Προεδρικό διάταγμα 12/2/80b - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τροποποιούνται τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων, ως, και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δομήσεως των οικοπέδων των κειμένων εντός του ως άνω τομέως Α και καθορίζονται ως ακολούθως:

 

α) Οικοδομικό σύστημα: το συνεχές

 

β) Ελάχιστο πρόσωπο: 13 m.

Ελάχιστο βάθος: 16 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 300 m2.

 

γ) Κατά παρέκκλιση του προηγουμένου εδαφίου β, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα οποία κατά την ημέραν δημοσιεύσεως του παρόντος Διατάγματος δεν έχουν μεν τα ως άνω καθοριζόμενα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων, πλην όμως ταύτα έχουν:

 

Τα καθορισθέντα δια του από 25-08-1969 βασιλικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων των κειμένων εντός των ορίων των οικισμών εχόντων εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιον (ΦΕΚ 164/Δ/1969), ήτοι:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.

Ελάχιστο βάθος: 12 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 150 m2.

 

δ) Ωσαύτως κατά παρέκκλιση του ως άνω εδαφίου β θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα οποία κατά την 01-09-1969 ημέραν δημοσιεύσεως. Του από 25-08-1969 βασιλικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων των κειμένων εντός των ορίων των οικισμών εχόντων εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιον (ΦΕΚ 164/Δ/1969), δεν είχαν μεν τα ως άνω καθοριζόμενα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων, πλην όμως ταύτα είχαν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 5 m.

Ελάχιστο βάθος: 6 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 650 m2.

 

ε) Μέγιστον ποσοστόν καλύψεως 70% της επιφανείας του οικοπέδου.

 

στ) Συντελεστής δομήσεως εν και 1,20.

 

ζ) Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των κτιρίων 3 με μέγιστο ύψος αυτών συμφώνως με το Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 11/1980 (ΦΕΚ 602/Δ/1980).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.