Προεδρικό διάταγμα 118/07 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Προθεσμίες διαγωνισμών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στους ανοικτούς διαγωνισμούς:

 

α. Η προθεσμία για την διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού δεν πρέπει να είναι μικρότερη των 52 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των 30 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης (της περίληψης της διακήρυξης) στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων και στον ελληνικό τύπο, όταν δεν απαιτείται δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 2 του παρόντος. Στην περίπτωση διαφορετικών ημερομηνιών λαμβάνεται υπόψη η τελευταία.

 

Σε περίπτωση επείγοντος, η προθεσμία των 30 ημερών επιτρέπεται να συντμηθεί σε 15 το λιγότερο ημέρες με αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας Υπηρεσίας.

 

β. Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν εγκαίρως τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς μέσα σε 6 εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση επείγοντος, η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί σε 4 ημέρες.

 

γ. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και 8 ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παράγραφος 2 περίπτωση α του παρόντος, αυτές παρέχονται το αργότερο 3 ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός 6 ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 15 παράγραφος 2 περίπτωση α του παρόντος.

 

δ. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα ή οι συμπληρωματικές πληροφορίες δεν είναι δυνατόν λόγω του όγκου τους, να αποσταλούν μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται στα εδάφια β' και γ' ή όταν οι Προσφορές δεν μπορούν να γίνουν παρά μόνο μετά από επιτόπια επίσκεψη ή μετά από επιτόπια εξέταση των σχετικών με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό εγγράφων, τότε οι προθεσμίες του εδαφίου α' παρατείνονται ανάλογα.

 

ε. Η προκήρυξη του ανοιχτού διαγωνισμού περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία της παραγράφου Β του Παραρτήματος του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

 

2. Στους κλειστούς διαγωνισμούς:

 

α. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής σε κλειστό διαγωνισμό δεν πρέπει να είναι μικρότερη των 37 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για δημοσίευση ή των 20 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων και στον ελληνικό τύπο, όταν δεν απαιτείται δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 2 του παρόντος. Στην περίπτωση διαφορετικών ημερομηνιών λαμβάνεται υπόψη η τελευταία. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες επείγοντες λόγοι καθιστούν τις προθεσμίες αυτές ανεφάρμοστες, τότε μπορεί να περιορισθούν με αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας Υπηρεσίας, μέχρι 15 και 10 ημέρες, αντίστοιχα. Για τον καθορισμό των προθεσμιών αυτών συνυπολογίζονται οι ημερομηνίες της αποστολής προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή της δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων και στον ελληνικό τύπο και της τελευταίας ημερομηνίας για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής.

 

β. Στους προμηθευτές που έχουν επιλεγεί για την υποβολή προσφοράς, αποστέλλεται ταυτόχρονα έγγραφη πρόσκληση η οποία περιέχει τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 4 του παρόντος. Η πρόσκληση συνοδεύεται από τη διακήρυξη του διαγωνισμού.

 

γ. Η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών δεν πρέπει να είναι μικρότερη των 4) ημερών, από την ημερομηνία αποστολής της έγγραφης πρόσκλησης, στην περίπτωση που η προϋπολογιζόμενη αξία της προμήθειας εκτός Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, είναι ίση ή μεγαλύτερη των ορίων της περίπτωσης ε της παραγράφου 2 του άρθρου 4 ή των 20 ημερών από την αυτή ημερομηνία στις λοιπές περιπτώσεις. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες επείγοντες λόγοι καθιστούν τις προθεσμίες αυτές ανεφάρμοστες τότε μπορεί να περιορισθούν με αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας Υπηρεσίας, μέχρι 10 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της έγγραφης πρόσκλησης. Για τον καθορισμό των προθεσμιών αυτών συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της αποστολής της έγγραφης πρόσκλησης και της τελευταίας ημερομηνίας για την υποβολή της προσφοράς.

 

δ. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και 8 ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παράγραφος 2 περίπτωση α του παρόντος, αυτές παρέχονται το αργότερο 3 ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός 6 ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 15 παράγραφος 2 περίπτωση α του παρόντος. Σε περίπτωση επείγοντος, η προθεσμία αυτή συντέμνεται σε 4 ημέρες.

 

ε. Η προκήρυξη του κλειστού διαγωνισμού περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία της παραγράφου Β του Παραρτήματος του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

 

3. Στις περιπτώσεις, όπου οι αναθέτουσες αρχές έχουν δημοσιεύσει προκαταρκτική προκήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του παρόντος, η ελάχιστη προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών της παραγράφου 1 περίπτωση α εδάφιο πρώτο και της παραγράφου 2 περίπτωση γ εδάφιο πρώτο του παρόντος άρθρου μπορεί κατά γενικό κανόνα να περιορίζεται σε 36 ημέρες, αλλά δεν είναι σε καμία περίπτωση μικρότερη των 22 ημερών. Η προθεσμία αυτή αρχίζει από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης διαγωνισμού, προκειμένου για ανοικτή διαδικασία και από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, προκειμένου για κλειστή διαδικασία.

 

Η βραχύτερη προθεσμία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο μπορεί να τάσσεται, υπό την προϋπόθεση ότι η προκαταρκτική προκήρυξη έχει περιλάβει όλες τις πληροφορίες, οι οποίες απαιτούνται από την προκήρυξη του διαγωνισμού που περιλαμβάνεται στην παράγραφο Α του Παραρτήματος του παρόντος, εφόσον οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες κατά τη δημοσίευση της προκήρυξης και η προκαταρκτική προκήρυξη έχει αποσταλεί προς δημοσίευση μεταξύ ενός ελάχιστου διαστήματος 52 ημερών έως ενός μέγιστου διαστήματος 12 μηνών πριν από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης διαγωνισμού.

 

4. Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες οι Προσφορές δύνανται να γίνουν μόνο κατόπιν επιτόπιας επισκέψεως ή μετά από επιτόπια εξέταση των σχετικών με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό εγγράφων, τότε η προθεσμία των 40 ημερών που ορίζεται στην παράγραφο 2 περίπτωση γ του παρόντος άρθρου μπορεί να παρατείνεται ανάλογα.

 

5. Με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, μπορεί να μετατίθεται η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής ή της διενέργειας διαγωνισμού με ή χωρίς τροποποιήσεις των όρων της πρόσκλησης ή της διακήρυξης. Όταν η μετάθεση γίνεται χωρίς τροποποίηση των όρων της πρόσκλησης ή της διακήρυξης, το χρονικό διάστημα της μετάθεσης ορίζεται με την παραπάνω απόφαση. Όταν η μετάθεση γίνεται με τροποποίηση των όρων της πρόσκλησης ή της διακήρυξης, πρέπει από την ημερομηνία αποστολής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων και δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο της σχετικής ανακοίνωσης, μέχρι την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής ή διενέργειας του διαγωνισμού, να μεσολαβήσει χρονικό διάστημα όχι μικρότερο του ορισθέντος από την αρχική πρόσκληση ή διακήρυξη, εκτός αν από την απόφαση μετάθεσης προβλέπεται η σύντμηση του χρόνου αυτού τηρουμένων των προθεσμιών που ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους.

 

Στις περιπτώσεις αυτές, όσον αφορά την δημοσιότητα, ακολουθείται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 4 του παρόντος.

 

6. Κατά το χρονικό διάστημα από 5 έως 20 Αυγούστου δεν προκηρύσσονται και δεν διενεργούνται διαγωνισμοί.

 

Επίσης, κατά το ίδιο διάστημα, δεν ορίζεται ημερομηνία παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.