Προεδρικό διάταγμα 118/07 - Άρθρο p

Παράρτημα: Υποδείγματα ανακοινώσεων και προκηρύξεων διαγωνισμών και διαδικασιών με διαπραγμάτευση για συμβάσεις προμηθειών του δημοσίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. Προκαταρκτική προκήρυξη

 

1. Επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής και, εάν διαφέρουν, της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται πρόσθετες πληροφορίες

 

2. Διευκρίνιση, ενδεχομένως, ότι πρόκειται για δημόσια σύμβαση που μπορεί να ανατεθεί μόνο σε προστατευόμενα εργαστήρια ή να εκτελεσθεί μόνο στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευμένων θέσεων εργασίας.

 

3. Φύση και ποσότητα ή αξία των προς παράδοση προϊόντων, αριθμός (αριθμοί) αναφοράς της ονοματολογίας.

 

4. Προσωρινές ημερομηνίες που προβλέπονται για την έναρξη των διαδικασιών σύναψης της ή των συμβάσεων.

 

5. Ενδεχομένως, άλλες πληροφορίες.

 

6. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης ή αποστολής της ειδοποίησης με την οποία ανακοινώνεται η δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης στο προφίλ αγοραστή.

 

7. Διευκρίνιση εάν η σύμβαση καλύπτεται ή όχι από τη συμφωνία.

 

Β. Προκήρυξη  διαγωνισμού: Ανοικτές διαδικασίες, κλειστές διαδικασίες, διαδικασίες με διαπραγμάτευση:

 

1. Επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής.

 

2. Ενδεχομένως, διευκρίνιση ότι πρόκειται για δημόσια σύμβαση που μπορεί να ανατεθεί μόνο σε προστατευόμενα εργαστήρια ή να εκτελεσθεί μόνο στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευμένων θέσεων εργασίας.

 

3. α) Επιλεγείς τρόπος σύναψης της σύμβασης.

 

β) Κατά περίπτωση, αιτιολόγηση της προσφυγής στην επισπευσμένη διαδικασία (στην περίπτωση των κλειστών διαδικασιών και των διαδικασιών με διαπραγμάτευση).

 

4. Τύπος της σύμβασης.

 

5. Τόπος παράδοσης των προϊόντων.

 

6. Φύση των ζητουμένων προϊόντων, με επισήμανση ιδίως εάν η υποβολή προσφορών ζητείται για την αγορά, χρηματοδοτική μίσθωση, μίσθωση ή μίσθωση - πώληση ή για συνδυασμό αυτών, αριθμός αναφοράς της ονοματολογίας ποσότητα των ζητούμενων προϊόντων, με αναφορά οποιωνδήποτε δικαιωμάτων προαιρέσεως για συμπληρωματικές αγορές και, εάν είναι γνωστό, το προσωρινό χρονοδιάγραμμα για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων, καθώς και ο αριθμός τυχόν παρατάσεων, αριθμός (-αριθμοί) αναφοράς της ονοματολογίας,

 

Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ή ανανεώσιμων συμβάσεων εντός δεδομένης περιόδου, να αναφέρεται, εάν είναι γνωστό, το χρονοδιάγραμμα των επόμενων δημόσιων συμβάσεων για τις προβλεπόμενες αγορές προμηθειών,

 

7. Εάν οι Συμβάσεις υποδιαιρούνται σε τμήματα, αναφορά της δυνατότητας για τους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για ένα, περισσότερα ή / και για όλα τα τμήματα.

 

8. Προθεσμία ολοκλήρωσης των προμηθειών ή διάρκεια της σύμβασης προμηθειών. Ει δυνατόν, προθεσμία έναρξης ή παράδοσης των προμηθειών.

 

9. Αποδοχή ή απαγόρευση υποβολής εναλλακτικών προσφορών.

 

10. Κατά περίπτωση, οι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης.

 

11. Στην περίπτωση των ανοικτών διαδικασιών:

 

α) ονομασία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας καθώς και ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να ζητούνται η συγγραφή υποχρεώσεων και τα συμπληρωματικά έγγραφα της σύμβασης,

 

β) κατά περίπτωση, προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αυτών,

 

γ) κατά περίπτωση, το κόστος και οι όροι πληρωμής για τη χορήγηση των εν λόγω εγγράφων.

 

12. α) Καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή των προσφορών.

 

β) Καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής (κλειστές και με διαπραγμάτευση διαδικασίες).

 

γ) Διεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβάζονται.

 

δ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συντάσσονται.

