Νομοθετικό διάταγμα 8/73 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Στοές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α) Εσωτερικές στοές:

 

1. Χώροι χρησιμοποιούμενοι δια καταστήματα ή γραφεία επιτρέπεται όπως δέχονται φωτισμό και αερισμό εξ εσωτερικής στοάς κατασκευαζόμενης υπό τους ακολούθους όρους:

 

α) Αμφότερα τα άκρα της εσωτερικής στοάς να εξικνούνται μέχρι των κοινοχρήστων εκτάσεων του οικισμού (οδών, πλατειών) ή των τυχόν προκηπίων (πρασιών). Η χρησιμοποίησις στοάς προβλεπομένης κατά τα ως άνω δεν επιτρέπεται προς της καθ' όλον το μήκος κατασκευής αυτής.

 

β) Το πλάτος της εσωτερικής στοάς να είναι τουλάχιστον ίσον προς το 1/10 του μήκους αυτής μετρούμενου εις τον άξονα της στοάς, μη απαιτουμένου πάντως πλάτους μείζονος των 8 m ουδέ επιτρεπομένου πλάτους ελάσσονος των 4 m. Εν περιπτώσει προεκτάσεως υφισταμένης αδιεξόδου στοάς μέχρις ότου αποκτήσει διέξοδο προς κοινόχρηστο έκταση του οικισμού, το ελάχιστον πλάτος της προεκτάσεως ισούται προς τον μέσον όρον του ως άνω οριζομένου πλάτους και του πλάτους της υφισταμένης στοάς εφ' όσον το τελευταίον τούτο είναι μικρότερο του ως άνω οριζομένου. Εν περιπτώσει επεκτάσεως περισσοτέρων υφισταμένων αδιεξόδων στοών δια μιας στοάς εξικνούμενης μέχρι κοινοχρήστου χώρου, δια τον ανωτέρω υπολογισμό του μέσου πλάτους λαμβάνεται υπ' όψιν εκ των υφισταμένων στοών ή έχουσα το μεγαλύτερο μήκος.

 

γ) Το ελεύθερον ύψος της εσωτερικής στοάς υπό τις τυχόν εντός αυτής δοκούς δεν δύναται να είναι έλασσον των 4 m.

 

δ) Οι πάσης φύσεως προεξοχές (λειτουργικές, αρχιτεκτονικές, κινητές), ως και ανοίγματα καθόδου εντός του χώρου της στοάς απαγορεύονται.

 

2. Οι εσωτερικές στοές δύνανται να κατασκευασθούν είτε οικειοθελώς τη συναινέσει πάντων των ιδιοκτητών των ακινήτων εφ' ων κατασκευάζεται αυτή, είτε και να επιβληθούν δια προεδρικού διατάγματος δια λόγους κυκλοφοριακούς κατά την διαδικασίαν του άρθρου 3 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. ως τούτο ισχύει σήμερον.

 

3. Όπου κατασκευάζεται εσωτερική στοά κατά τις διατάξεις της παραγράφου Α, επιτρέπεται η κάλυψις αυτής εντός των υποχρεωτικών και προαιρετικών ακαλύπτων τμημάτων των οικοπέδων.

 

Β) Εξωτερικές στοές:

 

1. Όπου το ρυμοτομικό σχέδιον προβλέπει την κατασκευήν εξωτερικών στοών οι προσόψεις των ισογείων των κτιρίων τοποθετούνται εσώτερο της γραμμής δομήσεως και εις βάθος ανάλογο προς το πλάτος των οδών ως ακολούθως:

 

α) Επί οδών πλάτους μέχρι και 7,30 μέτρα εις βάθος 2,50 m.

β) Επί οδών πλάτους από 7,30 m μέχρι και 10,30 m εις βάθος 3.00 m.

γ) Επί οδών πλάτους από 10,30 m μέχρι και 14,30 m εις βάθος 3,50 m.

δ) Επί οδών πλάτους από 14,30 m μέχρι και 19,30 m εις βάθος 4 m.

ε) Επί οδών πλάτους από 19,30 m και άνω εις βάθος 4,50 m.

 

2. Εις περίπτωσιν οδού μη εχούσης σταθερό πλάτος ως πλάτος οδού δια την εφαρμογήν του προηγουμένου εδαφίου Β1 λαμβάνεται το υπό των παραγράφων 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 24 του παρόντος καθοριζόμενο.

 

3. Ο αυτός περιορισμός του ως άνω εδαφίου Β1 αφορά και το υπόγειον μέχρι βάθους 3 m από της στάθμης του πεζοδρομίου.

