Νομοθετικό διάταγμα 797/71 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Προσωρινός προσδιορισμός των αποζημιώσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αρμόδιο να προσδιορίσει προσωρινώς την αποζημίωση είναι το Μονομελές Πρωτοδικείον, εν τη περιφέρεια του οποίου κείται το απαλλοτριούμενο ή το μείζον μέρος αυτού.

 

2. Το Μονομελές Πρωτοδικείον επιλαμβάνεται τη αιτήσει παντός ενδιαφερομένου, ήτις περιέχει τα κατά τα άρθρα 119, 120 και 121 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας απαιτούμενα στοιχεία και κατατίθεται εις την γραμματεία του δικαστηρίου τούτου.

 

3. Ο αρμόδιος Πρωτοδίκης προσδιορίζει πάραυτα δικάσιμο προς συζήτησιν της αιτήσεως και ώραν, εις χρόνον μη δυνάμενο να είναι βραχύτερος των δέκα ουδέ μεγαλύτερος των είκοσι ημερών από της καταθέσεως ταύτης, διατάσσει δε άμα την, επιμέλεια του αιτούντος, επίδοση εις πάντα ενδιαφερόμενον αντιγράφου της αιτήσεως μετά της πράξεως προσδιορισμού της δικασίμου και κλήσεως προς εμφάνιση κατ' αυτήν, πέντε ημέρας προ ταύτης. Εάν ο προς ον η επίδοσις τυγχάνει κάτοικος αλλοδαπής ή αγνώστου διαμονής, η προθεσμία αυτή επιδόσεως είναι τριάκοντα ημερών προ της δικασίμου, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των σχετικών περί επιδόσεως διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και που παρατείνεται αναλόγως, εν τοιαύτη περιπτώσει του χρόνου προσδιορισμού της δικασίμου.

 

Εξαιρετικώς, επί απαλλοτριώσεων εν αις ο, κατά τον οικείον κτηματολογικό πίνακα εκάστης πράξεως απαλλοτρίωσης, αριθμός των εικαζομένων δικαιούχων υπερβαίνει τους 100 η επιβαλλομένη κατά τις διατάξεις του παρόντος νομοθετικού διατάγματος ενώπιον των Δικαστηρίων κλήτευσις τούτων γίνεται δια της, προ δεκαπενθημέρου τουλάχιστον από της δικάσιμου, τοιχοκολλήσεως του προς επίδοση δικογράφου εις τε το κατάστημα του προς ο απευθύνεται τούτο Δικαστηρίου και εις το κατάστημα του Δήμου ή της Κοινότητος, εν τη περιφέρεια των οποίων κείνται τα απαλλοτριωθέντα, συντασσόμενης περί ταύτης εκθέσεως υπό του δικαστικού γραμματέως και του γραμματέως του Δήμου ή της Κοινότητος αντιστοίχως, και της δημοσιεύσεως, δια δυο ημερησίων αθηναϊκών εφημερίδων εις δύο κατά συνέχεια φύλλα αυτών, ειδοποιήσεως προς τους δικαιούχους, που αναφέρει το Δικαστήριον εις ο απευθύνεται το δικόγραφο, την γενομένη τοιχοκόλληση, το είδος, την δικάσιμο και περίληψη του αιτήματος αυτού και περίληψη της απαλλοτριωτικής πράξεως.

 

Αντί της κατά το προηγούμενον εδάφιον τοιχοκολλήσεως του προς επίδοση δικογράφου, δύναται τούτο να επικολληθεί εις την θύρα των αυτών καταστημάτων υπό δικαστικού επιμελητού, επί παρουσία ενός μάρτυρος, συντασσόμενης εκθέσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του νόμου [Ν] 469/1976 (ΦΕΚ 299/Α/1976).

 

4. Εάν τις των ενδιαφερομένων δεν εκλήθη παντάπασι ή νομίμως, ίνα παραστεί κατά την συζήτησιν της αιτήσεως, δικαιούται να παρέμβει εκουσίως εις ταύτη και άνευ σχετικής προδικασίας, κατά παν στάδιον της διαδικασίας, καθίσταται δε διάδικος κατόπιν σχετικής δηλώσεώς του ενώπιον του δικαστηρίου, που καταχωρίζεται εις τα πρακτικά και περιέχουσας το όνομα, το επώνυμον, το πατρώνυμον και την κατοικία τούτου ή, προκειμένου περί νομικού προσώπου, την επωνυμία και την έδρα αυτού.

 

5. Αναβολή της συζητήσεως της αιτήσεως επιτρέπεται μόνον άπαξ και δι' αποχρώντα λόγον, ιδία δε εάν αποδεικνύεται ότι ενδιαφερόμενος τις, άγνωστος ων εις τον αιτούντα, δεν εκλήθη ίνα παραστεί κατ' αυτήν και δεν κατέστη ούτω διάδικος. Νέα, εν τοιαύτη περιπτώσει, δικάσιμος και ώρα προσδιορίζεται παραχρήμα υπό του δικαστηρίου εντός των επομένων δέκα πέντε ημερών, που διατάσσει άμα την άνευ κλήσεως εμφάνιση κατ' αυτήν των παρισταμένων διαδίκων, ως και την επιμέλεια του αιτούντος επίδοση, πέντε ήμερες προ αυτής, εις τον τυχόν ούτω απολειφθέντα ενδιαφερόμενον, αντιγράφου της αιτήσεως μετά κλήσεως προς εμφάνιση, επί ποινή απαραδέκτου της αιτήσεως και καταδίκης του αιτούντος εις την δικαστική δαπάνη. Εάν ο προς ον η επίδοσις τυγχάνει κάτοικος αλλοδαπής ή αγνώστου διαμονής, η προθεσμία αυτή επιδόσεως είναι τριάκοντα ημερών προ της δικασίμου, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των σχετικών περί επιδόσεως διατάξεως του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και που παρατείνεται αναλόγως, εν τοιαύτη περιπτώσει, του χρόνου προσδιορισμού της μετ' αναβολή δικασίμου.

