Νομοθετικό διάταγμα 187/73 - Άρθρο 171

Άρθρο 171: Διαδικασία δρομολογήσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι δρομολογήσεις διακρίνονται:

 

α) εις τακτικές, ήτοι τις αφορώσες εις εκτέλεσιν δρομολογίων καθ' όλην την διάρκειαν μιας περιόδου,

 

β) εις εκτάκτους, ήτοι τις αφορώσες δρομολόγηση αρχομένη μετά την έναρξη μιας περιόδου και διαρκούσαν μέχρι της λήξεως αυτής και

 

γ) εις περιοδικές, ήτοι τις αφορώσες εις δρομολογήσεις έτι μικροτέρας διαρκείας.

 

2. Επί των τακτικών δρομολογήσεων οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται εις τις συμφώνως προς τις διατάξεις του προηγουμένου άρθρου καθοριζόμενες αρχές εντός του πρώτου δεκαημέρου του μηνός Σεπτεμβρίου δια την χειμερινήν ή ενιαύσιον δρομολογιακή περίοδον και εντός του τελευταίου δεκαημέρου του μηνός Φεβρουαρίου δια την θερινή δρομολογιακή περίοδον.

 

3. Επί των εκτάκτων και των περιοδικών δρομολογήσεων οι σχετικές αιτήσεις υποβάλλονται ωσαύτως εις τις αρμόδιες αρχές εντός εύλογου προθεσμίας προ της αιτουμένης δρομολογήσεως.

 

4. Οι εις την αρμοδιότητα του Υπουργείου υπαγόμενες περιπτώσεις δρομολογήσεως πλοίων και καθορισμού δρομολογίων υπόκεινται εις την έγκριση του Υπουργού μετά γνώμη Γνωμοδοτικής Επιτροπής 'Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, ης η σύνθεσις και ή εν γένει αρμοδιότης καθορίζονται δι' αποφάσεως του Υπουργού. Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι ετησία. Επί τη λήξει της ανασυγκροτείται δι' αποφάσεως του Υπουργού. Εν περιπτώσει δυσχερειών περί την ετησία ανασυγκρότησή της η θητεία της επιτροπής δύναται να παρατείνεται, δι' αποφάσεως του Υπουργού, επί χρονικόν διάστημα μέχρι 2 μηνών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.