Νομοθετικό διάταγμα 797/71 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Βοηθητικό προσωπικό και δαπάνες κτηματογράφησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο προϊστάμενος της υπηρεσίας, εις ην ανήκει ο διαταχθείς όπως ενεργήσει την κτηματογράφηση μηχανικός, καθορίζει, εφ' όσον παρίσταται ανάγκη και αναλόγως της εκτάσεως της κτηματογράφησης, τους υπαλλήλους και λοιπόν προσωπικόν της αυτής υπηρεσίας, οίτινες θέλουν βοηθήσει τον ορισθέντα μηχανικόν εις την ενέργεια της κτηματογράφησης.

 

2. Δια της κατά το άρθρο 24 παράγραφος 1 του παρόντος αποφάσεως αυτού, ο νομάρχης δύναται να ορίζει την σύστασιν συνεργείου εξ ειδικευμένων ιδιωτών (βοηθών τοπογράφου, μετρητών, σχεδιαστών και εργατών), προσλαμβανόμενων με ημερομίσθιο υπό του ενεργούντος την κτηματογράφηση μηχανικού. Δια της ιδίας ή ετέρας αποφάσεως του νομάρχου, καθορίζονται εν εκάστη συγκεκριμένη περιπτώσει, ο αριθμός των αποτελούντων το συνεργείον, η ειδικότης, ην δέον να κέκτηται έκαστος, και τα ανώτατα όρια ημερομισθίου τούτων και των ημερών, καθ' ας θέλει έκαστος εργασθεί. Το συνεργείον τούτο προβαίνει εις την κτηματογράφηση υπό την εποπτεία, τον έλεγχο και την ευθύνη του ορισθέντος μηχανικού.

 

3. Σε αυτό που διατάχθηκε, όπως ενεργήσει την κτηματογράφηση, μηχανικόν, προκαταβάλλονται, επί αποδόσει λογαριασμού, τα έξοδα προμήθειας υλικών, τα ημερομίσθια προσωπικού και οι πάσης φύσεως δαπάνες κτηματογράφησης.

 

4. Εις τον ενεργήσαντα την κτηματογράφηση μηχανικόν και εις τον συμπράττοντα οικονομικό έφορο, παρέχεται, πλην των οδοιπορικών εξόδων και της ημερησίας αποζημιώσεως, πρόσθετος αμοιβή, αναλόγως προς την έκταση της εργασίας που απαιτήθηκε και της συμβολής εκάστου.

 

5. Οι δαπάνες της κτηματογράφησης, αποζημιώσεις και αμοιβές εγκρίνονται δι' αποφάσεως του νομάρχου εντός των δι' αποφάσεως του Υπουργού των Οικονομικών καθοριζομένων ορίων και προϋποθέσεων, βαρύνουν δε τον υπόχρεων εις καταβολή της ένεκα της απαλλοτριώσεως αποζημιώσεως.

 

6. Κατά της αποφάσεως του νομάρχου, ην προβλέπει η παράγραφος 5, επιτρέπεται προσφυγή, ασκουμένη ενώπιον του κατά το άρθρο 18 παράγραφος 1 του παρόντος δικαστηρίου, εντός δεκαημέρου από της κοινοποιήσεως της αποφάσεως ταύτης. Το δικαστήριον δικάζει κατά την ειδική διαδικασίαν του άρθρου 18 του παρόντος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.