 

Για τις απαλλοτριώσεις που αφορούν την εκτέλεση Ολυμπιακών Έργων, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του παρόντος νόμου, σε περίπτωση αναβολής της συζήτησης της αίτησης, νέα δικάσιμος και ώρα προσδιορίζεται αμέσως από το δικαστήριο, μέσα στις επόμενες δεκαπέντε (15) ημέρες, στην οποία χωρίς κλήτευση εμφανίζονται οι κλητευθέντες, οι παραστάντες και οι παρεμβάντες ενδιαφερόμενοι, συντασσομένου σχετικού πρακτικού. Το δικαστήριο διατάσσει συγχρόνως, όπως με επιμέλεια του αιτούντος γίνει επίδοση αντιγράφου της αίτησης πέντε (5) ημέρες πριν από τη νέα δικάσιμο, με επίδοση κλήσης για εμφάνιση μόνο προς τους μη κλητευθέντες, μη παραστάντες και μη παρεμβάντες ενδιαφερομένους. Η αίτηση κηρύσσεται απαράδεκτη για τους μη κλητευθέντες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η τελευταία παράγραφος προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του νόμου 2730/1999 (ΦΕΚ 130/Α/1999).

 

6. Η συζήτησις της αιτήσεως διεξάγεται και περατώνεται εν μια και τη αυτή συνεδριάσει. Το δικαστήριον υποχρεούται να ερευνά την αίτηση κατ' ουσίαν και εν απουσία τινός, των διαδίκων, και να εξετάζει αυτεπαγγέλτως παν στοιχείον, συμβάλλον εις την εκτίμησιν της βασιμότητας αυτής και υποδεικνύει εις τις αρμοδίας υπηρεσίας ή τους διαδίκους την προσαγωγή παντός χρησίμου εγγράφου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 240 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας εφαρμοζόμενες εν προκειμένω αναλόγως.

 

7. Κατά την συζήτησιν της αιτήσεως, οι διάδικοι αναπτύσσουν προφορικώς τους ισχυρισμούς αυτών. Ο γραμματεύς υποχρεούται να καταχωρίσει εις τα πρακτικά τους εκ τούτων ουσιώδεις, ομού μετά των καταθέσεων των μαρτύρων και μνείας των προσαχθέντων υπό των διαδίκων εγγράφων. Εγγράφους προτάσεις, περιέχουσες τους ισχυρισμούς των διαδίκων, δικαιούνται αυτοί να καταθέσουν εις τον γραμματέα εντός δύο ημερών από της συζητήσεως και, ακολούθως, εντός της επομένης ημέρας, να αντικρούσουν δι' αυτοτελούς εγγράφου τους τυχόν μη εισέτι αντικρουσθέντες υπ' αυτών ισχυρισμούς παντός αντιδίκου. Οι έγγραφοι προτάσεις περιέχουν απαραιτήτως τα κατά τα άρθρα 119, 120 και 121 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας απαιτούμενα στοιχεία του δικογράφου.

 

8. Τα κατά την συζήτησιν της αιτήσεως επιτρεπόμενα εις τους διαδίκους αποδεικτικά μέσα, προς απόδειξη των ισχυρισμών αυτών, είναι η εξέτασις των ιδίων, τα έγγραφα, οι μάρτυρες, η αυτοψία και η ομολογία. Εάν κατά την κρίσιν του δικαστηρίου, παρίσταται ανάγκη προς διεξαγωγή αυτοψίας, ιδία όταν εκ της ενώπιον αυτού συζητήσεως καταλείπονται σοβαρές αμφιβολίες ως προς την πραγματική αξίαν του απαλλοτριούμενου, αυτή διεξάγεται εντός πέντε ημερών από της συζητήσεως της αιτήσεως. Προς τούτο, το δικαστήριον ορίζει και ανακοινώνει εις τους διαδίκους, κατά την συζήτησιν ταύτη, την ημέραν και ώραν, ως και τον τόπον διεξαγωγής της αυτοψίας, της ανακοινώσεως αυτού που καταχωρίζεται εις τα πρακτικά, ένθα καταχωρίζεται ωσαύτως το πόρισμα της αυτοψίας. Η παρουσία των διαδίκων, κατά την διεξαγωγή της αυτοψίας, δεν είναι απαραίτητος.

 

9. Παρεμπίπτουσα περί αποδείξεως απόφασις του δικαστηρίου επί της αιτήσεως δεν εκδίδεται. Τούτο εκτιμά ελευθέρως τα προσαχθέντα υπό των διαδίκων εν γένει αποδεικτικά μέσα και αποφαινόμενο κατά συνείδηση περί της αληθείας των ισχυρισμών, οφείλει να εκδώσει απόφαση εντός δέκα πέντε ημερών από της συζητήσεως της αιτήσεως.

 

10. Κατά της αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου περί προσωρινού προσδιορισμού της αποζημιώσεως ουδέν ένδικο μέσον επιτρέπεται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.