Νομοθετικό διάταγμα 8/73 - Άρθρο 102

Άρθρο 102: Παρεκκλίσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιτρέπεται παρέκκλισις από των κειμένων διατάξεων, ως προς το ύψος και την κάλυψη του οικοπέδου, προκειμένου περί κτιρίων ναών, σχολείων, βιομηχανιών και βιοτεχνιών, ως προς το ύψος προκειμένου περί ξενοδοχείων και αθλητικών εγκαταστάσεων, μόνον, δε ως προς τον αριθμόν των ορόφων άνευ όμως υπερβάσεως του ύψους και της καλύψεως προκειμένου περί πολυωρόφων κτιρίων χρησιμοποιούμενων δια σταθμούς αυτοκινήτων. Κατά την εφαρμογήν της παρούσης παραγράφου η χρήσις των αναφερθέντων ειδικών κτιρίων θεωρείται αμιγής καθ' όλον το κτίριον.

 

Επιτρέπεται ομοίως παρέκκλισις ως προς το ύψος και εις πάσαν περίπτωσιν ειδικών κτιρίων κατά την έννοια του άρθρου 8 του παρόντος. Όπου εις την παρούσα παράγραφο επιτρέπεται αύξησις ύψους νοείται και η αύξησις του αριθμού των ορόφων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το δεύτερο εδάφιο προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του νόμου 880/1979 (ΦΕΚ 58/Α/1979).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε σε ο,τι αφορά χώρους στάθμευσης με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 679/1979.

 

2. Η κατά την παράγραφο 1 παρέκκλισις εγκρίνεται δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων ή του εις ο μεταβιβασθεί η αρμοδιότης αυτή οργάνου μετά πρόταση της αρμοδίας επί της εγκρίσεως των μελετών και του ελέγχου των κτιρίων Υπηρεσίας και μετά γνώμη του παρά το αποφαινόμενο όργανο Συμβουλίου Δημοσίων Έργων. Η πρότασις της αρμοδίας Υπηρεσίας δέον να συνοδεύεται υπό αιτιολογικής εκθέσεως περί των λειτουργικών αναγκών του κτιρίου αίτινες συνηγορούν υπέρ της εγκρίσεως της παρεκκλίσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του νόμου 880/1979 (ΦΕΚ 58/Α/1979), οι δε επόμενες αναριθμήθηκαν αντιστοίχως.

 

3. Δεν επιτρέπεται παρέκκλισις από του μεγίστου ύψους του καθοριζομένου εν εκάστη συγκεκριμένη περιπτώσει παρά της αρχαιολογικής υπηρεσίας ή της αρμοδίας στρατιωτικής ή πολιτικής αεροπορίας, προκειμένου περί κτιρίων ανεγειρομένων πλησίον αρχαιολογικών χώρων ή αεροδρομίων.

 

4. Ειδικώς εις το συνεχές οικοδομικό σύστημα δι' ουδέν εκ των εν τη παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου κτίριον επιτρέπεται παρέκκλισις από του μεγίστου επιτρεπομένου σε πρόσοψη ύψους αυτού ει μη μόνον εάν το κτίριον καταλαμβάνει τουλάχιστον μίαν των πλευρών του οικοδομικού τετραγώνου και μετ' έλεγχο της προσαρμογής του ύψους του θεωρουμένου κτιρίου μετά του των ομόρων και έναντι κτιρίων, παρά της αρμοδίας Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου των κτιρίων.

 

5. Ειδικώς, προκειμένου περί ξενοδοχείων δυνάμεως άνω των 300 κλινών ή και εν γένει ειδικών κτιρίων με αυξημένη κίνηση οχημάτων, ανεγειρομένων καθ' οιονδήποτε σύστημα δομήσεως, δεν δύναται να επιτραπεί οιαδήποτε κατά το παρόν άρθρον παρέκκλισις, εάν δεν εξασφαλισθεί επαρκής χώρος προς στάθμευση των οχημάτων, τόσον δι' υποχωρήσεως του κτιρίου τουλάχιστον κατά 2,50 m εσώτερο των γραμμών δομήσεως, όσον και δια της δημιουργίας επαρκούς ελευθέρου χώρου στάθμευση οχημάτων και προσπέλαση της εισόδου το κτιρίου, ανεξαρτήτως του τυχόν κατασκευαζόμενου υπογείου σταθμού αυτοκινήτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε από το άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 960/1979.

 

6. Ειδικώς προκειμένου περί κτιρίων αμιγώς χρησιμοποιουμένων ως εμπορικών καταστημάτων επιτρέπεται κατά παρέκκλιση των οικείων διατάξεων του παρόντος η χρησιμοποίησις του πρώτου υπό το ισόγειο υπογείου ως χώρου καταστήματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.