Νομοθετικό διάταγμα 463/70 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Αρμοδιότητες οργάνων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εις την αρμοδιότητα της Συγκλήτου ή του αντιστοίχου Ανωτάτου Συλλογικού Οργάνου Διοικήσεως εκάστου Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος υπάγεται:

 

α. Η σύνταξις και υποβολή εις το Υπουργείον Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων προτάσεων επί των Προγραμμάτων κτιριακών έργων και προμηθειών ως και επί των κτιριολογικών προγραμμάτων των Πανεπιστημιακών κτιρίων.

 

β. Η έγκρισις του ετησίου προγράμματος εργασιών της Τεχνικής Υπηρεσίας.

 

γ. Η κατάρτισις των σχεδίων κανονισμών των κτιριακών έργων και προμηθειών.

 

δ. Η έγκρισις αγοράς και η πρότασις απαλλοτριώσεως γηπέδων τηρουμένων των νομίμων διαδικασιών.

 

ε. Η έγκρισις αναθέσεως μελετών προϋπολογισμού έργου μείζονος των 2.500.000 δραχμών ως και τροποποιήσεις αρχικών μελετών οι οποίες δεν μεταβάλλουν ουσιωδώς το εγκεκριμένο κτιριολογικό πρόγραμμα.

 

στ. Η έγκρισις αποτελέσματος διαγωνισμών προμήθειας εξοπλιστικών μέσων αξίας προϋπολογισμού μείζονος του 1.000.000 δραχμών.

 

ζ. Η πρόσληψις του πάσης φύσεως προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας πλην των περιπτώσεων του άρθρου 4 παράγραφος 4.

 

η. Η έγκρισις αποτελέσματος δημοπρασιών έργων αξίας μείζονος των 10.000.000 δραχμών.

 

θ. Η έγκρισις εκχωρήσεως εργολαβίας ή προμήθειας και η κήρυξις εκπτώσεως εργολάβου ή προμηθευτού, εις δεύτερον βαθμό. Εις περίπτωσιν διαφωνίας εργολάβου ή προμηθευτού, προς την απόφαση της Συγκλήτου περί εκπτώσεως εργολάβου ή προμηθευτού, αυτή θα επιλύεται δικαστικώς.

 

ι. Η έγκρισις Συγκριτικού Πίνακα ποσοστού υπερβάσεως αρχικής αξίας της εργολαβίας άνω του 25% και εντός πάντοτε της εγκεκριμένης πιστώσεως του έργου.

 

Δι' αύξηση της εγκεκριμένης πιστώσεως απαιτείται προηγουμένως έγκρισις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

ι)α. Η εις εξαιρετικές περιπτώσεις, απ' ευθείας ανάθεσις της εκτελέσεως παντός αυτοτελούς έργου προϋπολογισμού δαπάνης μέχρι 200.000 δραχμών. Δι' όμοιες περιπτώσεις μείζονος προϋπολογισμού δαπάνης, η σχετική απόφασις δέον όπως υπόκειται εις την έγκριση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

ι)β. Η ανάθεσις, δι' αποφάσεώς της, εις ιδιώτες ή ατομικά και συλλογικά όργανα ανήκοντα σε Δημόσιες Υπηρεσίες ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου της εκτελέσεως οιασδήποτε υπηρεσίας ή έργου προς πραγμάτωση των σκοπών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που καθορίζει επακριβώς την υπηρεσία που παρέχεται ή το έργον που εκτελείται.

 

Η απόφασις αυτή τελεί υπό την έγκριση του Υπουργού μεν της Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφ' όσον πρόκειται περί οργάνων του υπ' αυτόν Υπουργείου ή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου υπό τούτου εποπτευομένου, του αυτού δε Υπουργού από κοινού μετά του οικείου τοιούτου, εφ' όσον πρόκειται περί οργάνου ετέρου Υπουργού εποπτευομένου.

 

ι)γ. Η απόφασις περί συμβιβασμού ή αναγνωρίσεως απαιτήσεως κατά του Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος περί παραιτήσεως τούτου από αγωγής που εγείρεται, ή ασκηθέντος ενδίκου μέσου περί αποδοχής δικαστικών αποφάσεων και περί συνάψεως συνυποσχετικού και περί διορισμού διαιτητών.

 

ι)δ. Οι αποφάσεις της Συγκλήτου επί των ως άνω θεμάτων δέον όπως λαμβάνονται μετά γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου.

 

2. Δι' αποφάσεώς της η Σύγκλητος ή το αντίστοιχο Ανώτατον Συλλογικό Όργανο Διοικήσεως δύναται να αναθέτει την άσκηση ορισμένων εκ των εν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου αρμοδιοτήτων της, πλην των υπό στοιχεία α' και β', εις την κατά το άρθρο 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 409/1970 περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών της διοικήσεως των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και μετατάξεως υπαλλήλων αυτών Β' Συγκλητική Επιτροπή.

 

3. Εις την αρμοδιότητα του Τεχνικού Συμβουλίου εκάστου Ιδρύματος υπάγονται:

 

α. Η έγκρισις αποτελέσματος διαγωνισμών προμήθειας εξοπλιστικών μέσων αξίας μείζονος των εκατόν χιλιάδων (100.000) και μέχρις ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών.

β. Η έγκρισις αποτελέσματος δημοπρασίας έργου αξίας μέχρι 10.000.000 δραχμών.

γ. Η έγκρισις Συγκριτικού Πίνακα μέχρι ποσοστού υπερβάσεως αρχικής αξίας της εργολαβίας κατά 25% εντός της εγκεκριμένης πιστώσεως του έργου.

δ. Η έγκρισις πρωτοκόλλων τιμών νέων μονάδος, εφ' όσον η συνολική δαπάνη των νέων τιμών, δεν υπερβαίνει το 25% της αρχικής αξίας της εργολαβίας.

ε. Η έγκρισις κηρύξεως εκπτώτου εργολάβου ή προμηθευτού.

στ. Η έγκρισις επιστροφής μέρους ή όλου εγγυητικών επιστολών καλής εκτελέσεως συμβάσεως έργων.

ζ. Η ανάθεσις μελετών έργων προϋπολογισμού δαπάνης ουχί μείζονος των 2.500.000 δραχμών.

η. Η έγκρισις μελετών νέων έργων και προσθηκών.

 

4. Εις την αρμοδιότητα του Προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας υπάγεται:

 

α. Ο έλεγχος και συντονισμός των γραφείων της Τεχνικής Υπηρεσίας.

β. Η παρακολούθησις της εκτελέσεως των αποφάσεων της Συγκλήτου και του Τεχνικού Συμβουλίου.

γ. Η άσκησις πάσης άλλης αρμοδιότητος, παρεχομένης υπό των κατά το άρθρο 1 παράγραφος 4 του παρόντος κανονισμών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.