 

13. Στην περίπτωση των ανοικτών διαδικασιών:

 

α) πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση των προσφορών,

 

β) ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών.

 

14. Κατά περίπτωση, απαιτούμενες Εγγυήσεις.

 

15. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά των σχετικών κανονιστικών διατάξεων.

 

16. Ενδεχομένως, νομική μορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί μια κοινοπραξία οικονομικών φορέων, στην οποία κατακυρώνεται η σύμβαση.

 

17. Κριτήρια επιλογής σχετικά με την προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων τα οποία ενδέχεται να επιφέρουν τον αποκλεισμό τους και απαιτούμενα στοιχεία βάσει των οποίων αποδεικνύεται ότι δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις που δικαιολογούν αποκλεισμό. Κριτήρια επιλογής και πληροφορίες σχετικά με την προσωπική κατάσταση του οικονομικού φορέα, πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση των ελάχιστων όρων οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που θα πρέπει να πληροί ο οικονομικός φορέας. Ελάχιστο επίπεδο ή ελάχιστα επίπεδα ικανοτήτων που ενδεχομένως απαιτούνται.

 

18. Για τις διαδικασίες διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, να αναφέρεται, ενδεχομένως, η χρησιμοποίηση διαδικασίας με διαδοχικές φάσεις προκειμένου να μειώνεται προοδευτικά ο αριθμός των προς διαπραγμάτευση προσφορών.

 

19. Για τις κλειστές διαδικασίες και τις διαδικασίες διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, στην περίπτωση που γίνεται χρήση της δυνατότητας περιορισμού του αριθμού των υποψηφίων που καλούνται να υποβάλλουν προσφορά ή να διαπραγματευτούν: να αναφέρονται ο ελάχιστος αριθμός και, κατά περίπτωση, ο μέγιστος αριθμός υποψηφίων που προβλέπεται και τα αντικειμενικά κριτήρια επιλογής αυτών των υποψηφίων.

 

20. Χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο προσφέρων δεσμεύεται από την προσφορά του (ανοικτές διαδικασίες).

 

21. Κατά περίπτωση, ονόματα και διευθύνσεις των οικονομικών φορέων που έχουν ήδη επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή (διαδικασίες με διαπραγμάτευση).

 

22. Κριτήρια τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ανάθεση της σύμβασης: χαμηλότερη τιμή ή πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Τα κριτήρια που συνιστούν την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά καθώς και η στάθμιση των κριτηρίων αυτών αναφέρονται εφόσον δεν περιλαμβάνονται στη συγγραφή υποχρεώσεων.

 

23. Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, κατά περίπτωση, διαμεσολάβησης. Διευκρινίσεις όσον αφορά τις προθεσμίες υποβολής των προσφυγών ή, ενδεχομένως, επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας καθώς και ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται αυτές οι πληροφορίες.

 

24. Ημερομηνία(-ες) της δημοσίευσης της προκαταρκτικής προκήρυξης ή μνεία της μη δημοσίευσης της.

 

25. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης.

 

26. Διευκρίνιση εάν η σύμβαση καλύπτεται ή όχι από τη συμφωνία.

 

Γ. Γνωστοποίηση συναφθεισών συμβάσεων

 

1. Επωνυμία και διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής.

 

2. Επιλεγείσα διαδικασία σύναψης. Στην περίπτωση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, αιτιολόγηση της επιλογής αυτής.

 

3. Φύση και ποσότητα των προμηθευόμενων προϊόντων, ενδεχομένως, ανά προμηθευτή αριθμός αναφοράς της ονοματολογίας.

 

4. Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης.

 

5. Κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης.

 

6. Αριθμός των παραληφθεισών προσφορών.

 

7. Όνομα και διεύθυνση του ή των αναδόχων.

 

8. Τιμή ή κλίμακα των τιμών (ελάχιστη / μέγιστη) που καταβλήθηκαν.

 

9. Αξία της (των) επιλεγείσας(-ων) προσφοράς(-ων) ή υψηλότερη και χαμηλότερη προσφορά που ελήφθησαν υπόψη κατά την ανάθεση της σύμβασης.

 

10. Κατά περίπτωση, αξία και τμήμα της σύμβασης που ενδέχεται να ανατεθεί με υπεργολαβία σε τρίτους.

 

11. Ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης διαγωνισμού.

 

12. Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης.

 

13. Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, κατά περίπτωση, διαμεσολάβησης. Διευκρινίσεις όσον αφορά τις προθεσμίες υποβολής των προσφυγών ή, ενδεχομένως, επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας καθώς και ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται αυτές οι πληροφορίες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.