Νομοθετικό διάταγμα 203/69 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Κυρώνεται αφ' ης ίσχυσε, η υπ' αριθμόν 50/1966 Πράξις του Υπουργικού Συμβουλίου, έχουσα ούτω:

 

{Πράξις υπ' αριθμόν 50/1966.

 

1. Επιτρέπεται η δι' αποφάσεως του Υπουργού της Γεωργίας παραχώρησις προς Νομικά ή φυσικά Πρόσωπα διαθεσίμων ή κοινοχρήστων εκτάσεων εξ εποικισθεισών, κατά την Αγροτική εν γένει Νομοθεσία (Αγροτικός Κώδικας, Κώδικας αποστραγγιζόμενων γαιών κ.λ.π.) περιοχών προς ίδρυση ή επέκτασιν επαρχιακών βιομηχανιών πάσης φύσεως.

 

2. Η ως άνω παραχώρησις ενεργείται επί τιμήματος, υπέρ του Ειδικού Ταμείου Εποικισμού, που ισούται προς την τρέχουσα των γαιών αξίαν και καθοριζομένων υπό της οικείας Επιτροπής Απαλλοτριώσεων, εις ην μετέχει και ο αρμόδιος Οικονομικός Έφορος. Μετά την ολοσχερή εξόφληση του τιμήματος εκδίδεται υπό της Διευθύνσεως Εποικισμού του Υπουργείου Γεωργίας οριστικός τίτλος κυριότητος, από της μεταγραφής του οποίου μεταβιβάζεται η κυριότης εις τον προς ον η παραχώρησις.

 

3. Η παραχωρούμενη κυριότης τελεί υπό τον όρον της εντός τριετίας από της μεταγραφής, ιδρύσεως ή επεκτάσεως της βιομηχανίας. Μη πραγματοποιούμενου του όρου τούτου, η κυριότης της παραχωρηθείσης εκτάσεως ανακαλείται δι' αποφάσεως του Υπουργού της Γεωργίας, το δε καταβληθέν τίμημα δεν επιστρέφεται, λογιζόμενο ως αποζημίωση χρήσεως.

 

4. Απαγορεύεται, επί ποινή απολύτου ακυρότητας των σχετικών δικαιοπραξιών, η δια πράξεων εν ζωή μεταβίβασις εκ μέρους των προς ους η παραχώρησις ή οπωσδήποτε διάθεσις των ανωτέρω εκτάσεων προ της παρόδου εικοσαετίας από της παραχωρήσεως.

 

Εξέδωσε προς τούτο την υπ' αριθμόν 50 παρούσα πράξη του που θα κυρωθεί δια Νόμου με μέριμνα του Υπουργού Γεωργίας.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 26 του νόμου 4061/2012 (ΦΕΚ 66/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.