Προεδρικό διάταγμα 10/3/80 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τροποποιούνται οι όροι και περιορισμοί δομήσεως των οικοπέδων των κειμένων εντός των υπ' αριθμών 124, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 και 137 οικοδομικών τετραγώνων του ρυμοτομικού σχεδίου Ψυχικού (Αττικής), ως εμφαίνονται εις το υπό του Γενικού Διευθυντού Οικισμού θεωρημένο δια της υπ' αριθμού Γ/7621/1980 πράξεως αυτού σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα υπό κλίμακα 1:5.000, του οποίου συνοπτικό αντίτυπον δημοσιεύεται μετά του παρόντος ως κάτωθι:

 

1. Μέγιστος αριθμός ορόφων 2 με μέγιστον επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων 7,50 m.

 

2. Εις περίπτωσιν κεκλιμένου εδάφους το κτίριο θα κλιμακώνεται ούτως ώστε ουδεμία όψις (ή τμήμα όψεως) ή και τμήμα του κτιρίου να υπερβαίνει το ύψος των 9,50 m, μετρούμενο από της στάθμης του πέριξ από το κτίριον φυσικού ή διαμορφουμένου εδάφους, άνευ ουδεμίας υπερβάσεως του επιτρεπομένου συντελεστού δομήσεως. Εν προκειμένω δεν έχουν εφαρμογήν οι αντίστοιχοι διατάξεις της παραγράφου 1 (εδάφια β, ε, στ και ζ) και της παραγράφου 4 (εδάφιον α') του άρθρου 37 του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, ως τροποποιήθηκε δια του νομοθετικού διατάγματος 205/1974.

 

Εν πάση περιπτώσει οι κλιμακώσεις δεν δύνανται να υπερβαίνουν τις τέσσερις με ανώτατον συνολικόν ύψος (προβαλλόμενο) κατακορύφου επιπέδου τα 15 m.

 

3. Το πλάτος των κλιμακώσεων δεν μπορεί να είναι εις καμία περίπτωσιν μικρότερο των 2,50 m, το δε ύψος των δεν θα υπερβαίνει τα 3,50 m.

 

4. Εξακολουθούν να εφαρμόζονται, κατά τα λοιπά οι διατάξεις του από 14-09-1979 προεδρικού διατάγματος περί αναθεωρήσεως των όρων και περιορισμών δομήσεως Ψυχικού Αθηνών (ΦΕΚ 553/Δ/1979) πλην του εδαφίου στ' της παραγράφου 6 του άρθρου 2 αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του από 10-07-1986 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 667/Δ/1986).

 

5. Δια την έκδοση αδείας δια την ανέγερση οιασδήποτε οικοδομής επί των ανωτέρω οικοδομικών τετραγώνων απαιτείται ο έλεγχος και η έγκρισις της μελέτης από την Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

pd.10.3.80

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.