Προεδρικό διάταγμα 114/10 - Άρθρο 32

Άρθρο 32: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη συγκροτούνται ειδικές επιτροπές, σύμφωνα με όσα ορίζονται για τις Επιτροπές Προσφυγών του άρθρου 26, με αρμοδιότητα να αποφαίνονται:

 

α. Επί προσφυγών, οι οποίες είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα σύμφωνα με τις διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων [ΠΔ] 61/1999 (ΦΕΚ 63/Α/1999) ή [ΠΔ] 90/2008 (ΦΕΚ 138/Α/2008) και η εξέτασή τους εκκρεμεί.

 

β. Επί προσφυγών, οι οποίες είχαν υποβληθεί εκπρόθεσμα υπό το καθεστώς ισχύος των προεδρικών διαταγμάτων [ΠΔ] 61/1999 ή [ΠΔ] 90/2008 και για τις οποίες δεν έχουν αποφανθεί οι αρμόδιες αρχές.

 

β. (πρώην γ) Επί αιτήσεων διεθνούς προστασίας που αναπέμπονται με απόφαση του Συμβούλιο της Επικρατείας στις αρχές απόφασης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 6 του προεδρικού διατάγματος 167/2014 (ΦΕΚ 252/Α/2014).

 

2. Αιτούντες, των οποίων οι αιτήσεις απορρίφθηκαν βάσει των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 81/2009 (ΦΕΚ 99/Α/2009), δύνανται, εφόσον δεν έχουν ασκήσει αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, να υποβάλουν προσφυγή ενώπιον των Επιτροπών Προσφυγών του άρθρου 26.

 

3. Αιτούντες, των οποίων οι αιτήσεις απορρίφθηκαν βάσει των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 81/2009 και έχουν υποβάλει ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας αίτηση ακυρώσεως κατά της σχετικής απορριπτικής απόφασης, δύνανται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, να υποβάλουν προσφυγή ενώπιον των Επιτροπών Προσφυγών του άρθρου 26, παραιτούμενοι της σχετικής αίτησης ακυρώσεως.

 

4. Για τις προσφυγές που είχαν υποβληθεί υπό το καθεστώς του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 61/1999, για τις οποίες είχε εκδοθεί γνωμοδότηση από την Επιτροπή του άρθρου 3 παραγράφου 5 του ως άνω προεδρικού διατάγματος και εκκρεμούν, αποφαίνονται τα όργανα που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 4 του ως άνω προεδρικού διατάγματος, όπως τα άρθρα αυτά ίσχυαν πριν την κατάργησή τους από το προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 90/2008.

 

5. Εκκρεμείς αιτήσεις διεθνούς προστασίας, που έχουν υποβληθεί βάσει του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 81/2009, διαβιβάζονται στις αρμόδιες αρχές εξέτασης του παρόντος, εφόσον δεν έχει διεξαχθεί η συνέντευξη ενώπιον της γνωμοδοτικής επιτροπής προσφύγων που αναφέρεται στο άρθρο 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 81/2009. Διαφορετικά, αποφαίνονται τα όργανα που προβλέπονται στο π.δ.81/2009, όπως αυτό ίσχυε πριν την κατάργησή του και οι αιτούντες έχουν δικαίωμα προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 25 του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

 

6. Εκκρεμείς αιτήσεις διεθνούς προστασίας που έχουν υποβληθεί βάσει του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 90/2008 διαβιβάζονται στις αρμόδιες αρχές εξέτασης και απόφασης του παρόντος, εφόσον δεν έχει διεξαχθεί συνέντευξη. Διαφορετικά, αποφαίνονται τα όργανα που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος.

 

7. Αιτήσεις ανανέωσης ανθρωπιστικού καθεστώτος που είχε χορηγηθεί βάσει του άρθρου 8 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 61/1999 και εκκρεμούν ή υποβάλλονται μετά την θέση σε ισχύ του παρόντος εξετάζονται από τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.