 

4. Εντός του πλάτους της στοάς σε ισόγειο απαγορεύεται οιαδήποτε οργανική προεξοχή των κτιρίων, ως και οιονδήποτε κτίσμα πλην των υποστυλωμάτων των στοών.

 

5. Το δάπεδον της στοάς κατασκευάζεται εν συνεχεία του πεζοδρομίου και με εγκάρσια κλίση το πολύ ίση προς 2%.

 

6. Εντός του πλάτους της στοάς σε υπόγειο και μέχρι βάθους 3 m επιτρέπονται μόνον υποστυλώματα ουχί όμως και τα πέδιλα θεμελιώσεως αυτών.

 

7. Ο υπόγειος χώρος της στοάς διατίθεται δια την τοποθέτηση διαφόρων εγκαταστάσεων κοινής εξυπηρετήσεως ως και εξόδων καταφυγίων. Δια προεδρικών διαταγμάτων εκδιδομένων με πρόταση του Υπουργού Δημοσίων Έργων κανονίζονται οι λεπτομέρειες και ο τρόπος χρησιμοποιήσεως εν γένει του χώρου τούτου.

 

8. Όπου το σχέδιον προβλέπει την κατασκευήν στοών απαγορεύεται η τοπική κατάργησις αυτών.

 

9. Όταν το πλάτος της στοάς είναι μέχρι και 2,50 m η στοά κατασκευάζεται άνευ υποστυλωμάτων. Δια μεγαλύτερο πλάτος στοάς είναι δυνατή η κατασκευή αυτής άνευ υποστυλωμάτων μετά γνώμη της επιτροπής Ενασκήσεως του Αρχιτεκτονικού Ελέγχου των κτιρίων.

 

10. Η ελαχίστη απόστασις των αξόνων των υποστυλωμάτων ορίζεται εις 3,00 m η δε διάστασις αυτών κατά διεύθυνση κάθετη προς την γραμμή δομήσεως δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 1/6 του πλάτους της στοάς.

 

11. Το ελεύθερον ύψος από της στάθμης του πεζοδρομίου μέχρι της κάτω επιφανείας των τυχόν κατασκευαζόμενων δοκών εντός του πλάτους της στοάς ορίζεται κατ' ελάχιστον, δια μεν τις στοάς πλάτους 4 m, 4,5 m, και 5 m εις 4 m, δια δε τις στοάς πλάτους 2,5 m, 3 m, και 3,5 m εις 3,50 m.

 

12. Η κάτω επιφάνεια των εντός της στοάς και κατά μήκος της κυρίας όψεως του κτιρίου δοκών κατασκευάζεται εις την αυτήν στάθμη. Εις περίπτωσιν εντόνου κλίσεως της οδού η ως άνω επιφάνεια δύναται να κατασκευασθεί βαθμιδωτή εις τρόπον ώστε εις ουδέν σημείον το κατά το εδάφιον 11 ελεύθερον ύψος γίνει μικρότερο των 3,50 m δια στοά ύψους 4 m και των 3 m δια στοά ύψους 3,50 m.

 

13. Τα υποστυλώματα των στοών τοποθετούνται επί της γραμμής δομήσεως. Επιτρέπεται κατά την κρίσιν της Αρχής δια λόγους αισθητικής εμφανίσεως η τοποθέτησις των υποστυλωμάτων εσώτερο της γραμμής δομήσεως το πολύ μέχρις 25 εκατοστών του μέτρου, ουδέποτε όμως εξώτερον της γραμμής δομήσεως.

 

14. Από της ισχύος του παρόντος, τυχόν υφιστάμενες διατάξεις δια περιοχές εις ας επιβάλλονται στοές επιτρέπουσες αύξηση της επιφανείας όλων των ορόφων των γωνιαίων κτιρίων, καταργούνται.

 

15. Επί των υφισταμένων κτιρίων, εφ' ων επιβάλλονται μεν στοές, πλην όμως δεν έχουν κατασκευασθεί αυτές, απαγορεύεται πάσα προσθήκη καθ' ύψος εφ' όσον απαιτείται ενίσχυσις του φέροντος οργανισμού εις οιανδήποτε θέσιν αυτού.

 

16. (πρώην 17) Διατηρούνται εν ισχύ οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του από 05-09-1956 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών και κατασκευής στοών.

 

Πάσα ετέρα διάταξις αφορώσα εις την κατασκευήν και διαμόρφωση των εξωτερικών στοών και των υπό αυτές περί ων το εδάφιον Β3 υπογείων, καταργείται.

 

Ειδικές διατάξεις που καθορίζουν κατά περιοχές των οικισμών πλάτη και ύψη στοών εξακολουθούν να ισχύουν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Β)16 με τις παραγράφους 30 και 31 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.