Νομοθετικό διάταγμα 8/73 - Άρθρο 105

Άρθρο 105: Έξοδοι, θύρες, παράθυρα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι θύρες του λεβητοστασίου δέον όπως είναι μεταλλικές ανοίγουν προς την διεύθυνση της εξόδου εκ του λεβητοστασίου και κλείονται δια κλείθρου. Μια κλείδα δέον όπως ευρίσκεται παραπλεύρως της θύρας, εντός κυτίου φέροντος ασφαλιστική ύαλο, ετέρα δε δέον όπως φυλάσσεται, εις εμφανές σημείον του κτιρίου φέρουσα εμφανή επιγραφήν προς ευχερή αναγνώριση αυτής.

 

2. Το λεβητοστάσιον δέον όπως έχει εν τουλάχιστον μεταλλικόν παράθυρον προς το ύπαιθρον απ ευθείας ή μέσω σήραγγας. Η καθαρά επιφάνεια του παραθύρου δέον όπως ισούται κατ' ελάχιστον προς το 1/12 της επιφανείας του δαπέδου του λεβητοστασίου.

 

3. Λεβητοστάσια συνολικής θερμικής ισχύος άνω των 250.000 KCAL/H δέον να έχουν δύο εξόδους, ει δυνατόν κείμενες αλλήλων, εξ ων η μία να οδηγεί εις το ύπαιθρον απ' ευθείας ή μέσω σήραγγας, ικανών διαστάσεων δια την ευχερή δίοδο ανθρώπου. Ως έξοδος δύναται να νοηθεί και το παράθυρον περί ου η παράγραφος 2 εάν η προσπέλασις και δίοδος δια τούτου είναι ευχερής δια μονίμου κλίμακας μεταλλικής, ευκόλως βατής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 



Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.