Νομοθετικό διάταγμα 8/73 - Άρθρο 91

Άρθρο 91: Αντοχή των κτιρίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Παν κτίριον επιβάλλεται να πληροί ως προς τις διαστάσεις των καθ' έκαστον στοιχείων αυτού, την σύνθεση και σύνδεση τούτων μεταξύ των, το είδος, την ποιότητα και την αναλογίαν των υλικών, τον τρόπον εκτελέσεως της εργασίας και την επί του εδάφους έδρασή του, τους υπό της επιστήμης και της τέχνης καθοριζόμενους κανόνας αντοχής και ασφαλείας και να ανταποκρίνεται προς τους ισχύοντας εν τη Χώρα συναφείς γενικούς και ειδικούς κανονισμούς υπολογισμού και φορτίσεων.

 

2. Ως προς την στατική επάρκεια δέον όπως πληροί τις υπό των κειμένων ειδικών Κανονισμών απαιτούμενες συνθήκες δια φέροντα στοιχεία, εν ανυπαρξία δε τοιούτων κανονισμών και εφ' όσον κατά την κρίσιν της Αρχής δεν είναι αυταπόδεικτος η στατική επάρκεια αυτών, δέον αυτή να αποδεικνύεται επί τη βάσει επιστημονικών μεθόδων γενικώς παραδεδεγμένων.

 

3. Εφ' όσον αναφέρεται εις την Αρχήν πιθανός κίνδυνος δυνάμενος να προκληθεί εκ προβλεπομένων εργασιών δομήσεως, προσθηκών, μεταρρυθμίσεων, υποθεμελιώσεων ή προκειμένου περί ελέγχου οιασδήποτε υφισταμένης κατασκευής, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται, όπως προ πάσης επεμβάσεως της αρμοδίας Αρχής προβεί εις εξέτασιν της κατασκευής και του εδάφους υπό δύο ιδιωτών διπλωματούχων πολιτικών μηχανικών, την έκθεση δε τούτων να υποβάλει εις την Αρχήν η οποία δύναται να ζητήσει κατά την κρίσιν της οιαδήποτε περαιτέρω στοιχεία υπολογισμού, σχεδίων, εργαστηριακών ερευνών και άλλων συναφών κρισίμων στοιχείων, ίνα βάσει αυτών γνωματεύσει σχετικώς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.