Νομοθετικό διάταγμα 203/69 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιτρέπεται η δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας, εκδιδομένης μετά γνώμη του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, εκμίσθωσης, προς νομικά ή φυσικά πρόσωπα των κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του παρόντος εκτάσεων, προς ίδρυση ή επέκτασιν κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων ή μονάδων προς συγκέντρωση και διάθεση βοοειδών καταλλήλων δι' αναπαραγωγή παρά φορέων παρεμβάσεως και υπό τον όρον ότι δεν θίγονται τα συμφέροντα της επιχωρίου κτηνοτροφίας.

 

2. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται δεκαπενταετή και μπορεί να ανανεωθεί για μία ακόμη δεκαετία, με απόφαση του Νομάρχη. Με έγκριση του ίδιου οργάνου επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης του μισθίου προς τρίτον για τον ίδιο σκοπό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του νόμου 3147/2003 (ΦΕΚ 135/Α/2003).

 

3. Οι όροι και οι προϋποθέσεις της μισθώσεως, η διάρκεια αυτής, το μίσθωμα, όπερ δέον να ισούται προς την τρέχουσα μισθωτική αξίαν των γαιών που εκμισθώνονται, ο τρόπος της καταβολής, ως και η αναπροσαρμογή αυτού ορίζονται στη περί μισθώσεως ή ανανεώσεως υπουργική απόφαση, κατόπιν εκθέσεως επιτροπής εκ των οικείων διευθυντών Εσωτερικών, Οικονομικού Εφόρου, διευθυντού Γεωργίας και Δασάρχου, του τελευταίου τούτου συμμετέχοντος εφ' όσον πρόκειται περί εκτάσεων της μορφής του άρθρου 1 του [Π] Δασικού Κώδικα. Η μίσθωσις συνομολογείται μεταξύ του δημοσίου εκπροσωπουμένου υπό του οικείου Νομάρχου και του μισθωτού, κατά τους όρους της άνω υπουργικής αποφάσεως, δια συμβολαιογραφικού εγγράφου και υποβάλλεται εις μεταγραφήν. Το μίσθωμα καταβάλλεται εις το Ειδικό Ταμείο Εποικισμού ή εις τον οικείον δήμο ή κοινότητα εφ' όσον πρόκειται περί εκτάσεων που διαχειρίζονται παρ' αυτών ή τοιούτων που έχουν διαχειρισθεί νομίμως κατά την διάρκειαν της τελευταίας πενταετίας, προ της συνάψεως της μισθώσεως.

 

4. Πάσα διαφορά ή διένεξις ως προς την εφαρμογήν, εκτέλεσιν και ερμηνεία της συμβάσεως, υπάγεται εις την αποκλειστική αρμοδιότητα του μονομελούς πρωτοδικείου, εις την περιφέρεια του οποίου ευρίσκεται η έκτασις που εκμισθώνεται, δικάζοντος κατά την διαδικασίαν των άρθρων 647 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

 

5. Άμα τη καθ' οιονδήποτε τρόπον λήξει της κατά την παράγραφο 1 του παρόντος μισθώσεως, άπαντα τα επί του μισθίου κτίσματα του μισθωτού ή υπομισθωτή ή του προς ον η παραχώρησις της χρήσεως τρίτου, περιέρχονται δυνάμει του παρόντος εις την κυριότητα του δημοσίου, άνευ καταβολής εκ μέρους τούτου οιασδήποτε αποζημιώσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του νομοθετικού διατάγματος 221/1974 (ΦΕΚ 368/Α/1974).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 26 του νόμου 4061/2012 (ΦΕΚ 66/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.