Νομοθετικό διάταγμα 4256/62 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δια βασιλικών διαταγμάτων εκδιδομένων εκάστοτε με πρόταση των Υπουργών Συντονισμού, Εσωτερικών και Βιομηχανίας, καθορίζονται οι βιομηχανίες ή βιοτεχνίες δια την ίδρυση ή επέκτασιν των οποίων αρμόδιοι να χορηγήσουν την απαιτούμενη άδεια σκοπιμότητος είναι ο Υπουργός Βορείου Ελλάδος και οι κατά τόπους Νομάρχες, υπό τους όρους και τις προθεσμίας τους καθοριζόμενους στο παρόν νομοθετικό διάταγμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος 279/1981 (ΦΕΚ 78/Α/1981).

 

2. Αιτήσεις χορηγήσεως αδειών σκοπιμότητος απορριφθείσες υπό του αρμοδίου Νομάρχου δύνανται να επανεξετασθούν εκ μέρους του Υπουργού Βορείου Ελλάδος, προκειμένου περί των εις την περιφέρεια τούτου κειμένων Νομαρχιών, εκ μέρους δε του αρμοδίου Υπουργού, προκειμένου περί των λοιπών Νομαρχιών του Κράτους, κατόπιν προσφυγής αυτού που ζήτησε την σχετική άδεια.

 

Οι ως άνω Υπουργοί δύνανται και αυτεπαγγέλτως να επιλαμβάνονται της επανεξετάσεως των εν τη προηγουμένη παραγράφω υποθέσεων, εφόσον ήθελον κρίνει τούτο σκόπιμον.

 

Οι Υπουργοί αυτοί αποφασίζουν επί των εν τη παρούσα παραγράφω υποθέσεων μετά γνώμη των παρ' αυτούς αρμοδίων Συμβουλίων ή Επιτροπών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος 279/1981 (ΦΕΚ 78/Α/1981).

 

3. Το παρά το Υπουργείο Βιομηχανίας Συμβούλιον Βιομηχανίας και Βιοτεχνίας, δύναται εντός του πλαισίου της αρμοδιότητός του να δίδει κατευθύνσεις ως προς την ίδρυση επέκτασιν και μεταφορά βιομηχανιών και βιοτεχνιών, ως και να εξουσιοδοτεί τις παρά το Υπουργείο Βιομηχανίας οικείας Επιτροπές όπως γνωμοδοτούν επί θεμάτων της αρμοδιότητός του. Προς τις ως άνω κατευθύνσεις υποχρεούται όπως συμμορφώνονται το παρά το Υπουργείο Βορείου Ελλάδος Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Βιομηχανίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος 279/1981 (ΦΕΚ 78/Α/1981).

 

4. Η υπό της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του υπ' αριθμόν [Ν] 3979/1959 νομοθετικού διατάγματος καθοριζομένης Επιτροπή γνωμοδοτεί περί της τυχόν υπάρξεως ανάγκης χρησιμοποιήσεως δι' άλλη πλέον επείγουσα τοιαύτη γηπέδου, του οποίου ζητείται η απαλλοτρίωσις. Το παρά το Υπουργείο Βιομηχανίας και Βιοτεχνίας είναι μόνον αρμόδιο να γνωματεύσει περί της απαλλοτριώσεως ή μη υπέρ βιομηχανίας.

 

5. Η Επιτροπή Μελετών και Προγράμματος του άρθρου 89 του από [ΒΔ] 03-01-1961 βασιλικού διατάγματος περί οργανώσεως του Υπουργείου Βιομηχανίας συντίθεται από της δημοσιεύσεως του παρόντος ως εξής:

 

α) Εκ του Προϊσταμένου της Διευθύνσεως Μελετών και Προγράμματος της Γενικής Διευθύνσεως Βιομηχανίας, ως Προέδρου.

