Προεδρικό διάταγμα 111/04

ΠΔ 111/2004: Καθορισμός του απαιτουμένου αριθμού θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων αναλόγως των χρήσεων και του μεγέθους των κτιρίων στο ηπειρωτικό τμήμα της Περιφέρειας Αττικής και κατάργηση του προεδρικού διατάγματος 230/1993 (ΦΕΚ 94/Α/1993)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 111/2004: Καθορισμός του απαιτουμένου αριθμού θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων αναλόγως των χρήσεων και του μεγέθους των κτιρίων στο ηπειρωτικό τμήμα της Περιφέρειας Αττικής και κατάργηση του προεδρικού διατάγματος 230/1993 (ΦΕΚ 94/Α/1993), (ΦΕΚ 76/Α/2004), 05-03-2004.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 311, 312, 314 και 316 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Α/1999).

 

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του νόμου 3010/2002 Εναρμόνιση του νόμου 1650/1986 με τις Οδηγίες 1997/11/ΕΕ και 1996/61/ΕΕ κ.λ.π. (ΦΕΚ 91/Α/2002).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2)α του άρθρου 1 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

4. Την Υ6/31-10-2001 απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 1484/Β/2001).

 

5. Τις 212/2002, 280/2002, 290/2002, 29/2003, 43/2003 και 50/2003 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

6. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

7. Την 35/2004 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση της Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Περιοχή ισχύος

Άρθρο 2: Αριθμός θέσεων στάθμευσης για νέα κτίρια ή προσθήκες σε επέκταση υφισταμένων κτιρίων

Άρθρο 3: Αριθμός θέσεων στάθμευσης για προσθήκες σε ύψος ή μεταβολές της χρήσης υφισταμένων κτιρίων

Άρθρο 4: Τρόπος υπολογισμού αριθμού θέσεων στάθμευσης και αναγωγής του σε επιφάνεια χώρου στάθμευσης

Άρθρο 5: Πρόσθετοι όροι, περιορισμοί και απαγορεύσεις

Άρθρο 6: Τρόπος υπολογισμού εισφοράς

Άρθρο 7: Αριθμός θέσεων στάθμευσης μεγάλων αυτοκινήτων

Άρθρο 8: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 9: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 10

Άρθρο 11

 

Στην Υφυπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 04-04-2004

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.