Προεδρικό διάταγμα 12/9/94

ΠΔ 12-09-1994: Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου της Βιομηχανικής περιοχής της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως ανώνυμη εταιρεία που βρίσκεται στα διοικητικά όρια των Δήμων Σίνδου και Ιωνίας και της Κοινότητας Νεοχωρούδας (νομού Θεσσαλονίκης) και των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων αυτής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 12-09-1994: Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου της Βιομηχανικής περιοχής της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως ανώνυμη εταιρεία που βρίσκεται στα διοικητικά όρια των Δήμων Σίνδου και Ιωνίας και της Κοινότητας Νεοχωρούδας (νομού Θεσσαλονίκης) και των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων αυτής, (ΦΕΚ 1053/Δ/1994), 11-10-1994.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 (παράγραφοι 2 και 3) του νόμου 742/1977 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του νόμου 4458/1965 Περί Βιομηχανικών Περιοχών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 319/Α/1977).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 (παράγραφος 3) του νόμου 947/1979 Περί οικιστικών περιοχών (ΦΕΚ 169/Α/1979).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 (παράγραφος 5) του νόμου 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983).

 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 7, 8, 9 και 16 του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 13 (παράγραφοι 3, 4) του νόμου 1772/1988 Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 91/Α/1988).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992).

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφος 1 (εδάφια ι)δ και ι)στ) του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

7. Τις διατάξεις των άρθρων 9, 10 (παράγραφος 3) και 13 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 437/1985 Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ 157/Α/1985).

 

8. Τις διατάξεις των άρθρων 1 (εδάφιο α) και 2 (παράγραφος 1) κεφάλαιο 8 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 456/1985 Μεταφορά αρμοδιοτήτων υπηρεσιών και προσωπικού στα Υπουργεία Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, κ.λ.π. (ΦΕΚ 163/Α/1985).

 

9. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 229/1986 Σύσταση και οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ΦΕΚ 96/Α/1986).

 

10. Την 41/1993 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίνδου.

 

11. Την 55/1993 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωνίας.

 

12. Την 22/1993 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Νεοχωρούδας.

 

13. Την 157/1993 (συνεδρία 7) γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομού Θεσσαλονίκης.

 

14. Το γεγονός ότι από τις κανονικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και των οικείων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

15. Την 255/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων, Έργων και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 12-09-1994

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.