Νομοθετικό διάταγμα 27/2/1926 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Κατά την εφαρμογήν των περί σχεδίων πόλεων διατάξεων ως προς το σχέδιον Θεσσαλονίκης τα άρθρα 43, 44 και 45 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. αντικαθίστανται δια των εξής:

 

{1. Παν οικόπεδον, ούτινος το μετά την ρυμοτομία υπολειπόμενο τμήμα δεν έχει τουλάχιστον το κατά το παρόν νομοθετικό διάταγμα οριζόμενο εμβαδόν, ή έχει μεν τούτο, αλλά στερείται των κατά το αυτό διάταγμα απαιτουμένων ελαχίστων διαστάσεων, ή καίτοι από απόψεως εμβαδού και διαστάσεων ευρίσκεται εν τάξει, δεν κέκτηται την κατάλληλη θέσιν (στερείται προσώπου επί οδού), η δε τακτοποίησή του κατ αμφοτέρας τις τελευταίας περιπτώσεις καθίσταται ανέφικτος, θεωρείται μη οικοδομήσιμο και αφαιρείται αναγκαστικώς από του ιδιοκτήτου προσκυρώνεται εις τι των γειτονικών οικοδομήσιμων οικοπέδων, ίνα αποτελέσει μετ αυτού ενιαίο οικόπεδον.

 

Εάν παράκεινται περισσότερα του ενός τοιαύτα οικόπεδα, τα μεν εξ αυτών προσκυρώνονται εις τα δε, ή και άπαντα συνενώνονται με τα άλλα προς σχηματισμόν ενός ή περισσότερων οικοδομήσιμων οικοπέδων. Επιτρέπεται κατά τις ανωτέρω περιπτώσεις η προσκύρωσις ενός μη οικοδομήσιμου οικοπέδου εις έτερα περισσότερα μετά προηγούμενον αυτών τεμαχισμό.

 

Προσκυρωτέα κατά τις ανωτέρω διατάξεις θεωρούνται και τμήματα οικοδομήσιμων οικοπέδων του αυτού ιδιοκτήτου μη επιδεχόμενων εν τω συνόλω των τακτοποίηση λόγω υπάρξεως οικοδομών, εφ όσον ταύτα έχουν επιφάνεια και διαστάσεις κατώτερα ορισμένου ορίου, αποκλειόμενης της προσκυρώσεως αυτών, εάν ο ιδιοκτήτης αναγνωρίσει επί τούτων υπέρ των μεθ ων συνορεύουν ακινήτων δουλεία φωτός και αέρος. Οι ως άνω διατάξεις και οι λεπτομέρειες και όροι της δουλείας κανονισθήσονται δια διατάγματος που θα εκδοθεί εφάπαξ.

 

2. Η κατά τα ανωτέρω αναγκαστική απαλλοτρίωσις και προσκύρωσις των μη οικοδομήσιμων οικοπέδων αποκλείεται εφ όσον επί τούτων υπάρχουν οικοδομές, ως προς την έννοια των οποίων ισχύουν οι σχετικές διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 42. Η αυτή προσκύρωση αποκλείεται, και όταν επί των εις α δυνατή καθίσταται αυτή οικοπέδων υφίστανται κτίρια, το δε ακάλυπτο υπό οικοδομών μέρος τούτων μετά του προσκυρωτέου οικοπέδου δεν δύναται να αποτελέσει ένα σύνολο αυτοτελές άρτιο οικοδομήσιμο οικόπεδο, λαμβανομένης υπόψη και της τυχόν δυνατής τακτοποιήσεώς του μετά την προσκύρωση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το από [ΠΔ] 02-08-1927 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 166/Α/1927).

 

3. ...

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με το από [ΠΔ] 02-08-1927 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 166/Α/1927).

 

4. ...

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με το από [ΠΔ] 02-08-1927 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 166/Α/1927).

 

5. Οικόπεδα, αποκλειόμενα πανταχόθεν από των οδών του εγκεκριμένου σχεδίου και μη δυνάμενα δια τακτοποιήσεως να αποκτήσουν το απαιτούμενον πρόσωπον επ αυτών, δύνανται να θεωρούνται οικοδομήσιμα υπό ορισμένες προϋποθέσεις και ειδικούς όρους ως προς την ανέγερση επ αυτών κτιρίων κανονιζόμενες δι αποφάσεως του υπουργού της Συγκοινωνίας.

 

6. Προ πάσης συντάξεως των κατά τα ανωτέρω πράξεων προσκυρώσεως, η αρμοδία τεχνική υπηρεσία οφείλει να ειδοποιεί δια προσκλήσεώς της τους ενδιαφερομένους όπως εντός μηνός από της κοινοποιήσεως της προσκλήσεως διακανονίσουν τα της προσκυρώσεως δι ιδιωτικών μεταξύ των συμφωνιών, εν περιπτώσει δε παρελεύσεως της προθεσμίας ταύτης απράκτου, προβαίνει η ιδία εις τις στις εφεξής καθοριζόμενες ενεργείας.

 

7. Εκ του άρθρου 74 παράγραφος 2 του αυτού νομοθετικού διατάγματος (πρώτον εδάφιον) διαγράφεται η λέξις τελεσιδίκως. Εκ του άρθρου 75 παράγραφος 1 διαγράφονται από της φράσεως εφ' όσον οι ειρημένοι υπόχρεοι μέχρι της φράσεως ορισθήσονται αυτές δι' ιδίων διαταγμάτων περιλαμβανομένης. Εκ της παραγράφου 3 του αυτού άρθρου διαγράφεται η φράσις κατά τα δια διατάγματος ειδικότερα κανονισθησόμενα. Εις το τέλος της αυτής παραγράφου 3 προστίθενται τα εξής:

 

{Ως προς την είσπραξη των καταβληθεισών δαπανών εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 74 παράγραφος 2.}

 

8. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δύνανται να επεκταθούν δια διατάγματος και δι' όλες τις πόλεις του Κράτους.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.