Προεδρικό διάταγμα 111/04 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Αριθμός θέσεων στάθμευσης μεγάλων αυτοκινήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τις αναφερόμενες στον παρακάτω πίνακα χρήσεις κτιρίων, πέραν των υποχρεώσεων που ορίζονται στα προηγούμενα άρθρα, επιβάλλεται και η εξασφάλιση προ της αντίστοιχης εισόδου ή εξόδου του κτιρίου θέσεων στάθμευσης μεγάλων αυτοκινήτων, όπως ειδικότερα ορίζεται στο παρόν άρθρο.

 

2. Η κατά τα ανωτέρω εξασφάλιση θέσεων στάθμευσης μεγάλων αυτοκινήτων επιβάλλεται μόνο εφ' όσον η συνολική επιφάνεια του κτιρίου, που καταλαμβάνουν οι χρήσεις του πίνακα και που προσμετράται στο συντελεστή δόμησης, είναι ίση ή μεγαλύτερη από:

 

α) 600 m2 στις περιπτώσεις

 

υπεραγορών τροφίμων ή άλλων ειδών,
πολυκαταστημάτων και
εμπορικών κέντρων,

 

β) 800 m2 για τις λοιπές χρήσεις

 

3. Εάν η συνολική επιφάνεια κτιρίου (με προσμέτρηση και του τυχόν υφιστάμενου τμήματός του που καταλαμβάνουν οι παραπάνω χρήσεις) είναι κατά περίπτωση ίση ή μεγαλύτερη από τα 600 ή τα 800 m2, απαιτείται η εξασφάλιση τουλάχιστον μίας θέσης στάθμευσης μεγάλου αυτοκινήτου.

 

4. Για τον υπολογισμό του συνολικού αριθμού των θέσεων στάθμευσης ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου ισχύουν τα εξής σε συνδυασμό και με τα οριζόμενα στον πίνακα και την επόμενη παράγραφο 5:

 

α) Υπολογίζεται το σύνολο των επιφανειών κάθε μίας από τις παραπάνω χρήσεις του κτιρίου, που προσμετρώνται στο συντελεστή δόμησης.

 

β) Σε περίπτωση προσθήκης, δεν συνυπολογίζεται η επιφάνεια του νόμιμα υφισταμένου κτιρίου, που καταλαμβάνουν οι παραπάνω χρήσεις, εφόσον κατά την ανέγερση του κτιρίου δεν υπήρχε υποχρέωση εξασφάλισης θέσεων στάθμευσης μεγάλων αυτοκινήτων.

 

γ) Σε περίπτωση αλλαγής χρήσης λαμβάνεται η συνολική επιφάνεια του υφισταμένου κτιρίου που αλλάζει χρήση.

 

δ) Το κατά τα ανωτέρω σύνολο των επιφανειών κάθε χρήσης διαιρείται με το σχετικό αριθμό του πίνακα. Για το δεκαδικό μέρος του πηλίκου και ανεξάρτητα από το μέγεθος αυτού, προστίθεται μια θέση στάθμευσης. Οι θέσεις που προκύπτουν από κάθε χρήση προστίθενται και αποτελούν το συνολικό αριθμό των θέσεων στάθμευσης μεγάλων αυτοκινήτων.

 

5. Σε περίπτωση ανάπτυξης στο ίδιο κτίριο περισσοτέρων της μιας χρήσεων, που η επιφάνειά τους χωριστά μεν είναι μικρότερη από 800 m2 αλλά αθροιστικά υπερβαίνει τα 800 m2, υπολογίζεται μια θέση ανά 1.500 m2 επιφανείας κτιρίου, εκτός εάν οι χρήσεις υπάγονται κατά τον πίνακα σε ίδιες απαιτήσεις στάθμευσης, οπότε ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού των θέσεων γίνεται σύμφωνα με το σχετικό αριθμό του πίνακα.

 

6. Για την αναγωγή του αριθμού των θέσεων στάθμευσης μεγάλων αυτοκινήτων σε συνολική επιφάνεια χώρου στάθμευσης, λαμβάνονται για μια θέση στάθμευσης μεγάλου αυτοκινήτου 50 m2 χώρου στάθμευσης.

 

7. Για τις θέσεις στάθμευσης μεγάλων αυτοκινήτων δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των περιπτώσεων (β) και (γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 960/1979.

 

Πίνακας: Απαιτήσεις μεγεθών στάθμευσης για μεγάλα Αυτοκίνητα

Χρήση κτιρίου

Επιφάνεια σε τετραγωνικά μέτρα που αναλογεί σε 1 θέση στάθμευσης μεγάλου αυτοκινήτου

Υπεραγορές τροφίμων ή άλλων ειδών, πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα

1000

Μουσεία,Τουριστικές εγκαταστάσεις. Καταστήματα χονδρικής πώλησης.

2.000

Βιομηχανίες, βιοτεχνίες, Κτίρια χονδρεμπορίου και αποθήκευσης Νοσοκομεία κλινικές, κτίρια περίθαλψης Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, λύκεια,γυμνάσια, δημοτικά σχολεία νηπιαγωγεία, (δημόσια ή ιδιωτικά) τράπεζες

5.000

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.