Νομοθετικό διάταγμα 8/73 - Άρθρο 37

Άρθρο 37: Αφετηρία μετρήσεως του ύψους του κτιρίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όταν η κυρία όψις του κτιρίου τοποθετείται:

 

Εν όλω ή εν μέρει επί της γραμμής δομήσεως, εσώτερο της γραμμής δομήσεως και εις απόσταση μικροτέρα του διπλασίου του πλάτους του προκηπίου ή εν πάση περιπτώσει μικροτέρα των 12 μέτρων, ως αφετηρία μετρήσεως των υψών λαμβάνεται η στάθμη του πεζοδρομίου κατά τα κατωτέρω οριζόμενα.

 

α) Εις οικόπεδον μεσαίο ως αφετηρία λαμβάνεται η στάθμη του πεζοδρομίου εις το μέσον της όλης όψεως του κτιρίου.

 

β) Εις περίπτωσιν μεγάλου μήκους όψεως επί κεκλιμένης οδού, αυτή κλιμακώνεται εις τμήματα εις τρόπον ώστε το ύψος εκάστου τμήματος κατά μεν το μέσον αυτού μη υπερβαίνει το επιτρεπόμενο, κατά δε το υψηλότερο σημείον αυτού το επιτρεπόμενο προσαυξημένο κατά 3,50 m δια κλίση της οδού εις την θέσιν του κτιρίου μέχρι 35 %, κατά το δεκαπλάσιο δε της κλίσεως εκπεφρασμένης εις εκατοστά δια μεγαλύτερη κλίση, χωρίς η προσαύξησις αυτή να δύναται να υπερβεί τα 5,50 m.

 

γ) Εις οικόπεδον γωνιαίο ως αφετηρία λαμβάνεται η στάθμη του πεζοδρομίου κατά την συνάντηση των ρυμοτομικών γραμμών.

 

δ) Εις οικόπεδον γωνιαίο με αποτετμημένη την γωνία αυτού δια γραμμής ευθείας ή καμπύλης ή δια εισεχούσης γωνίας, ως αφετηρία λαμβάνεται η στάθμη του πεζοδρομίου εις το μέσον της γραμμής ή εις την κορυφή της εισεχούσης γωνίας.

 

ε) Εις περίπτωσιν κτιρίου επί γωνιαίου οικοπέδου μεγάλου μήκους όψεως επί κεκλιμένης οδού έχουν ανάλογο εφαρμογήν οι διατάξεις του εδαφίου β, του ύψους κατά την γωνία μη υπερβαίνοντος το επιτρεπόμενο.

 

στ) Εις οικόπεδον δις γωνιαίο, τρις γωνιαίο κ.λ.π., ή που καταλαμβάνει ολόκληρον το οικοδομικό τετράγωνον, το κτίριον κλιμακώνεται εις τμήματα προσαρμοζόμενο επί του εδάφους, κατά τις διατάξεις των εδαφίων β και ε της παρούσης παραγράφου άνευ υπερβάσεως του συντελεστού δομήσεως και του κατά τις γωνίας των γραμμών δομήσεως επιτρεπομένου ύψους.

 

Εν πάση περιπτώσει δύναται η Αρχή να επιτρέψει ενιαίο ύψος κτιρίου, κατά μίαν ή περισσότερες πλευράς του οικοδομικού τετραγώνου οσάκις πρόκειται περί ειδικών κτιρίων ή ακόμη δια λόγους αισθητικής, άνευ

υπερβάσεως του συντελεστού δομήσεως.

 

ζ) Εις διαμπερές οικόπεδον εις έκαστον πρόσωπον ή εκάστην γωνία αυτού αντιστοιχεί η κατά τις προηγούμενες διατάξεις οριζόμενη αφετηρία μετρήσεως του ύψους, του κτιρίου κλιμακούμενου μεταξύ των όψεως κατά τις διατάξεις της παραγράφου 4 άνευ υπερβάσεως του συντελεστού δομήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 35 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974).

 

2. Όταν η κυρία όψις του κτιρίου τοποθετείται εν όλω εσώτερο της γραμμής δομήσεως και εις απόσταση ίση ή μεγαλύτερη του διπλασίου του πλάτους του προκηπίου και πάντως ουχί μικροτέρα των 12 m ως αφετηρία μετρήσεως του ύψους του κτιρίου λαμβάνεται η στάθμη του φυσικού εδάφους.

 

3. Εν τη περιπτώσει της παραγράφου 2 το σημείον του εδάφους, η στάθμη του οποίου λαμβάνεται ως αφετηρία μετρήσεως του ύψους των διατάξεων της παραγράφου 1 οριζόμενο, ως στάθμης πεζοδρομίου θεωρουμένης της, παρά την κυρία ή τις κυρίας όψεις του κτιρίου, στάθμης του εδάφους.

 

4. Εις περίπτωσιν οικοπέδου κεκλιμένου κατά την έννοια του βάθους αυτού το κτίριον κλιμακώνεται κατά τμήματα προσαρμοζόμενο επί του εδάφους, άνευ υπερβάσεως του συντελεστού δομήσεως, εις τρόπον ώστε εις ουδέν σημείον του κτιρίου να προκύπτει λόγω της κλίσεως του εδάφους υπέρβασις του επιτρεπομένου ύψους μεγαλύτερο των 3,50 m δια κλίση εδάφους μέχρι 35%. Δια μεγαλύτερη κλίση η ως άνω υπέρβασις ισούται προς το δεκαπλάσιο της κλίσεως εκπεφρασμένης εις εκατοστά. Η υπέρβασις αυτή δεν δύναται να είναι μεγαλύτερο των 5,50 m.

 

Το ύψος των ως άνω τμημάτων μετρείται από της στάθμης του παρ' αυτά φυσικού εδάφους πλην του ύψους της επί της γραμμής δομήσεως ή εσώτερο ταύτης όψεως του κτιρίου της οποίας το ύψος μετρείται κατά τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων.

 

5. Εις περίπτωσιν τοποθετήσεως της κυρίας όψεως του κτιρίου εις απόσταση από της γραμμής δομήσεως μικροτέρα του διπλασίου του πλάτους του προκηπίου ή των 12 m ή και επί της γραμμής δομήσεως, εις την θέσιν δε ταύτη, λόγω ανωφερούς ή κατωφερούς κλίσεως του εδάφους, η υψομετρική διαφορά τούτου από του πεζοδρομίου είναι ίση ή μεγαλύτερο των 3,50 m ως αφετηρίας μετρήσεως του ύψους του κτιρίου δύναται να λαμβάνεται το φυσικό έδαφος, εφαρμοζομένων των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3. Εν τη περιπτώσει ταύτη η επιφάνεια του προκηπίου(πρασιάς) διαμορφώνεται δια βαθμίδων ή κλίσεως.

 

Κατά την ρυμοτομική γραμμή, η στάθμη του εδάφους του προκηπίου δέον όπως μη υπερβαίνει την στάθμη του πεζοδρομίου περισσότερον του 1 m.

 

6. Οιαδήποτε κλιμάκωσις του κτιρίου είτε κατά μήκος της οδού είτε καθέτως προς αυτήν δεν δύναται να δημιουργήσει τμήματα κτιρίου διαστάσεων μικρότερων των 2,50 m κατά την οριζόντια έννοια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.