Νομοθετικό διάταγμα 8/73 - Άρθρο 33

Άρθρο 33: Ελάχιστα όρια αρτιότητας οικοπέδων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων των οικοπέδων εις τις περιοχές των πόλεων και κωμών του Κράτους όπου η δόμησις γίνεται κατά το πανταχόθεν ελεύθερον σύστημα ορίζονται εις 15 m δια το πρόσωπον, 25 m δια το βάθος και 400 m2 δια το εμβαδόν.

 

2. Κατά την έγκριση νέων ρυμοτομικών σχεδίων ή επεκτάσεων υφισταμένων σχεδίων εάν και εφ' όσον ορίζεται ως σύστημα δομήσεως το πανταχόθεν ελεύθερον δεν επιτρέπεται ο καθορισμός ορίων εμβαδού και διαστάσεων οικοπέδων μικρότερων των υπό της παραγράφου 1 καθοριζομένων, άτινα είναι και τα κατώτατα όρια της παρεκκλίσεως όταν δια του κανόνος καθορίζονται μείζονα τούτων.

 

Εξαίρεσις δύναται να γίνει μόνον δια τα οικόπεδα εντός των εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, άτινα καθίστανται μικρότερα λόγω διευρύνσεως οδικών αρτηριών και δεν συντρέχει περίπτωσις καθολικής αποζημιώσεως.

 

Επίσης εξαίρεσις δύναται να γίνει και δι' οικόπεδα υφισταμένων οικισμών εντασσομένων εις σχέδιον πόλεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 11 του νόμου 720/1977 (ΦΕΚ 297/Α/1977).

 

3. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1 και επιφυλασσομένης της διατάξεων της παραγράφου 19 του άρθρου 38 του παρόντος, οικόπεδα εντός των εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων της Χώρας άτινα έχουν κατά την δημοσίευση του παρόντος τα υπό ειδικών διατάξεων δι' αυτά καθορισθέντα τυχόν μικρότερα όρια είτε κατά παρέκκλιση, τυγχάνουν άρτια και οικοδομήσιμα ενός των περιοχών των σχεδίων δι' ας θεσπίσθηκαν τα μικρότερα ταύτα όρια.

 

4. Διατάξεις καθορίζουσες εις περιοχές του πανταχόθεν ελευθέρου συστήματος ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων μεγαλύτερα των δια της παραγράφου 1 καθοριζομένων, εξακολουθούν ισχύουσες.

 

5. Δια προεδρικών διαταγμάτων εκδιδομένων με πρόταση του Υπουργού Δημοσίων Έργων μετά γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, δύναται να καθορισθούν όρια αρτιότητας μικρότερα των προβλεπομένων υπό της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εις περιοχές εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, δι' οικόπεδα προϋφιστάμενα της ισχύος του παρόντος και έχοντα εμβαδόν και διαστάσεις μικρότερα των προβλεπομένων υπό της ως άνω παραγράφου 1, εφ' όσον ταύτα αποτελούν τουλάχιστον το 1/4 του αριθμού των οικοπέδων Οικοδομικού Τετραγώνου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του νόμου 720/1977 (ΦΕΚ 297/Α/2002).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.