Νομοθετικό διάταγμα 8/73 - Άρθρο 88

Άρθρο 88: Περιφράγματα οικοπέδων - Θέσις και τρόπος κατασκευής αυτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα περιφράγματα που διαχωρίζουν το όμορα οικόπεδα τοποθετούνται εκατέρωθεν του κοινού ορίου των οικοπέδων. Αυτός που ανεγείρει το περίφραγμα δεν δικαιούται να καταλάβει εκ της γειτονικής ιδιοκτησίας πλέον του ημίσεος του πάχους αυτού και εν ουδεμιά περιπτώσει πλέον των 0,25 m.

 

2. Οσάκις το διαχωριστικό περίφραγμα είναι το ίδιο και τοίχος αντιστηρίξεως του φύσει ή εξ επιχώσεως υψηλότερου οικοπέδου, το περίφραγμα τοποθετείται εκατέρωθεν του κοινού ορίου των οικοπέδων χωρίς να εισέρχεται περισσότερον των 0,25 m προς το κατάντη οικόπεδον προς την πλευρά του οποίου η παρειά του τοίχου έσεται κατακόρυφος.

 

3. Οσάκις λόγω υποβιβασμού της στάθμης του ενός οικόπεδου παρίσταται ανάγκη κατασκευής του διαχωριστικού περιφράγματος ως τοίχου αντιστηρίξεως του ομόρου οικοπέδου το περίφραγμα τοποθετείται εκατέρωθεν του κοινού ορίου των οικοπέδων χωρίς να εισέρχεται περισσότερον των 0,25 m προς το ανάντη οικόπεδον προς την πλευρά του οποίου η παρειά έσεται κατακόρυφος.

 

4. Τα κατά το πρόσωπον του οικοπέδου περιφράγματα τοποθετούνται εξ ολοκλήρου εντός του οικοπέδου.

 

5. Τα μεταξύ των ομόρων οικοπέδων διαχωριστικά περιφράγματα ως και τα κατά το πρόσωπον των οικοπέδων τοιαύτα δύνανται να κατασκευάζονται συμπαγή και μέχρις ύψους 2,50 m.

 

6. Κατόπιν κοινής συμφωνίας των ομόρων ιδιοκτητών το διαχωριστικό περίφραγμα δύναται να γίνει εξ οιουδήποτε υλικού και οιουδήποτε πάχους, ουχί όμως ύψους μεγαλυτέρου των 2,50 m.

 

7. Τα διαχωριστικά περιφράγματα καθ' ο μέρος εμπίπτουν εντός του πλάτους του τυχόν υπάρχοντος προκηπίου (πρασιάς ) κατασκευάζονται συμπαγή μέχρις ύψους 0,70 μέτρου από της υψηλότερης φυσικής ή τεχνητής στάθμης των ομόρων οικοπέδων κιγκλιδωτά δε ή εκ πλέγματος κατά το υπόλοιπον ύψος.

 

8. Όταν κατά το πρόσωπον του οικοπέδου προβλέπεται προκήπιο (πρασιά) το κατά την ρυμοτομική γραμμή περίφραγμα κατασκευάζεται συμπαγές μέχρις ύψους το πολύ 0,70 m, από της στάθμης του προ αυτού πεζοδρομίου κιγκλιδωτό δε ή εκ πλέγματος κατά το υπόλοιπον ύψος.

 

Εν περιπτώσει κλίσεως της οδού το ως άνω συμπαγές τμήμα κατασκευάζεται κατά βαθμίδας των οποίων το υψηλότερο σημείον δεν υπέρκειται της αντιστοίχου στάθμης του πεζοδρομίου πέραν του 1,20 m.

 

9. Εν περιπτώσει κλίσεως του εδάφους κατά μήκος διαχωριστικού περιφράγματος, κατασκευάζεται τούτο κατά βαθμίδας της στέψεως των οποίων το μεν υψηλότερο σημείον δεν υπέρκειται της αντιστοίχου φυσική ή τεχνητής στάθμης του εδάφους πέραν των 3,00 m, το δε χαμηλότερον δεν έχει διαφορά ύψους από της ως άνω στάθμης μικροτέρα των 2 m.

 

10. Εν περιπτώσει διαφοράς στάθμης φυσικής ή τεχνητής μεταξύ των ορόφων οικοπέδων το ύψος των 2,50 m του συμπαγούς διαχωριστικού περιφράγματος μετρείται από της στάθμης του χαμηλότερου των οικοπέδων. Υπεράνω του ύψους τούτου επιτρέπεται η κατασκευή κιγκλιδώματος ύψους 1 έως 1,20 m.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 62 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974).

 

11. Προκειμένου περί ειδικών κτιρίων ως σχολείων, ασύλων, παρεμφερών ιδρυμάτων, βιομηχανικών εγκαταστάσεων και αναλόγων κτιρίων, επιτρέπεται υπερύψωσις του συμπαγούς περιφράγματος τόσον κατά το πρόσωπον του οικοπέδου, όσον και κατά τα όρια αυτού, εφ' όσον λόγοι ασφαλείας ή λειτουργίας απαιτούν τούτο. Η υπερύψωσις αυτή ήτις δεν δύναται να υπερβεί τα 2,00 m καθορίζεται παρά της Αρχής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.