Νομοθετικό διάταγμα 8/73 - Άρθρο 110

Άρθρο 110: Συλλογικές κεραίες τηλεοράσεως και ραδιοφωνίας - Αλεξικέραυνα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δια προεδρικών διαταγμάτων εκδιδομένων με πρόταση του Υπουργού Δημοσίων Έργων δύναται να ορίζονται περιοχές εις ας δια λόγους αισθητικής επιβάλλεται η τοποθέτησις επί του δώματος των κτιρίων μιας ή περισσοτέρων συλλογικών κεραιών λήψεως τηλεοράσεως και ραδιοφωνίας.

 

2. Η συλλογική κεραία επιβάλλεται εις κτίρια εφ' ων προβλέπεται, επί επιφανείας μεν δώματος μέχρι και 200 m2 η τοποθέτησις περισσοτέρων των τεσσάρων ιστών, επί επιφανείας δε μεγαλύτερης των 200 m2 ενός προσέτι ιστού πέραν των τεσσάρων, ανά επί πλέον επιφάνεια δώματος 200 m2, τούτο δε ανεξαρτήτως των επί των ιστών τούτων προσαρμοσμένων ατομικών κεραιών.

 

3. Η συλλογική κεραία λήψεως τηλεοράσεως και ραδιοφωνίας δύναται να επιβάλλεται επίσης εις οικισμούς περί ων οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 79 του παρόντος προς εξυπηρέτησιν και περισσότερων κτιρίων. Ο αριθμός αυτών και οι θέσεις αυτών ορίζονται υπό της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου των κτιρίων εις ην μετέχει εκπρόσωπος της αρμοδίας Υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

4. Εις περίπτωσιν καθ' ην η δια συλλογικής κεραίας λήψις ήχου και εικόνας δεν τυγχάνει εξ ίσου ικανοποιητική ως η δι' ατομικών επί του δώματος κεραιών και εφ' όσον τούτο δεν οφείλεται εις ατέλεια της εγκαταστάσεως, τούτου διαπιστουμένου υπό της αρμοδίας Υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, επιτρέπεται η εγκατάστασις οιασδήποτε κεραίας.

 

5. Δια προεδρικών διαταγμάτων εκδιδομένων με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Δημοσίων Έργων και Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθορίζονται οι εφαρμοστέοι τεχνικοί κανονισμοί δια την εξωτερική και εσωτερική εγκατάσταση συλλογικής κεραίας τηλεοράσεως και ραδιοφωνίας.

 

6. Εις κτίριον σε έξαρση προς το φυσικό περιβάλλον ή τα περιβάλλοντα αυτό κτίρια επιβάλλεται η εγκατάστασις αλεξικέραυνου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.