Νομοθετικό διάταγμα 8/73 - Άρθρο 103

Άρθρο 103: Γενική διάταξις των λεβητοστασίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ως λεβητοστάσιον νοείται δια του παρόντος πας χώρος μη υπαγόμενος εις τις περί ατμολεβήτων διατάξεις εντός του οποίου είναι εγκατεστημένος τουλάχιστον εις λέβητα παρασκευής θερμού ύδατος θερμοκρασίας μέχρι 110o C ή παρασκευής υδρατμού υπερπιέσεως μέχρι 0,5 ατμόσφαιρες ή παρασκευής θερμού αέρος οιουδήποτε είδος ή προορισμού, θερμικής ισχύος ανωτέρας των 20.000 ΚCAL/H.

 

2. Η διάταξις των λεβήτων εντός του λεβητοστασίου δέον όπως είναι τοιαύτη ώστε δι' οιονδήποτε λέβητα:

 

α) Η οριζόντια απόστασις μεταξύ της παρειάς του λέβητα ένθα το άνοιγμα της εστίας αυτού και του αντικειμένου τοίχου του λεβητοστασίου να είναι τουλάχιστον 1,50 m μέχρις ισχύος 250.000 ΚCAL/H και 2,00 μέτρα δια ισχύ άνω των 250.000 ΚCAL/H.

 

β) Η οριζόντια απόστασις μεταξύ της παρειάς του λέβητα ένθα η έξοδος των καυσαερίων και του αντικειμένου τοίχου το λεβητοστασίου, ή της αντικείμενης παρειάς της καπνοδόχου να είναι τουλάχιστον ίση προς το ήμισυ της αποστάσεως της καθοριζομένης στο προηγούμενο εδάφιο α.

 

Εφ' όσον όμως επί του αντικειμένου τοίχου υπάρχουν δύο ή περισσότεροι αγωγοί καυσαερίων, η απόστασις αυτή προσαυξάνεται αναλόγως του αριθμού αυτών.

 

γ) Εις περίπτωσιν παρεμβολής συσκευής τινός μεταξύ της εξόδου των καυσαερίων εκ του λέβητα και της καπνοδόχου (ως καπνοσυλλέκτη) δέον να υπάρχει ελευθέρα, βατή απόστασις πέριξ της συσκευής ταύτης, τουλάχιστον 0,80 μέτρα.

 

δ) Η οριζόντια απόστασις μεταξύ των πλευρικών παρειών του λέβητα και των αντικειμένων τοίχων του λεβητοστασίου, ως και εις περίπτωσιν πολλών λεβήτων, η μεταξύ τούτων απόστασις μη είναι μικροτέρα των 0,60 m.

 

ε) Το καθαρόν ύψος του λεβητοστασίου, μεταξύ του δαπέδου και της οροφής ή της κάτω παρειάς τυχόν υπαρχούσης δοκού, να είναι τουλάχιστον 2,10 m, δι' ολική εγκαταστημένη θερμική ισχύ έως και 60.000 ΚCAL/H ή τουλάχιστον 2,40 m δι' ισχύ έως 200.000 ΚCAL/A και 3,00 m δια μεγαλύτερη τοιαύτη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.