Νομοθετικό διάταγμα 8/73 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Μέγιστον ύψος κτιρίου - Ελάχιστον ελεύθερον ύψος ορόφου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα μέγιστα ύψη των κτιρίων είτε σε πρόσοψη βάσει του επιτρεπομένου αριθμού των ορόφων κατά την πρόσοψη είτε εις το σύνολον αυτών βάσει του συνολικώς επιτρεπομένου αριθμού των ορόφων, υπολογίζονται βάσει της σχέσεως Η = ν x 3,30- C ένθα Η το κατά την πρόσοψη ή το μέγιστον ύψος του κτιρίου από της νομίμου αφετηρίας μετρήσεως αυτού, ν ο κατά την πρόσοψη ή ο συνολικός αριθμός των ορόφων αντιστοίχως συμπεριλαμβανομένου και του ισογείου 3,30 το μικτό ύψος ορόφου σε m και C = 1 m εις περίπτωσιν ισογείου χρησιμοποιουμένου ως κατοικίας ή καταστήματος άνευ ανοικτού εξώστη εν αυτό και C = 2 m εις περίπτωσιν ισογείου χρησιμοποιουμένου ως καταστημάτων καθ' όλην την κυρία όψιν του κτιρίου ή εν περιπτώσει γωνιαίου κτιρίου καθ' όλην την μίαν των κυρίων όψεων αυτού μετά ανοικτού εξώστη εν αυτό ή εγκαταστάσεως κεντρικού συστήματος κλιματισμού του κτιρίου ή και διαμορφώσεως του ισογείου χώρου επί υποστυλωμάτων δια στάθμευση αυτοκινήτων.

 

2. Εις περίπτωσιν προσθήκης ορόφων επί υφισταμένων κτιρίων ανεγερθέντων βάσει διατάξεων που προϊσχύσαν και επιτρέπουν μείζον ύψος κτιρίων ή ορόφων ή βάσει τροποποιηθείσης υψομετρικής μελέτης της οδού επιτρέπεται αύξησις του συνολικού ύψους του κτιρίου υπολογιζόμενου κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου κατά την τυχόν εμφανιζόμενη εκ των ως άνω λόγων διαφορά χωρίς ή αύξησις αυτή του ύψους να δύναται να υπερβεί το 1 m δι' έκαστον των ως άνω λόγων και τα 1,50 m δια την περίπτωσιν της συνδρομής αμφοτέρων των ως άνω λόγων.

 

3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 έχουν γενική εφαρμογήν εξαιρέσει των περιπτώσεων καθ' ας προς προστασία αρχαιολογικών χώρων ή τοπίων και παρομοίων θέσεων ειδικές διατάξεις καθορίζουν εις ορισμένες περιοχές των πόλεων ειδικά ύψη κτιρίων ως και των περιπτώσεων καθ' ας το ύψος των κτιρίων ορίζεται δι' απολύτου υψομέτρου.

 

4. Το ελεύθερον ύψος ορόφου κυρίας χρήσεως δεν δύναται να είναι μικρότερο των 2,70 m.

 

5. Προκειμένου περί ισογείου καταστήματος οιασδήποτε επιφανείας το ελεύθερον ύψος δεν δύναται να είναι μικρότερο των 3,00 m ή των 2,70 m υπό ψευδοροφής κάτωθεν της οποίας ουδεμία προεξοχή στοιχείου οργανικού ή διακοσμητικού επιτρέπεται.

 

Εν περιπτώσει κατασκευής ανοικτών εξωστών εντός των ισογείων καταστημάτων το ελεύθερον ύψος τούτων δεν δύναται να είναι μικρότερο των 5,00 m.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 21 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974).

 

6. Το ελεύθερον ύψος μαγειρείων, εν υπογείων των ξενοδοχείων ή εστιατορίων, λουτρικών εγκαταστάσεων, αρχείων και λοιπών συναφών κτιρίων δεν δύναται να είναι μικρότερο των 2,70 m.

 

7. Το ελεύθερον ύψος βοηθητικών χώρων σε υπόγειο δεν δύναται να είναι μικρότερο των 2,20 m.

 

8. Το ελεύθερον ύψος ορόφου χρησιμοποιουμένου δια στάθμευση αυτοκινήτων δεν δύναται να είναι μικρότερο των 2,20 m.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 καταργήθηκε με το προεδρικό διάταγμα 697/1979 (ΦΕΚ 208/Α/1979).

 

9. Οσάκις το κτίριον κατασκευάζεται επί υποστηλωμάτων επί σκοπώ όπως ο ισόγειος χώρος αφιέμενος εξ ολοκλήρου κενός χρησιμεύσει δι' απλή και μόνον στάθμευση αυτοκινήτων, επιτρέπεται όπως ο πρώτος (ισόγειος) όροφος υπερυψωθεί αναλόγως του ύψους του κτιρίου μη υπερβαίνοντος το ύψος το προκύπτον εκ της κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου σχέσεως δια C = 2. Ο ως άνω χρησιμοποιούμενος δια στάθμευση των αυτοκινήτων ισόγειος χώρος δεν περιλαμβάνεται εις τον συντελεστή δομήσεως του οικοπέδου και δεν προσμετρείται εις τον αριθμόν των ορόφων.

 

Εν τη περιπτώσει ταύτη δεν περιλαμβάνονται εις τον συντελεστή δομήσεως και άπαντες οι στο χώρο τούτο αντιστοιχούντες χώροι κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων και εισόδων, μέχρις επιφανείας 25 m2, δι' έκαστον συγκρότημα κλιμακοστασίου, ανελκυστήρα και εισόδου και εν συνόλω μέχρι 10% της όλης επιφανείας του κτιρίου κατ' ανώτατον όριον.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 22 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 καταργήθηκε με το προεδρικό διάταγμα 697/1979 (ΦΕΚ 208/Α/1979).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.