Προεδρικό διάταγμα 111/88

ΠΔ 111/1988: Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ (ΕΤΕ)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό διάταγμα 111/1988: Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ (ΕΤΕ), (ΦΕΚ 47/Α/1988), 15-03-1988.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 19 και της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του νόμου 1418/1984 Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 23/Α/1984).

 

2. Την με αριθμό [Α] Β3139/16-02-1987 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εμπορίου Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εμπορίου (ΦΕΚ 90/Β/1987).

 

3. Την με αριθμό 740/1987 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Εμπορίου,

 

αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Αρμόδια όργανα

Άρθρο 2: Διευθύνουσα Υπηρεσία - Προϊστάμενη Αρχή

Άρθρο 3: Τεχνικό Συμβούλιο

Άρθρο 4: Επιτροπή Προεπιλογής - Εισήγησης για ανάθεση

Άρθρο 5: Χρόνος ισχύος των προσφορών

Άρθρο 6: Υπογραφή σύμβασης - συμβατικά τεύχη

Άρθρο 7: Μικρά έργα και εργασίες συντήρησης

Άρθρο 8: Ποινικές ρήτρες

Άρθρο 9: Διεθνείς διαγωνισμοί

Άρθρο 10: Αιτήσεις θεραπείας

Άρθρο 11: Τελικές διατάξεις

Άρθρο 12: Έναρξη ισχύος

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 03-03-1988.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.