Νομοθετικό διάταγμα 690/48 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η εκ των κειμένων διατάξεων επιβαλλομένη προσκύρωσις οικοπέδων στερουμένων του ελαχίστου εμβαδού αποκλείεται εάν το εμβαδόν του οικοπέδου, συνυπολογιζομένου εις τούτο και του εμβαδού του υπό των υπαρχόντων ή δυναμένων ν' ανεγερθούν κατά τις σχετικές διατάξεις επί των ορίων του οικοπέδου μεσοτοίχων καταλαμβανόμενου ή δυναμένου να καταληφθεί εδάφους των ομόρων οικοπέδων, ανταποκρίνεται εις το απαιτούμενον εν εκάστη περιπτώσει ελάχιστον εμβαδόν, εφ' όσον το τελευταίον τούτο μετά τον συνυπολογισμό δεν είναι έλασσον των 30 m2.

 

Κατά την εφαρμογήν της παρούσης ο κατά τα άνω συνυπολογισμός του εμβαδού εδάφους των ομόρων οικοπέδων εν ουδεμία περιπτώσει συνεπάγεται την αφαίρεση ή προσκύρωση του εδάφους τούτου. Τ' ανωτέρω εφαρμόζονται κατ' αναλογίαν και ως προς το ελάχιστον πρόσωπον ή το ελάχιστον βάθος, εφ' όσον αποκλείεται συνεπεία υπάρξεως οικοδομών ή δια τακτοποιήσεως απόκτησις τούτων. Πάντως δια την εφαρμογήν των ανωτέρω το πάχος του μεσότοιχου υπολογίζεται εν πάση περιπτώσει εις 0,60 m.

 

2. Εις περίπτωσις καθ' ην παράκεινται περισσότερα του ενός μη άρτια οικόπεδα, επιτρέπεται όπως, αντί της προσκυρώσεως τινών εξ αυτών εις έτερα, προς τον σκοπόν της δημιουργίας ενός ή πλειοτέρων αρτίων οικοπέδων, η προσκύρωσις γίνεται δια της συνενώσεως αυτών προς δημιουργίαν ενός ή περισσοτέρων αρτίων οικοπέδων παραχωρουμένων εξ αδιαιρέτου, και κατά ποσοστόν εξ αδιαιρέτου ίσον προς το εμβαδόν της ανηκούσης εις έκαστον εκτάσεως, εις τους ιδιοκτήτες των μη αρτίων οικοπέδων, μη αποκλειόμενης της συνενώσεως και εις περίπτωσιν μη συγκαταθέσεως, δια την δημιουργίαν επικοίνων εξ αδιαιρέτου οικοπέδων, ενός ή περισσότερων εκ των ιδιοκτητών των παρακειμένων μη αρτίων οικοπέδων, εκδηλούμενης εγγράφως μέχρι της εκδόσεως της επί της πράξεως προσκυρώσεως οριστικής και ανεκκλήτου αποφάσεως. Επί των ούτως, ως ανωτέρω, δημιουργουμένων επικοίνων οικοπέδων εφαρμόζονται οι περί ιδιοκτησίας κατ' ορόφους διατάξεις, απαγορευόμενης πάσης οιασδήποτε εξωδίκου ή δικαστικής διανομής των οικοπέδων τούτων.

 

3. Εάν το εμβαδόν του εν εκάστη περιπτώσει ως προσκυρωτέου κρινόμενου οικοπέδου υπολείπεται του ελαχίστου απαιτουμένου εν εκάστη περιπτώσει μέχρι ποσοστού 25% του τελευταίου τούτου, το εμβαδόν δε τινός των μετά τούτου συνορευόντων οικοπέδων υπερβαίνει το απαιτούμενον εν εκάστη περιπτώσει εμβαδόν τουλάχιστον κατά ποσοστόν 50% η προσκύρωσις του μη αρτίου οικοπέδου ματαιώνεται επιτρεπομένης αντιθέτως της εις τούτο προσκυρώσεως εκ του μεγαλυτέρου ως άνω εμβαδού ομόρου οικοπέδου της αναγκαίας εκτάσεως, ίνα το μη άρτιο οικόπεδον αποκτήσει το απαιτούμενον απολύτως ελάχιστον εμβαδόν, εφ' όσον η προσκύρωσις αυτή δεν εμποδίζεται εξ υπαρχουσών οικοδομών ή δεν συνεπάγεται την μείωσιν των τυχόν απαιτουμένων υπό των κειμένων διατάξεων υποχρεωτικώς ακαλύπτων αποστάσεων ή ποσοστού του μεγαλυτέρου οικοπέδου κάτω του ελαχίστου ορίου.

