Προεδρικό διάταγμα 111/88 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Μικρά έργα και εργασίες συντήρησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στα μικρά έργα και εργασίες συντήρησης των οποίων η προϋπολογιζόμενη δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσό που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφο 2 περίπτωση (γ) του νόμου 1418/1984 μπορεί με την διακήρυξη ή την απόφαση ανάθεσης να ορίζεται ότι αντί της προβλεπόμενης στις παραγράφους 1-3 του άρθρου 27 του προεδρικού διατάγματος 609/1985 εγγυήσεως καλής εκτέλεσης, παρακρατείται ποσοστό από τις τμηματικές καταβολές του εργολαβικού ανταλλάγματος μέχρι την παραλαβή του έργου. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% κάθε τμηματικής καταβολής.

 

2. Η παραλαβή των ανωτέρω έργων μπορεί να διενεργείται με απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, που εγκρίνεται από την Προϊστάμενη Αρχή.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.