Νομοθετικό διάταγμα 8/73 - Άρθρο 72

Άρθρο 72: Αριθμός ορόφων, ελεύθερον ύψος ορόφου, ύψος των κτιρίων και αφετηρία μετρήσεως αυτού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο μέγιστος αριθμός των ορόφων των κτιρίων ορίζεται εις δύο (2) ανεξαρτήτως πλάτους οδού.

 

2. Το ελάχιστον ελεύθερον ύψος του ορόφου ορίζεται δια μεν το ισόγειο εις 3 m δια δε τον όροφο εις 2,70 m δια δε τον όροφο εις 2,70 m.

 

3. Το μέγιστον ύψος των κτιρίων ορίζεται εις 7,50 m μετρούμενο από της φυσικής ή τεχνητής στάθμης του πέριξ εδάφους. Υπεράνω του ύψους τούτου ουδεμία κατασκευή επιτρέπεται, εκτός στηθαίου ή στέγης ύψους το πολύ 2,70 m και απολήξεως κλιμακοστασίου που εξυπηρετεί το δώμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 45 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974).

 

4. Εις περίπτωσιν προσθήκης επί υφισταμένου ισογείου επιτρέπεται υπέρβασις του ύψους των 7,50 m κατά 1,00 το πολύ m προς εξασφάλιση του ελαχίστου ελευθέρου ύψους του ορόφου.

 

5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ως και των άρθρων 70 και 71 του παρόντος νομοθετικού διατάγματος έχουν εφαρμογήν και επί οικισμών χαρακτηρισθέντων ως προϋφιστάμενων του έτους 1923 και που δομούνται κατά το σύστημα των πτερύγων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 46 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.