Νομοθετικό διάταγμα 8/73 - Άρθρο 106

Άρθρο 106: Αερισμός - Εξαερισμός


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Παν λεβητοστάσιον, δέον όπως έχει τουλάχιστον δύο οπές που επικοινωνούν με το ύπαιθρον, απ' ευθείας ή μέσω σηράγγων. Εκ των οπών τούτων η μία προορίζεται δια την προσαγωγή αέρος η δε ετέρα δια την απαγωγή.

 

2. Η οπή προσαγωγής αέρος δέον όπως ευρίσκεται επί τοίχου παρά το δάπεδον του λεβητοστασίου.

 

Εις περίπτωσιν χρησιμοποιήσεως στερεών ή υγρών καυσίμων η ελευθέρα διατομή της οπής προσαγωγής αέρος, δέον όπως είναι τουλάχιστον ίση προς το ήμισυ της συνολικής ελευθέρας διατομής των καπνοδόχων του λεβητοστασίου. Εις περίπτωσιν αερίων καυσίμων η ελευθέρα διατομή της οπής προσαγωγής αέρος δέον όπως αντιστοιχεί εις επιφάνεια 5 cm2 ανά ΚCAL/H εγκατεστημένης θερμικής ισχύος και οπωσδήποτε να μη είναι μικροτέρα των 300 cm2 του μέτρου.

 

3. Η οπή απαγωγής αέρος, ανεξαρτήτως του είδους του χρησιμοποιουμένου καυσίμου δέον όπως ευρίσκεται παρά την οροφή του λεβητοστασίου και έχει διατομή τουλάχιστον ίση προς το 0,25 της συνολικής ελευθέρας διατομής των καπνοδόχων του λεβητοστασίου οπωσδήποτε δε μη είναι μικροτέρα των 200 cm2.

 

4. Εις περίπτωσιν χρησιμοποιήσεως αερίων καυσίμων, θα εφαρμόζονται οι αντίστοιχοι διεθνείς κανονισμοί, αμφότερες δε οι οπές προσαγωγής και απαγωγής αέρος δέον όπως ευρίσκονται επί της αυτής και προς το ύπαιθρον πλευράς του λεβητοστασίου.

 

5. Η έξοδος των οπών ή των αντιστοίχων σηράγγων προς το ύπαιθρον δέον όπως κείνται εις σημείον απέχον τουλάχιστον 0,50 m από τυχόν ανοίγματα άλλων χώρων προς το ύπαιθρον.

 

6. Εις περίπτωσιν χρησιμοποιήσεως σηράγγων αυτές δέον όπως έχουν διατομή κατά 0,50 τουλάχιστον μεγαλύτερη της αντιστοίχου οπής και να δύνανται να καθαρίζονται ευχερώς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.