 

β) Εκ των κατά περίπτωσιν αρμοδίων Προϊσταμένων των Α', Β', Γ' και Δ' Διευθύνσεων της Γενικής Διευθύνσεως Τεχνικών Υπηρεσιών.

 

Εκ των Προϊσταμένων των Β', Γ' και Δ' Διευθύνσεων της Γενικής Διευθύνσεως της Βιομηχανίας.

 

Οι Εισηγητές παρά τη Επιτροπή ταύτη ορίζονται υπό του Υπουργού Βιομηχανίας.

 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του ανωτέρω από [ΒΔ] 03-01-1961 βασιλικού διατάγματος.

 

6. Παρά τη Γενική Διεύθυνση Βιομηχανίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, συνιστάται θέσις Αναπληρωτού Γενικού Διευθυντού επί βαθμό 1ο, που πληρώνεται δια προαγωγής υπαλλήλου επί βαθμό 2ο, Κατηγορία Α', Κλάδου Α6, εις την αρμοδιότητα του οποίου θα υπάγονται ειδικότερα οι Διευθύνσεις Α', Β' και Γ' της Γενικής Διευθύνσεως ταύτης ως και τα θέματα Ευρωπαϊκής Οικονομικής Συνεργασίας αρμοδιότητος Υπουργείου Βιομηχανίας και όστις μετέχει ως μέλος του Συμβουλίου Βιομηχανίας και Βιοτεχνίας.

 

7. Εις την Γενική Διεύθυνση Μεταλλείων του Υπουργείου Βιομηχανίας ιδρύεται μία εισέτι τεχνική Διεύθυνση, προστιθεμένης μιας οργανικής θέσεως Α' Κατηγορίας Α3 Μεταλλειολόγων επί βαθμό 2ο.

 

Δια βασιλικού διατάγματος που θα εκδοθεί με πρόταση του Υπουργού Βιομηχανίας θα καθορισθούν οι αρμοδιότητες και η σύνθεσις της Υπηρεσίας ταύτης.

 

8. Οι υπό της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του υπ' αριθμόν [ΒΔ] 633/1960 βασιλικού διατάγματος περί Οργανισμού του Υπουργείου Συντονισμού προβλεπόμενες θέσεις επί βαθμό 3ο ή 2ο αυξάνονται κατά μίαν.

 

Οι υπό της παραγράφου 2 του αυτού ως άνω άρθρου προβλεπόμενες θέσεις επί θητεία ορίζονται ως ακολούθως:

 

Επί βαθμό 3ο ή 2ο ή 1ο θέσεις 4

Επί βαθμό 5ο ή 4ο θέσεις 8.

 

9. Δια βασιλικού διατάγματος εκδιδομένου εφ' άπαξ με πρόταση των Υπουργών Συντονισμού και Βιομηχανίας καθορισθήσεται η σύνθεσις του Συμβουλίου Βιομηχανίας και Βιοτεχνίας ως και των Επιτροπών των άρθρων 87, 88 και 89 του από [ΒΔ] 03-01-1961 βασιλικού διατάγματος περί οργανώσεως του Υπουργείου Βιομηχανίας.

 

Δι' ομοίου βασιλικού διατάγματος εκδιδομένου εφ' άπαξ με πρόταση των αυτών Υπουργών θα ρυθμισθούν τα της οργανώσεως των υπηρεσιών του Υπουργείου Βιομηχανίας.

 

10. Οι διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3001/1954 έχουν εφαρμογήν και δια το προσωπικόν του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2744/1954.

 

11. Από της δημοσιεύσεως του παρόντος, οι προερχόμενοι εκ του πρώην Κλάδου Ηλεκτρολογικού κενές θέσεις, μέχρι και του 2ου βαθμού του Κλάδου Α2 Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων, πληρούνται αποκλειστικώς δια προαγωγής υπαλλήλων προερχομένων εκ του τέως Κλάδου Ηλεκτρολογικού.

 

Η διάταξις αυτή δεν ισχύει ως προς τον εισαγωγικό βαθμό.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.