Προεδρικό διάταγμα 10/3/77 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι οικοδομές δέον να καλύπτονται δια στέγης προεξεχούσης πέραν των όψεων των εξωτερικών τοίχων κατά 0,50-0,80 cm.

 

Η επικάλυψις της στέγης δέον να γίνεται δια πλακών Πηλίου ή Κεραμειών Βυζαντινού τύπου, η δια Τεχνητών πλακών μορφής όμοιας προς τις φυσικές πλάκας Πηλίου.

 

Η στέγη δέον να κατέρχεται δια κεκλιμένου επιπέδου προς τους εξωτερικούς τοίχους.

 

2. Οι εξωτερικοί τοίχοι ενδείκνυνται να κατασκευάζονται εκ λιθοδομής εμφανούς μόνον εις τον πρώτον όροφο (ισόγειο) αλλά ουχί υποχρεωτικώς.

 

Οι τοίχοι οι οποίοι, δεν κατασκευάζονται από εμφανή λιθοδομή πρέπει να είναι επιχρισμένοι με κοινό επίχρισμα ασβεστοκονιάματος.

 

Απαγορεύεται εις τα εξωτερικά επιχρίσματα η χρήσις ετέρου χρώματος πλην του λευκού.

 

3. Κατά το ύψος των ποδών των υπερθύρων των εξωτερικών κουφωμάτων δέον να κατασκευάζονται συνεχή περιμετρικά διαζώματα (σενάζ), εμφανή εξωτερικώς, εκ ξύλου πάχους 0,07 - 0,12 cm.

 

4. Εις περίπτωσιν κατασκευών εξ οπλισμένου σκυροδέματος οι κατασκευές αυτές εξωτερικώς δέον να είναι αφανείς.

 

5. Τα κουφώματα των παραθύρων δέον να είναι ξύλινα, αναλογίας ως έγγιστα 2:1 με ξύλινα υαλοστάσια που διαχωρίζονται δια καϊτίων εις τετράγωνα πλαίσια υαλοστασίων.

 

Τα εξώφυλλα των παραθύρων δέον όπως είναι επίσης ξύλινα αναδιπλούμενα ταμπλαδωτά η καρφωτά.

 

Επιτρέπεται η χρήσις κιγκλιδωμάτων σιδηρών μαύρου χρώματος μόνον ως κιγκλιδωμάτων ασφαλείας, παραθύρων και θυρών. Πάντα τα ετέρου προορισμού κιγκλιδώματα (εξωστών, περιτοιχίσεων, κλιμάκων κ.λ.π.) δέον να κατασκευάζονται ξύλινα.

 

Δια τα ανεγειρόμενα κτίσματα της μορφής των αποικιακών επιτρέπεται όπως τα κιγκλιδώματα τυγχάνουν σιδηρά μαύρου χρώματος.

 

7. Άπαντα τα προστεγάσματα δέον να κατασκευάζονται υποχρεωτικώς ξύλινα.

 

8. Οι κατά το πρόσωπον των οικοπέδων μαντρότοιχοι δέον να κατασκευάζονται και εξ εμφανούς λιθοδομής, ύψους 2 m, η εκ λιθοδομής 1 m και ξύλινου κιγκλιδώματος ύψους 0,50 m.

 

Οι αυλόθυρες κυρίας εισόδου δέον να είναι ξύλινες και στεγασμένες δια τετράκλινης ή δίκλινης στέγης με πλάτες Πηλίου ή κεράμους Βυζαντινού τύπου και με προεξοχή περιμετρικά 0,50 m τουλάχιστον.

 

9. Εις τις περιπτώσεις όπου εις τις προσόψεις των οικιών εις το υπόγειον δημιουργούνται καταστήματα, οι προσθήκες δέον να είναι ξύλινες, τα δε πλαίσια ασφαλείας ξύλινα ταμπλαδωτά αναδιπλούμενα ή κινητά εις το χρώμα του ξύλου.

 

10. Παν βοηθητικό κτίσμα ή κτίσματα ετέρων χρήσεων δέον να προσαρμόζονται κατά τις όψεις αυτών προς τα ανωτέρω διατάξεις, εφ' όσον προβάλλεται η παρουσία αυτών εντός του οικισμού.

 

11. Απαγορεύεται η εγκατάστασις φωτεινών επιγραφών η εν γένει διαφημιστικών πινακίδων, υπέρ τις θύρας των καταστημάτων.

 

Η ανάρτησις μη φωτεινών πινακίδων επί της προσόψεως επιτρέπεται μετά προηγουμένης εγκρίσεως της αρμοδίας Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, ως προς τις διαστάσεις το υλικόν και τα χρώματα αυτών.

 

12. Παν έργον αφορών εις διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων ή παν έργον υποδοχής του οικισμού (Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος - Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού), δέον να διαμορφώνονται κατά τρόπον μη προσβάλλονται τον περιβάλλοντα χώρο και το ειδικό τοπικό χρώμα του οικισμού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.