Νομοθετικό διάταγμα 8/73 - Άρθρο 87

Άρθρο 87: Κατασκευές επιτρεπόμενες υπεράνω του μεγίστου ύψους των κτιρίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Υπεράνω του ανωτάτου ύψους των κτιρίων περί ως το άρθρο 13 του παρόντος επιτρέπονται επί του δώματος μόνον οι κάτωθι κατασκευές, εφ' όσον εξ ειδικών διατάξεων δεν απαγορεύονται αυτές.

 

α) Κιγκλιδώματα ύψους 0,90 - 1,10 m από της τετελεσμένης στάθμης του δώματος.

β) Διαχωριστικά κιγκλιδώματος ύψους μέχρι 1,80 m από της τετελεσμένης στάθμης του δώματος.

γ) Απολήξεις κλιμακοστασίων.

δ) Χώροι οιασδήποτε χρήσεως επιφανείας εξωτερικώς μετρούμενης 5% της επιφανείας του κτιρίου δυναμένης να μη υπολείπεται των 12 m2 ουχί όμως μεγαλύτερης των 50 m2. Οι χώροι αυτοί δύνανται να συμπληρώνουν τμήμα του τελευταίου ορόφου του περιλαμβανομένου εντός του μεγίστου επιτρεπομένου ύψους και αριθμού ορόφων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 61 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974).

 

ε) Απολήξεις ανελκυστήρων με εγκάρσιες διαστάσεις τις απολύτως αναγκαίας δια την λειτουργία αυτών. Εφ' όσον εκ του ανελκυστήρα εξυπηρετείται το δώμα οι ως άνω απολήξεις δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνουν το μηχανοστάσιον.

 

2. Τα ως άνω υπό στοιχεία γ, δ και ε κτίσματα περί ων ενιαίο σύνολον με ύψος τα μεν υπό στοιχεία γ) και δ) 2,70 m συμπεριλαμβανομένης της πλάκας επικαλύψεως και της τυχόν μονώσεως το δε υπό στοιχείον ε, 4,50 m. Υπεράνω των στοιχείων τούτων επιτρέπεται η κατασκευή μόνον στηθαίων τυχόν φωταγωγών ύψους μέχρι 0,30 m και καπνοδόχων. Εις ην περίπτωσιν η θέσις των υπό στοιχεία γ, δ και ε κτισμάτων είναι τοιαύτη, ώστε να μη είναι δυνατή η κατασκευή ενιαίου συνόλου, τα διάφορα κτίσματα συνδέονται μεταξύ των δια πέργολας ύψους 2,70 m, ανοικτής κατά τα πλάγια και την οροφή. Εξαίρεσις του κανόνος τούτου επιτρέπεται μετά γνώμη της Επιτροπής ενασκήσεως αρχιτεκτονικού ελέγχου των κτιρίων.

 

Οι εγκαταστάσεις επί του δώματος μονίμων γλαστρών δια φυτά και κολυμβητηρίων δεν δύναται να υπέρκεινται της πλάκας επικαλύψεως πλέον του 1,50 m.

 

3. Εκάστη των υπό στοιχεία γ, δ και ε κατασκευών περί ων η παράγραφος 1 πρέπει να ευρίσκεται εσώτερο της προσόψεως της οικοδομής κατά 2,50 m τουλάχιστον και εν περιπτώσει εσοχών 2,50 m τουλάχιστον εσώτερο της προσόψεως του τελευταίου εν εσοχή ορόφου εφ' ου αυτές κείνται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.