Νομοθετικό διάταγμα 8/73 - Άρθρο 32

Άρθρο 32: Χώροι περιλαμβανόμενοι εις τον συντελεστή δομήσεως και χώροι μη περιλαμβανόμενοι εις αυτόν - Χώροι κυρίας χρήσεως


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ως ισόγειο θεωρείται ο όροφος ου το δάπεδον ευρίσκεται εις την φυσική ή τεχνική στάθμη του πέριξ εδάφους ή υπέρκειται ταύτης μέχρι και 1,50 m ή υπόκειται ταύτης μέχρι και 1,00 m.

 

2. Χώροι κυρίας χρήσεως θεωρούνται πάντες οι έχοντες ή δυνάμενοι να αποκτήσουν ελεύθερον ύψος εσωτερικόν τουλάχιστον 2,40 m σε αυτό δε στάθμη δαπέδου υποκείμενη μέχρι και 1,00 m της στάθμης φυσικής ή τεχνητής του εξ ου η πρόσβασις ή ο φωτισμός πέριξ εδάφους.

 

Χώροι βοηθητικοί ανήκοντες εις τους ως άνω κυρίας χρήσεως χώρους και στον αυτό όροφο, ήτοι λουτρά, αποχωρητήρια κ.λ.π., ως και μαγειρεία περιλαμβάνονται επίσης εις τον συντελεστή δομήσεως έστω και εάν το δάπεδον αυτών υπόκειται τυχόν περισσότερον του 1,80 m του πέριξ εδάφους.

 

3. Κατά την δόμηση επί οιουδήποτε οικοπέδου (γωνιαίου, μη γωνιαίου, διαμπερούς κ.λ.π. ή και που καταλαμβάνει ολόκληρον το οικοδομικό τετράγωνον) οι λόγω κλίσεως της οδού ή του οικοπέδου καθ' οιανδήποτε κατεύθυνση ή λόγω της φυσικής ή τεχνητής διαμορφώσεως της στάθμης των προκηπίων (πρασιών) ή των πλαγίων και οπισθίων εκτάσεων του οικοπέδου προκύπτοντες όροφοι και εν γένει χώροι κυρίας χρήσεως και οι κατά την προηγούμενη παράγραφο 2 βοηθητικοί τούτων χώροι περιλαμβάνονται εις τον συντελεστή δομήσεως του οικοπέδου.

 

4. Οσάκις λόγω υπερυψώσεως του δαπέδου του ισογείου δημιουργούνται κάτωθεν αυτού κλειστοί χώροι πληρούντες τους όρους της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου αυτοί περιλαμβάνονται εις τον συντελεστή δομήσεως. Ο αφιέμενος στο ισόγειο ελεύθερος χώρος όταν το κτίριον κατασκευάζεται επί υποστηλωμάτων προς δημιουργίαν ανοικτών χώρων ή και απλής μόνον σταθμεύσεως αυτοκινήτων άνευ εξυπηρετήσεως αυτών δεν περιλαμβάνεται εις τον συντελεστή δομήσεως. Εν τη περιπτώσει ταύτη δεν περιλαμβάνονται εις τον συντελεστή δομήσεως και άπαντες οι στο χώρο αντιστοιχούντες χώροι κλιμακοστασίου, ανελκυστήρων και εισόδων μέχρις επιφανείας 25 m2 δι' έκαστον συγκρότημα κλιμακοστασίου ανελκυστήρα και εισόδου και εν συνόλω μέχρι 10% της όλης επιφανείας του κτιρίου κατ' ανώτατον όριον. Ο ως άνω αφιέμενος σε ισόγειο ελεύθερος χώρος επιτρέπεται όπως υπερυψωθεί του μεγίστου επιτρεπομένου ύψους του κτιρίου δυναμένου εν τη περιπτώσει ταύτη να αυξηθεί αναλόγως και πάντως ουχί πλέον του 1,00 m.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 33 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 205/Α/1974).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.