Προεδρικό διάταγμα 118/07 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος υπάγονται οι προμήθειες αγαθών που εκτελούνται από το Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που αποτελούν οργανισμούς της καθ' ύλην αυτοδιοίκησης.

 

2. Κατ' εξαίρεση:

 

α. Οι εκ των ανωτέρω προμηθειών εμπίπτουσες στο πεδίο εφαρμογής του προεδρικού διατάγματος 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού, συμπληρωματικώς,

δε και με τις διατάξεις του παρόντος.

 

β. Οι προμήθειες αγαθών, οι οποίες δεν εντάσσονται στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 79 έως 85 του νόμου 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995), συμπληρωματικώς, δε και με τις διατάξεις του παρόντος.

 

3. Οι προμήθειες υλικών, αναλώσιμων ή μη των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 100 του προεδρικού διατάγματος 30/1996 (ΦΕΚ 21/Α/1996) Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, όπως εκάστοτε ισχύει.

 

4. Οι προμήθειες των Δήμων, των Κοινοτήτων, και των πάσης φύσεως Συνδέσμων τους, των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και των ιδρυμάτων τους διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το νόμο 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως εκάστοτε ισχύει.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.