Νομοθετικό διάταγμα 8/73 - Άρθρο 73

Άρθρο 73: Διατάξεις εφαρμοζόμενες εις άπαντα τα συστήματα δομήσεως - Οικόπεδα κατά παρέκκλιση άρτια και δομήσιμα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οικόπεδα έχοντα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος το απαιτούμενον ελάχιστον εμβαδόν αρτίων οικοπέδων, υπολειπόμενα δε κατά την μίαν των κατά τον κανόνα ή την παρέκκλιση διαστάσεων προσώπου ή βάθους κατά ποσοστόν μέχρι 5% της ελαχίστης απαιτουμένης και μη δυνάμενα να τακτοποιηθούν θεωρούνται οικοδομήσιμα. Η αυτή ανοχή του 5% εις μίαν των διαστάσεων εφαρμόζεται και εις οικόπεδα καθιστάμενα ελλειμματικά συνεπεία ρυμοτομίας.

 

2. Οικόπεδα κείμενα εντός εγκεκριμένου σχεδίου, παραχωρηθέντα υπό του Κράτους μέχρι της ισχύος του παρόντος δι' αποφάσεως ή παραχωρητηρίων δι' οιονδήποτε λόγον, τυγχάνουν άρτια και οικοδομήσιμα με οίας διαστάσεις και εμβαδόν παραχωρήθηκαν. Εν περιπτώσει εμβαδού ή διαστάσεων εν τοις πράγμασι μικρότερων των εις τις αποφάσεις ή τα παραχωρητήρια αναγραφομένων, τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφ' όσον η τοιαύτη διαφορά δεν οφείλεται εις μείωσιν των οικοπέδων δια μεταβιβάσεων ή εις ρυμοτομία γενομένη μετά την υπό του Κράτους παραχώρηση. Εάν όμως τα απομένοντα μετά την ρυμοτομία ως άνω οικόπεδα έχουν τα υπό των κειμένων γενικών ή ειδικών διατάξεων της περιοχής ελάχιστα όρια αρτιότητας κατά τον κανόνα ή την παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 78 του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 47 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 205/Α/1974).

 

3. Δι' οικόπεδα κείμενα εντός εγκεκριμένων σχεδίων και που απομειώνονται κατά την διεύρυνση εγκεκριμένων οδών, επιτρέπεται, δια προεδρικών διαταγμάτων εκδιδομένων, με πρόταση του Υπουργού Δημοσίων Έργων, ο καθορισμός ορίων εμβαδών ή και διαστάσεων μικρότερων και πάντως ουχί κάτω των 3/4, των εν τη περιοχή των ως άνω οδών, ισχυόντων.

 

4. Γωνιαία οικόπεδα άρτια και οικοδομήσιμα καταστάντα ή καθιστάμενα μη άρτια ως προς το εμβαδόν λόγω αποτμήσεως κατά την επιβολή στοών,θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα.

 

5. Οικόπεδα έχοντα πρόσωπα επί δύο ή περισσοτέρων κοινοχρήστων εκτάσεων, εφ' ων ισχύουν διάφορα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων θεωρούνται άρτια εφ' όσον κέκτηνται εν τω συνόλω τα μικρότερα των ως άνω ελαχίστων ορίων.

 

6. Δι' αποφάσεων του Υφυπουργού - Περιφερειακού Διοικητού μετά σύμφωνον γνώμη του οικείου Συμβουλίου Δημοσίων Έργων επιτρέπεται η επί μικρότερων οικοπέδων δόμησις δι' εγκαταστάσεις κοινής ωφελείας παρά του Δημοσίου, των Δήμων ή Κοινοτήτων, των εντολοδόχων αυτών ή και των οργανισμών κοινής ωφελείας.

 

7. Εν τη περιπτώσει της προηγουμένης παραγράφου 6 επιτρέπεται εις τους ιδιοκτήτες των ομόρων οικοδομών η αρχιτεκτονική διαμόρφωσις όψεως και η κατασκευή παραθύρων επί των εξωτερικών τοίχων ή μεσοτοίχων λαμβανομένων των τυχόν αναγκαίων μέτρων ασφαλείας των εγκαταστάσεων, απαγορευόμενης πάντως οιασδήποτε λειτουργικής ή αρχιτεκτονικής προεξοχής επί των τοίχων τούτων.

 

8. Κατά την γενική αναθεώρηση των όρων δομήσεως περιοχής τινός και εφ' όσον δια ταύτης καθορίζονται ελάχιστα όρια αρτιότητας οικοπέδων μεγαλύτερα των υπό ειδικών διατάξεων δια την υπ' όψιν περιοχήν καθοριζομένων τοιούτων επιτρέπεται όπως τα τελευταία θεσπισθούν ως παρέκκλισις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του νόμου 551/1977 (ΦΕΚ 68/Α/1977).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.