Νομοθετικό διάταγμα 8/73 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Κτίριο και στοιχεία αυτού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κυρία όψις κτιρίου καλείται η όψις αυτού η κειμένη επί ή παρά την γραμμή δομήσεως.

 

2. Πλαγία ή οπισθία όψις κτιρίου καλείται αντιστοίχως η προς το πλάγιον ή οπίσθιο ακάλυπτο τμήμα του οικοπέδου όψις αυτού.

 

3. Όροφοι καλούνται τα τμήματα του κτιρίου εις α τούτο διαχωρίζεται καθ' ύψος υπό διαδοχικών πλήρων δαπέδων.

 

4. Ισόγειο ή πρώτος όροφος καλείται ο όροφος ή το τμήμα αυτού, ου το δάπεδον κατά το πλείστον κείται εις την στάθμη της παρ' αυτό οδού ή της φυσικής ή της τεχνητής στάθμης του πέριξ αυτού εδάφους ή υπέρκειται ή υπόκειται της ως άνω στάθμης ως εις έκαστον σύστημα δομήσεως ειδικότερα ορίζεται.

 

5. Υπόγειον καλείται ο όροφος ή το τμήμα αυτού, ου το δάπεδον ευρίσκεται υπό την στάθμη της παρ' αυτό οδού ή της φυσικής ή τεχνητής στάθμης του πέριξ εδάφους ως εις έκαστον σύστημα δομήσεως ειδικότερα ορίζεται.

 

6. Μεσότοιχος καλείται ο επί και κατά μήκος του κοινού ορίου ομόρων οικοπέδων και επ' αμφοτέρων των ιδιοκτησιών βαίνων τοίχος κτιρίου ή βοηθητικού παραρτήματος.

 

7. Διαχωριστικό περίφραγμα ή μαντρότοιχος καλείται τοίχος μη αποτελών μέρος κτιρίου ή βοηθητικού παραρτήματος και που διαχωρίζει τα όμορα οικόπεδα ή το οικόπεδον από του κοινοχρήστου χώρου ή τμήματος του αυτού οικοπέδου.

 

8. Προεξοχές συμφυείς προς το κτίριον καλούνται τα εξέχοντα της κυρίας επιφανείας των όψεων αυτού μέρη και διακρίνονται εις αρχιτεκτονικές προεξοχές και λειτουργικές προεξοχές.

 

9. Αρχιτεκτονικές προεξοχές καλούνται τα στοιχεία της κατασκευής που αποσκοπούν αποκλειστικώς εις την αρχιτεκτονική διαμόρφωση του κτιρίου. Λειτουργικές προεξοχές καλούνται τα στοιχεία της κατασκευής που εξυπηρετούν τις διαφόρους λειτουργίας αυτού.

 

10. Ανοικτός εξώστης καλείται η επέκτασις σε πρόβολο του δαπέδου ορόφου τινός πέραν του κατακορύφου επιπέδου των όψεων του κτιρίου.

 

11. Κλειστός εξώστης καλείται η επέκτασις σε πρόβολο χώρου κυρίας ή βοηθητικής χρήσεως του κτιρίου πέραν του κατακορύφου επιπέδου των όψεων αυτού.

 

12. Ανοίγματα των κτιρίων καλούνται γενικώς τα επί των τοίχων αφιέμενα κενά προς επικοινωνία των χώρων μεταξύ των ή μετά του υπαίθρου ως και προς φωτισμό, αερισμό και ηλιασμό των κτιρίων.

 

13. Εσωτερική στοά καλείται εντός των κτιρίων αφιέμενος διάδρομος διήκων από κοινοχρήστου εις κοινόχρηστο έκταση ή από κοινοχρήστου εκτάσεως εις ακάλυπτο χώρο, συγκοινωνούντα με ετέρα στοά που καταλήγει σε κοινόχρηστη έκταση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974).

 

14. Εξωτερική στοά ή στοά παράλληλος προς την οδό καλείται ο κατά την στάθμη του πεζοδρομίου σε ισόγειο ελεύθερος χώρος που δημιουργείται δια της τοποθετήσεως του τοίχου της όψεως του ισογείου του κτιρίου εσώτερο της γραμμής δομήσεως. Η απόστασις μεταξύ της γραμμής ταύτης και του κατά τα ως άνω εσώτερο τοποθετουμένου τοίχου καλείται πλάτος της στοάς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.