Προεδρικό διάταγμα 12/9/94 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων της παραπάνω περιοχής καθορίζονται ως εξής:

 

1. Οικοδομικά Τετράγωνα GY (GOOD YEAR), 1, 2, 3, 4, 6, 7, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25Β, (25Α - 26), (27 - 28), 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 47, 49, 50, 51Α, 51Β, 52Α, 52Β, 53Α, 53Β, 54, 55, 56 και 59, για την ανέγερση βιομηχανικών κτιρίων:

 

α) Ελάχιστο πρόσωπο: 30.00 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 2.000 m2.

 

β) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 60% της επιφάνειας τους.

 

γ) Συντελεστής δόμησης: 2.

 

δ) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων: 24,00 m.

 

ε) Η ελάχιστη απόσταση των κτιρίων από τα πλάγια και οπίσθια όρια του οικοπέδου και του χώρου κοινοχρήστου πρασίνου ορίζεται σε 5.00 m εκτός αν προκύπτουν μεγαλύτερες αποστάσεις Δ, σύμφωνα με τον νόμο 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός.

 

Δεν απαιτείται η τήρηση των παραπάνω αποστάσεων προκειμένου για ειδικές κατασκευές αναγκαίων λειτουργικών εγκαταστάσεων, όπως καπνοδόχοι κ.λ.π. με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 9 (παράγραφος 1) του νόμου 1577/1985, όπως ισχύει.

 

2. Οικοδομικά Τετράγωνα: 18, 19 και 20 που προορίζονται για την ανέγερση τυποποιημένων βιοτεχνικών κτιρίων και οικοδομικά τετράγωνα 8, 10, 13, 14, 5Α, 5Β, 43, 39Α, 39Β, 48Α, 48Β, 57 και 58 που προορίζονται για αυτοστέγαση βιοτεχνών:

 

α) Ελάχιστο πρόσωπο: 20,00 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 1.000 m2.

 

β) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 60% της επιφάνειας τους.

 

γ) Συντελεστής δόμησης: 2,4.

 

δ) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων: 20,00 m.

 

ε) θέση κτιρίων εντός των οικοπέδων όπως ορίζεται στο άρθρο 9 του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός όπως ισχύει.

 

3. Οικοδομικά Τετράγωνα: 11Α, 12 και 45 που προορίζονται για την ανέγερση κτιρίων κοινοχρήστων εξυπηρετήσεων και διαμόρφωση οργανωμένου πρασίνου και οικοδομικό τετράγωνο 31 που προορίζεται για την ανέγερση τελωνειακών εγκαταστάσεων:

 

α) Ελάχιστο πρόσωπο: 20,00 m.

 

Ελάχιστο εμβαδόν: 1.000) m2.

 

β) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 30% της επιφανείας των οικοπέδων.

 

γ) Συντελεστής δόμησης: 0,8.

 

δ) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων: 11,00 m.

 

ε) Η ελάχιστη απόσταση των κτιρίων από τα πλάγια και οπίσθια όρια του οικοπέδου ορίζεται σε 5,00 m εκτός αν προκύπτουν μεγαλύτερες αποστάσεις Δ, σύμφωνα με τον νόμο 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός.

 

4. α) Ελάχιστη απόσταση των ανεγερθησομένων εντός του αυτού οικοπέδου κτιρίων: 5,00 m.

 

β) Παρεκκλίσεις για το μέγιστο ύψος ειδικών κατασκευών που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων όπως γερανογέφυρες, αποθήκες σιτηρών (σιλό), καπνοδόχοι, πύργοι ψύξης, υδατόπυργοι, κ.λ.π. εγκρίνονται, πύργοι ψύξης, υδατόπυργοι, κ.λ.π. εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 21 του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός.

 

5. Τα κτίσματα κοινωφελών εγκαταστάσεων (υποσταθμοί Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, τηλεφωνικό κέντρο Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, αντλιοστάσιο, δεξαμενές αποθήκευσης νερού, κ.λ.π.) ανεγείρονται σε όλους τομείς με τα παρακάτω όρια αρτιότητας και όρους και περιορισμούς δόμησης:

 

α) Ελάχιστο πρόσωπο: 10,00 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 100,00 m2.

β) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 70% της επιφανείας των οικοπέδων.

γ) Συντελεστής δόμησης: 1.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.