Νομοθετικό διάταγμα 8/73 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Τοίχοι παρά τα όρια των οικοπέδων - Μεσότοιχοι


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κατά την ανέγερση κτιρίων εν επαφή προς το κοινόν όριον των οικοπέδων κατασκευάζεται δι' έκαστον κτίριον ίδιος τοίχος εν επαφή προς το κοινόν όριον κείμενος εξ ολοκλήρου κατά το πάχος αυτού εντός του οικοπέδου του εφ' ου το κτίριον.

 

2. Ο ως άνω κατασκευαζόμενος τοίχος εκάστου κτιρίου δέον όπως ανταποκρίνεται αφ' εαυτού προς τις απαιτήσεις της ηχομονώσεως και θερμομονώσεως.

 

3. Κατά την ανέγερση κτιρίου εν επαφή προς έτερον υφιστάμενο όμορο κτίριον, του οποίου ο επί του κοινού ορίου τοίχος εκτείνεται κατά την έννοια του πάχους αυτού εκατέρωθεν του κοινού τούτου (μεσότοιχος) δεν επιτρέπεται η καθ' οιονδήποτε τρόπον έδραση στοιχείων ή μεταβίβασις φορτίων του ανεγειρομένου κτιρίου επί του υπάρχοντος μεσότοιχου του τελευταίου τύπου δυναμένου να χρησιμοποιηθεί μόνον ως τοίχου πληρώσεως.

 

4. Εις περίπτωσιν προσθήκης ορόφου ή ορόφων υπό ενός των εκατέρωθεν του μεσότοιχου ιδιοκτητών, ούτος οφείλει να ανεγείρει εν επαφή προς την παρειά του τοίχου τούτου ίδιον φέροντα σκελετό δια την ανάληψη των φορτίων των προστιθεμένων ορόφων μη επιτρεπομένης της μεταβιβάσεως φορτίων επί του μεσότοιχου.

 

5. Εις αμφοτέρας τις περιπτώσεις των προηγουμένων παραγράφων 3 και 4 οσάκις το ανεγειρόμενο κτίριον υπερβαίνει το ύψος του υφισταμένου μεσότοιχου αυτός που ανεγείρει το κτίριον οφείλει να προ-εκβάλει μέχρι του κοινού ορίου στοιχεία του φέροντος σκελετού προς έδραση του εν επαφή προς το κοινόν όριον τοίχου.

 

6. Απαγορεύονται οι κατακόρυφες οριζόντιες ή λοξές εντορμίες, δια την εντοίχιση υποστυλωμάτων, δοκών ή τοιχίων εξ ωπλισμένου σκυροδέματος εντός μεσότοιχου. Η εντοίχισις υποστυλωμάτων εις μαντρότοιχους ή μεσότοιχους βοηθητικών παραρτημάτων επιτρέπεται. Επιτρέπεται επίσης όπως αποκόπτονται οι πέραν του ελαχίστου πάχους του μεσότοιχου τυχόν διαπλατύνσεις εις το υπόγειον ή θεμελίωση και μόνον επί μήκους ίσου προς την διάσταση τοποθετουμένου παρά τον τοίχο υποστυλώματος, εις τρόπου ώστε τούτο να εφάπτεται καθ' όλον αυτού το ύψος της εξωτερικής παρειάς του τοίχου, λαμβανομένης πρόνοιας, όπως, προς αποφυγήν μεταδόσεως φορτίων εις τον τοίχο, τοποθετείται υλικόν μη επιτρέπον την άμεση επαφή του σκυροδέματος του υποστυλώματος προς τον τοίχο. Αποκοπή διαπλατύνσεων του μεσότοιχου δια τοποθέτηση οριζοντίων ή λοξών στοιχείων απαγορεύεται απολύτως.

 

7. Απαγορεύεται η κατεδάφισις μεσότοιχου οιουδήποτε κτιρίου άνευ συγκαταθέσεως των ιδιοκτητών των εκατέρωθεν αυτού κτιρίων ή των διαμερισμάτων αυτών μεταξύ των οποίων αντιστοιχεί ο προς κατεδάφιση τοίχος. Η έναρξις της κατεδαφίσεως του μεσότοιχου, η διάρκεια ανακατασκευής αυτού, ο τρόπος αποφυγής της οχλήσεως των ενοίκων του ομόρου κτιρίου, οι διάφοροι προστατευτικές κατά την διάρκειαν του έργου κατασκευές αποτελούν αντικείμενον συμφωνίας μεταξύ των ομόρων ιδιοκτητών. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η κατεδάφισις μεσοτοίχων βοηθητικών παραρτημάτων ως και άνευ συγκαταθέσεως των ομόρων ιδιοκτητών. Η έναρξις της κατεδαφίσεως των τελευταίων τούτων δύναται να λάβει χώραν μετά παρέλευσιν 20 ημερών από της νομίμου κοινοποιήσεως της σχετικής εγγράφου ειδοποιήσεως υπό του ενδιαφερομένου ιδιοκτήτου προς τον όμορο. Εις περίπτωσιν μεσότοιχου κριθέντος ετοιμόρροπου ο ως άνω περιορισμός δεν έχει εφαρμογήν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 32 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974).

 

8. Αμφισβήτησις τυχόν της θέσεως του κοινού ορίου των ιδιοκτησιών εν σχέσει προς τον υπό κατεδάφιση τοίχο και εντεύθεν αμφισβήτησις του δικαιώματος κατεδαφίσεως τούτου δεν εμποδίζει την χορήγηση αδείας προς κατεδάφιση του τοίχου και κατασκευήν νέου, της επιλύσεως της διαφοράς υποκείμενης εις τα αρμόδια δικαστήρια.

 

9. Επί τοίχων ανεγειρομένων εν επαφή προς το κοινόν όριον των ιδιοκτησιών ή επί τοίχων ανεγερθέντων εκατέρωθεν του κοινού ορίου των ιδιοκτησιών κατά τις προϊσχύσασες διατάξεις, απαγορεύεται η διάνοιξις οιωνδήποτε ανοιγμάτων. Ανοίγματα αντικείμενα προς την απαγόρευση ταύτη δεν κλείονται δια πράξεως της διοικήσεως, αλλά κατόπιν δικαστικής αποφάσεως που εκτελείται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.