Νομοθετικό διάταγμα 463/70 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε κάθε ένα εκ των Πανεπιστημίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πατρών ως και παρά το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο συνιστάται Τεχνική Υπηρεσία, που καλύπτει τις ανάγκες του παρ' ο εδρεύει αυτή Ιδρύματος ως και τις ανάγκες ετέρων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ως ακολούθως:

 

α. Η εκ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών και της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς.

 

β. Η του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Παραρτήματος Ιωαννίνων.

 

γ. Η του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών, της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και της Παντείου Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών Επιστημών.

 

2. Παρ' εκάστη των ως άνω Τεχνικών Υπηρεσιών συνιστώνται τα ακόλουθα γραφεία:

 

α. Γραφείον συντάξεως και ελέγχου μελετών.

β. Γραφείον εκτελέσεως έργων.

γ. Γραφείον συντηρήσεως έργων (εδρεύον σε κάθε Ίδρυμα).

δ. Γραφείον Διοικητικού.

 

3. Το τακτικό προσωπικόν εκάστης Τεχνικής Υπηρεσίας είναι το ακόλουθο κατ' ειδικότητας:

 

α. Οκτώ (8) Διπλωματούχοι Μηχανικοί Ανωτάτων Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή ισοτίμων ομοίων της αλλοδαπής, εξ ων ο εις, Αρχιτέκτων Μηχανικός, ως Προϊστάμενος της Υπηρεσίας.

 

β. Δύο (2) Πτυχιούχοι της Σχολής Νομικών ή Οικονομικών Επιστημών των Πανεπιστημίων Αθηνών ή Θεσσαλονίκης ή ισοτίμων Σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

 

γ. Δώδεκα (12) Διπλωματούχοι Υπομηχανικοί και Σχεδιαστές Μέσων Τεχνικών Σχολών.

 

δ. Τέσσερις (4) απόφοιτοι Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως.

 

ε. Δέκα πέντε (15) τεχνίτες συντηρητές, επιστάτες έργων, θερμαστές.

 

4. Δι' αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και προς εκτέλεσιν του διανυομένου Πενταετούς Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, δύναται να προσλαμβάνεται, επί συμβάσει Ιδιωτικού Δικαίου, προσωπικόν των ανωτέρω κατηγοριών, εις όλως εξαιρετικές και επειγούσης φύσεως περιπτώσεις, προς κάλυψη αυξημένων αναγκών και μέχρι ποσοστού 25% κατά κατηγορία ειδικεύσεως. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, οι ούτω δε προσλαμβανόμενοι απολύονται αυτοδικαίως την 31-12-1972.

 

4)α. Διαρκούσης της ανεγέρσεως της Πανεπιστημιουπόλεως του Πανεπιστημίου Αθηνών, της συμπληρώσεως των Ιατρικών Εργαστηρίων Γουδί, ως και της ανεγέρσεως και εξοπλισμού των νέων κτιρίων του Αρεταιείου και Αιγινήτειου Νοσοκομείου Αθηνών, πάντως δε ουχί πέραν της 31-12-1976, επιτρέπεται, προς επίσπευση των εκτελούμενων έργων, όντων επειγόντων, η κατά παρέκκλιση εκ των κειμένων διατάξεων και πέραν του στις προηγούμενες παραγράφους 3 και 4 προβλεπομένου, πρόσληψις εκτάκτου Τεχνικού Προσωπικού μέχρι δέκα πέντε (15) κατ' ανώτατον όριον Αρχιτεκτόνων, Πολιτικών Μηχανικών, Τοπογράφων, Ηλεκτρολόγων - Μηχανολόγων και μέχρι είκοσι (20) Υπομηχανικών, Εργοδηγών, Σχεδιαστών και Τεχνιτών αναλόγως των κατ' ειδικότητας οικείων αναγκών επί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μη υπερβαίνοντος τον ως άνω αναφερόμενο.

