Νομοθετικό διάταγμα 8/73 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Αφετηρία μετρήσεως του ύψους και του αριθμού ορόφων των κτιρίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μεσαία οικόπεδα:

 

α) Αφετηρία μετρήσεως του ύψους κτιρίου ανεγειρομένου επί μεσαίου οικοπέδου, είναι η στάθμη του πεζοδρομίου κατά το μέσον της κυρίας όψεως ασχέτως, εάν αυτή τοποθετείται επί ή παρά την ρυμοτομική γραμμή.

 

β) Επί κεκλιμένης οδού όταν το οικόπεδον έχει μέγα μήκος προσώπου η κυρία όψις του κτιρίου διαιρείται εις τμήματα μήκους ουχί μικρότερου των 8 m και ουχί μεγαλυτέρου των 25 m.

 

Αφετηρία μετρήσεως του ύψους εκάστου των ως άνω τμημάτων της κυρίας όψεως είναι η στάθμη του πεζοδρομίου κατά το μέσον αυτών.

 

γ) Όταν η κλίσης της οδού είναι ίση ή μικροτέρα του 4% η κυρία όψις του κτιρίου δύναται να διαιρείται εις τμήματα ουχί μικρότερα των 8 m και ουχί μεγαλύτερα των 40 m.

 

Αφετηρία μετρήσεως του ύψους εκάστου των ως άνω τμημάτων είναι ως αυτή καθορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο β.

 

2. Γωνιαία οικόπεδα:

 

α) Αφετηρία μετρήσεως του ύψους κτιρίου ανεγειρομένου επί γωνιαίου οικοπέδου είναι η στάθμη του πεζοδρομίου κατά την συνάντηση των ρυμοτομικών γραμμών ασχέτως εάν το κτίριον τοποθετείται επί ή παρά τις ρυμοτομικές γραμμές.

 

β) Κτίριον ανεγειρόμενο επί γωνιαίου οικοπέδου και απέχον οιαδήποτε των γραμμών δομήσεως ίσον ή περισσότερον των 8 m δεν θεωρείται κτίριον γωνιαίο, εφαρμοζομένων ως προς την αφετηρία μετρήσεως του ύψους αυτού των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου 1.

 

γ) Αφετηρία μετρήσεως του ύψους κτιρίου ανεγειρομένου επί οικοπέδου με αποτετμημένη δι' ευθείας γραμμής την γωνία αυτού είναι η εις το μέσον της αποτέμνουσας πλευράς στάθμη του πεζοδρομίου.

 

δ) Αφετηρία μετρήσεως του ύψους κτιρίου ανεγειρομένου επί γωνιαίου οικοπέδου με οδό έχουσα κλίση ανιούσα εκ της γωνίας προς το άκρον του οικοπέδου λαμβάνεται εις στάθμη υψηλότερη της υπό των διατάξεων των εδαφίων α και γ της παρούσης παραγράφου 2 καθοριζομένης τοιαύτης κατά την υψομετρική διαφορά μεταξύ ταύτης και του υψηλότερου σημείου του προσώπου του επί της ανιούσης οδού.

 

Εν πάση περιπτώσει η διαφορά αυτή δεν δύναται να υπερβεί το 1 m.

 

ε) Όταν τα μήκη των προσώπων του γωνιαίου οικοπέδου είναι μεγάλα, έχουν επ' αυτών εφαρμογήν οι διατάξεις των εδαφίων β και γ της προηγουμένης παραγράφου 1 σε συνδυασμό προς τα στο άρθρο 24 οριζόμενα. Ως αφετηρία διαιρέσεως τω προσώπων εις τμήματα λαμβάνεται η γωνία ή το πέρας της τυχόν αποτμήσεως ταύτης. Αφετηρία μετρήσεως του ύψους του γωνιαίου τμήματος είναι η υπό των διατάξεων της παρούσης παραγράφου καθοριζομένη των δε υπολοίπων τμημάτων ή υπό των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου 1 καθοριζομένη.

 

3. Δις γωνιαία, τρις γωνιαία κ.λ.π. οικόπεδα:

 

α) Αφετηρία μετρήσεως του ύψους κτιρίου ανεγειρομένου επί οικοπέδου δις, τρις γωνιαίου κ.λ.π. που καταλαμβάνει καθ' ολοκληρίαν μίαν ή περισσότερες πλευράς οικοδομικού τετραγώνου είναι η στάθμη Σ του αριθμητικού μέσου όρου των σταθμών σ1, σ2, ..., σν των μέσων των προσώπων του οικοπέδου. Η τιμή της ως άνω στάθμης

 

Eqn138

 

αυξάνεται κατά την μεταξύ ταύτης και της υψηλότερης των σταθμών σ1 ή σν, των αντιστοιχουσών εις τα πρόσωπα του οικοπέδου που δεν καταλαμβάνουν ολόκληρη πλευρά του οικοδομικού τετραγώνου, διαφορά. Η τοιαύτη αύξησις δεν δύναται να ληφθεί μεγαλύτερη του 1,50 m.

 

β) Οσάκις λόγω μεγάλων υψομετρικών διαφορών κατ' εφαρμογήν του προηγουμένου εδαφίου α δημιουργείται αισθητική ανωμαλία εκ της δημιουργίας διαφοράς ύψους μείζονος του των δύο ορόφων μεταξύ του θεωρουμένου κτιρίου και των προς αυτό ομόρων κτιρίων, η Αρχή δύναται να καθορίσει ως αφετηρίας μετρήσεως του ύψους του κτιρίου τις δύο γωνίας του οικοπέδου κατά τα εν τη προηγουμένη παραγράφω 2 του παρόντος οριζόμενα ή και άλλες μεταξύ των ακραίων αυτών θέσεων και των του προηγουμένου εδαφίου α της παρούσης παραγράφου 3 ώστε η διαμόρφωσις του κτιρίου να εναρμονίζεται προς τα ύψη των λοιπών κτιρίων του οικοδομικού τετραγώνου ως και τα των έναντι τούτου κτιρίων, άνευ μεταβολής του συντελεστού δομήσεως.

 

4. Οικόπεδα που καταλαμβάνουν ολόκληρον οικοδομικό τετράγωνον:

 

α) Αφετηρία μετρήσεως του ύψους κτιρίου ανεγειρομένου εφ' ολοκλήρου οικοδομικού τετραγώνου είναι η στάθμη του αριθμητικού μέσου όρου των σταθμών των μέσων των πλευρών του οικοδομικού τετραγώνου.

 

β) Εν περιπτώσει υψομετρικών διαφορών μεγαλυτέρων των 3,50 m η Αρχή δύναται να προσαρμόσει το ύψος του κτιρίου κατά τον καλύτερον ενδεικνυόμενο τρόπον προς τα επιτρεπόμενα ύψη των κτιρίων των ανεγειρομένων επί των πέριξ οικοδομικών τετραγώνων, επιτρεπομένης και της κλιμακωτής διαμορφώσεως του κτιρίου, άνευ μεταβολής του συντελεστού δομήσεως.

 

5. Διαμπερή οικόπεδα. Αφετηρία μετρήσεως του ύψους των κτιρίων των ανεγειρομένων επί οιουδήποτε διαμπερούς οικοπέδου είναι η εις έκαστον πρόσωπον ή εκάστην γωνία αυτού, αντιστοιχούσα αφετηρία μετρήσεως του ύψους κατά τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων 1, 2 και 3 ως και της παραγράφου 18 του επομένου άρθρου 24 οριζόμενα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 23 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.