Νομοθετικό διάταγμα 27/2/1926 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 2 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 3183/1924 αντικαθίσταται δια των εξής:

 

{1. Ο υπουργός της Συγκοινωνίας δύναται, κατόπιν συμφώνου γνώμης της ΕΣΘ, να επιλύει πάσαν αμφισβήτηση και διαφορά αναφυόμενη κατά την διάθεση των ακινήτων της κτηματικής ομάδος, εφόσον η εφαρμοστέα λύσις δεν προβλέπεται υπό των κειμένων διατάξεων. Επίσης δικαιούται ούτος να παρατείνει τις κατά τους όρους πωλήσεως ή και εξ άλλων διατάξεων οριζόμενες προθεσμίας δια την πληρωμή των πωλουμένων ακινήτων και δια την ανέγερση και συμπλήρωση κτιρίων μέχρις εξαμήνου, όπερ δύναται να παρέχει τμηματικώς κατόπιν σχετικής γνωμοδοτήσεως της ΕΣΘ, εφόσον οι αγοραστές αιτηθούν την τοιαύτη παράτασιν εγγράφως. Η άπρακτος παρέλευσις των άνω προθεσμιών, παραταθεισών τυχόν συνοδά τοις ανωτέρω, συνεπάγεται αυτοδικαίως ένα μήνα από της παρελεύσεως την έκπτωση του αγοραστού από του δικαιώματος κτήσεως του πωληθέντος σε αυτό ακινήτου, αναπλειστηριαζόμενου τούτου εις βάρος αυτού το πολύ εντός τριμήνου από της λήξεως της προθεσμίας.

 

2. ...

 

3. ...

 

4. ...

 

5. Δι' αποφάσεως του επί της Συγκοινωνίας υπουργού, εκδιδομένης μετά γνώμη της ΕΣΘ, δύνανται να αρθούν περιορισμοί των προγραμμάτων πλειστηριασμού αναγόμενοι εις την κυριότητα των πωληθέντων οικοπέδων, ήτοι την μεταβίβαση, υποθήκευση κ.λ.π. εφόσον επ' αυτών ανεγέρθηκαν κτίρια.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.