 

Το προσωπικόν τούτο προσλαμβάνεται προς κάλυψη αποκλειστικώς αναγκών των ως άνω έργων, δι' αποφάσεως της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αθηνών, μετά σύμφωνον γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου, επί αποδοχές οριζόμενες στην απόφαση προσλήψεως, εντός ανωτάτων ορίων, καθοριζομένων δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.

 

Η πρόσληψις γίνεται εκάστοτε δια μόνης της ως άνω αποφάσεως, μετά προηγούμενη δημοσίευση, εις δύο ημερησίας εφημερίδας των Αθηνών, προσκλήσεως προς υποβολή υποψηφιοτήτων εντός δέκα (10) ημερών από της δημοσιεύσεως και άνευ ετέρας τινός διαδικασίας.

 

Προς κάλυψη των εκ της εφαρμογής της παρούσης παραγράφου προκαλουμένων δαπανών, διατίθεται ποσόν δραχμών μέχρι τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ετησίως εκ των χορηγουμένων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ποσών, δυνάμει του άρθρου 1 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 597/1968 περί χρηματοδοτήσεως του Πανεπιστημίου Αθηνών δια την εκτέλεσιν των έργων της Πανεπιστημιουπόλεως ως τούτο αντικαταστάθηκε δια του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 235/1969 περί συμπληρώσεως του αναγκαστικού νόμου [Ν] 597/1968, περί χρηματοδοτήσεως του Πανεπιστημίου Αθηνών δια την εκτέλεσιν των έργων της Πανεπιστημιουπόλεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4)α προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 989/1971 (ΦΕΚ 193/Α/1971).

 

5. Δι' αποφάσεως του αυτού Υπουργού, δύναται ωσαύτως να μετατάσσεται το πάσης κατηγορίας προσωπικόν, των περί ων ο παρών Νόμος Τεχνικών Υπηρεσιών ή να αποσπάται τούτο από μιας τοιαύτης Τεχνικής Υπηρεσίας εις ετέρα, αναλόγως των εμφανιζομένων αναγκών, τηρουμένων και των κειμένων συναφών διατάξεων.

 

6. Δια βασιλικού διατάγματος εκδιδομένου με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εντός εξ μηνών από της ισχύος του παρόντος, θέλουν καθορισθεί τα της οργανώσεως και λειτουργίας των σε αυτό Τεχνικών Συμβουλίων και εκάστης Τεχνικής Υπηρεσίας. Δια του αυτού βασιλικού διατάγματος θέλουν επίσης καθορισθεί οι οργανικές θέσεις, κατά Κατηγορίας, Κλάδους και βαθμούς και τα προσόντα, τα απαιτούμενα δια την κατάληψη των εν παραγράφω 3 του παρόντος άρθρου θέσεων. Δια του αυτού Διατάγματος δύναται να ρυθμίζεται και πάσα λεπτομέρεια αναγκαία δια την ένταξη εις τις ως άνω θέσεις των δυνάμει του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 169/1969 και των εις εκτέλεσιν των βασιλικών διαταγμάτων τακτοποιούμενων εκτάκτων υπαλλήλων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

 

7. Οι κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 169/1969 περί τακτοποιήσεως εκτάκτων υπαλλήλων των Δημοσίων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου διορισθέντες, ως και οι εις θέσεις περί ων η παράγραφος 3 του παρόντος άρθρου διοριζόμενοι τεχνικοί υπάλληλοι λαμβάνουν από του διορισμού των μηνιαίας αποδοχές ίσες προς τις καταβαλλόμενες εκάστοτε εις τους επί αντίστοιχο βαθμό κεκτημένους τα αυτά τυπικά προσόντα τακτικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Δημοσίων Έργων μετά των πάσης φύσεως επιδομάτων αυτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με το άρθρο 2 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 989/1971 (ΦΕΚ 193/Α/1971).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.