Νομοθετικό διάταγμα 8/73 - Άρθρο 79

Άρθρο 79: Αισθητική διαμόρφωσις των κτιρίων - Διατήρησις κτιρίων ή οικισμών ιδιαιτέρου χαρακτήρος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι όψεις των κτιρίων και τα ορατά εν γένει μέρη αυτών, δέον όπως ικανοποιούν τις απαιτήσεις της αισθητικής τόσον ως μεμονωμένων κτιρίων, όσον και εν σχέσει προς την θέσιν και το περιβάλλον αυτών.

 

2. Απαγορεύεται η αλλοίωσις της αρχιτεκτονικής εμφανίσεως των κτιρίων δια της καλύψεως των αρχιτεκτονικών εσοχών και εξοχών δι' οιωνδήποτε προσθέτων εγκαταστάσεων ή δια της τοποθετήσεως προσθηκών μεταξύ αυτών. Εν περιπτώσει προσθήκης κατ' επέκτασιν ή καθ' ύψος του κτιρίου πρέπει αυτή να διαμορφώνεται αρχιτεκτονικά αναλόγως της σημασίας του κτιρίου και της θέσεως αυτού, εν συναρτήσει προς την όλην εμφάνιση αυτού προς εκπλήρωση των αισθητικών απαιτήσεων.

 

3. Απαγορεύεται η επί των προσόψεων των κτιρίων ανάρτησις προθηκών προς έκθεση εμπορευμάτων ή δι' άλλον τινά σκοπόν.

 

4. Ειδικώς προκειμένου περί τοποθετήσεως φωτεινών ή μη επιγραφών υπέρ το ύψος της οροφής του πρώτου ορόφου (ισογείου) ή υπέρ το ανώτατον επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου απαιτείται η γνωμοδότησις της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου ήτις τυγχάνει υποχρεωτική δια τον ιδιοκτήτη.

 

5. Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων 1 έως 4 εφαρμόζονται επί νέων κτιρίων ως και επί καθ' οιανδήποτε έννοια επεκτάσεως υφισταμένων. Η Αρχή δύναται να επιβάλει την εφαρμογήν των ως άνω διατάξεων και επί υφισταμένων κτιρίων που τάσσει εύλογον προθεσμία εις τους ιδιοκτήτες προς συμμόρφωση αυτών.

 

6.Δια προεδρικών διαταγμάτων εκδιδομένων με πρόταση του Υπουργού Δημοσίων Έργων κατόπιν αιτιολογημένης εκθέσεως της παρά περίπτωσιν αρμοδίας Υπηρεσίας, δύναται προς διατήρηση ιδιαιτέρου ιστορικού, λαογραφικού, πολεοδομικού, αισθητικού ή και αρχιτεκτονικού χαρακτήρος να χαρακτηρίζονται κτίρια ως διατηρητέα ή Οικισμοί ή Τμήματα αυτών ως Παραδοσιακοί και να θεσπίζονται όροι και περιορισμοί δομήσεως διάφοροι των δια του παρόντος νομοθετικού διατάγματος καθοριζομένων τοιούτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου 622/1977 (ΦΕΚ 171/Α/1977).

 

7. Δια των αυτών Προεδρικών Διαταγμάτων δύναται να αναστέλλεται, εις οικισμούς ή περιοχές αυτών, πάσα εργασία ανεγέρσεως νέων κτιρίων, κατεδαφίσεως ή επισκευής, προσθήκης, αλλαγής εξωτερικής εμφανίσεως υφισταμένων κτιρίων ως και πάσα εργασία υποδομής του οικισμού προκειμένης της συντάξεως οριστικής πολεοδομικής μελέτης ή και ειδικού κανονισμού δομήσεως.

 

Η έκδοσις των ως άνω Προεδρικών Διαταγμάτων γίνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π.

 

8. Προκειμένου περί οικισμών ή τμημάτων αυτών ή κτιρίων περί ων η παράγραφος 6 του παρόντος οι υποδείξεις των κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 80 επιτροπών ενασκήσεως αρχιτεκτονικού ελέγχου, τυγχάνουν υποχρεωτικές δια πάντες τους φορείς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.