη ανάκλησις και εκ νέου έγκρισις ουδέν δημιουργεί υπέρ οιουδήποτε δικαίωμα αποζημιώσεως παρά του Δημοσίου και των Δήμων και κοινοτήτων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.