 

Εάν η άνω προϋπόθεσις του εμβαδού του μεγαλυτέρου οικοπέδου συντρέχει εις περισσότερα του ενός όμορα προς το μη άρτιο οικόπεδα, η προσκύρωση γίνεται κατά την κρίση της αρμοδίας υπηρεσίας είτε εις βάρος πάντων εξ ίσου ή όχι, είτε εις βάρος τινών, είτε εις βάρος ενός. Τα εν τοις ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως και επί των οικοπέδων των κρινόμενων προσκυρωτέων ως εκ της ελλείψεως του ελαχίστου προσώπου ή του ελαχίστου βάρους, εφ' όσον αποκλείεται συνεπεία υπάρξεως οικοδομών η δια τακτοποιήσεως απόκτησις τούτων.

 

Οι διατάξεις της παρούσης παραγράφου εφαρμόζονται και επί παρακειμένων μη αρτίων οικοπέδων εάν το άθροισμα των εμβαδών τούτων υπολείπεται του ελαχίστου απαιτουμένου εμβαδού ουχί πλέον του αυτού ως άνω ποσοστού των 25%. Εις την περίπτωσιν δε ταύτη ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 2 του αυτού ως άνω άρθρου 3, περί δημιουργίας επικοίνων εξ αδιαιρέτου οικοπέδων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 2784/1954 (ΦΕΚ 49/Α/1954).

 

4. Οι καταργούμενες υπό του σχεδίου ρυμοτομίας παλαιές οδοί και εν γένει κοινόχρηστοι χώροι, διατίθενται εν όλω ή εν μέρει δια προσκυρώσεως έστω και αν το εμβαδόν αυτών έχει το εμβαδόν αρτίου οικοπέδου, πρωτίστως ίνα καταστούν άρτια οικόπεδα μη άρτια και τακτοποιηθούν άρτια τοιαύτα έχοντα όμως ανάγκην τακτοποιήσεως. Τούτο αυτό ισχύει και επί των ιδιωτικών οδών, μη εγκεκριμένων υπό του σχεδίου ρυμοτομίας, εφ' όσον κατά την κρίσιν της αρμοδίας υπηρεσίας δεν αποκλείεται δια της προσκυρώσεως η επικοινωνία μετά των εγκεκριμένων οδών οικοδομών ανεγερθεισών βάσει αδείας της αρμοδίας Αρχής και συμφώνως προς τους όρους ταύτης ή εξασφαλίζεται η επικοινωνία αυτή κατά προβλεπόμενο υπό των κειμένων διατάξεων τρόπον.

 

5. Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων δεν εφαρμόζονται επί μη αρτίων οικοπέδων καταστάντων τοιούτων υπαιτιότητα των ιδιοκτητών αυτών ή των δικαιούχων των δια τεμαχισμού μείζονος εκτάσεως εχούσης το ελάχιστον εμβαδόν. Ειδικώς οι διατάξεις της παραγράφου 3 δεν εφαρμόζονται επί των μη αρτίων οικοπέδων των περιελθόντων εις τους ιδιοκτήτες αυτών ή τους δικαιοπαρόχους των συνεπεία τεμαχισμού μείζονος εκτάσεως εχούσης το ελάχιστον εμβαδόν δια δικαιοπραξίας εν γένει εν ζωή ή αιτία θανάτου ή και δικαστικής διανομής.

 

6. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3, τηρουμένης της παραγράφου 5 εφαρμόζονται και δια το προ της ισχύος του παρόντος προσκυρωθέντα οικόπεδα, επιτρεπομένης της ανακλήσεως, κυρωθεισών πράξεων προσκυρώσεως, εάν κατ' εφαρμογήν των ως άνω διατάξεων καθίσταται δυνατή η ματαίωσις της προσκυρώσεως και μόνον εφ' όσον δεν ανεγέρθη οικοδομή κωλύουσα την εφαρμογήν των άνω διατάξεων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.