Προεδρικό διάταγμα 134/17 - Άρθρο 34

Άρθρο 34: Διεύθυνση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας είναι ο σχεδιασμός, ο συντονισμός, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση των πολιτικών που αφορούν στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, καθώς και ο σχεδιασμός, η παρακολούθηση και υλοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την προώθηση και στήριξη του θεσμού.

 

2. Η Διεύθυνση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

 

α) Τμήμα Πολιτικών για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία.

 

β) Τμήμα Ανάπτυξης Διακρατικών Συνεργασιών και Δικτύωσης.

 

γ) Τμήμα Έρευνας και Μελετών για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία.

 

δ) Τμήμα Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

 

ε) Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

 

3. α. Αρμοδιότητες του Τμήματος Πολιτικών για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία είναι:

 

α)α) Η χάραξη και η εποπτεία υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, ως προς το συντονισμό, την ανάλυση κόστους ωφέλειας, την προτεραιοποίηση, την ωρίμανση των σχετικών δράσεων για την εφαρμογή και τη διασφάλιση της συνεκτικότητάς της.

 

β)β) Η εκπόνηση και συνεχής προσαρμογή του θεσμικού κανονιστικού πλαισίου σε θέματα κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.

 

γ)γ) Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής των πολιτικών ανάπτυξης της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.

 

δ)δ) Η επίλυση οριζόντιων θεμάτων διακυβέρνησης στα ως άνω θέματα, σε συνεργασία και κατόπιν κατάθεσης προτάσεων από και προς τα Υπουργεία και τους Φορείς του Δημοσίου, και η κατάθεση προτάσεων στους αρμόδιους Υπουργούς για τη βελτίωση και κωδικοποίηση της νομοθεσίας, καθώς και η προώθηση δράσεων απλούστευσης διαδικασιών.

 

ε)ε) Ο σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων προβολής της κοινωνικής οικονομίας σε εθνικό επίπεδο.

 

στ)στ) Ο σχεδιασμός και η προώθηση εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων προς τους Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και προς τη δημόσια διοίκηση.

 

β. Αρμοδιότητες του Τμήματος Ανάπτυξης Διακρατικών Συνεργασιών και Δικτύωσης είναι:

 

α)α) Η παρακολούθηση των ευρωπαϊκών και διεθνών εξελίξεων που αφορούν την κοινωνική οικονομία, ο συντονισμός των κατά περίπτωση εμπλεκόμενων φορέων, προς το σκοπό της διαμόρφωσης των εθνικών θέσεων σε σχέση με το Στρατηγικό Σχέδιο για την Κοινωνική Οικονομία, καθώς και προς το σκοπό της υλοποίησης της στρατηγικής αυτής σε εθνικό επίπεδο.

 

β)β) Η συμμετοχή σε Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς που έχουν σχέση με τα αντικείμενα της αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

γ)γ) Η συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και όργανα ή/και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων κρατών για την εκπόνηση, ανάληψη, χρήση, υλοποίηση προγραμμάτων στρατηγικών σχεδίων για την κοινωνική οικονομία.

 

δ)δ) Η συγκέντρωση καλών πρακτικών καινοτόμων έργων και δράσεων διεθνώς, τα οποία επικοινωνεί σε αρμόδια Υπουργεία και Φορείς του Δημοσίου, καθώς και σε Φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

 

ε)ε) Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων προβολής της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνώς.

 

στ)στ) Η διασύνδεση με φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας του εξωτερικού με σκοπό την εκπόνηση πολιτικών και παραγωγή εργαλείων για την υποστήριξη και την ανάπτυξη διακρατικών συνεργασιών μεταξύ φορέων κοινωνικής οικονομίας.

 

ζ)ζ) Ο σχεδιασμός και προώθηση δράσεων για την ανάπτυξη δικτυώσεων των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

 

γ. Αρμοδιότητες του Τμήματος Έρευνας και Μελετών για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία είναι:

 

α)α) Ο σχεδιασμός, η διεξαγωγή και παρακολούθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και μελετών που αφορούν στην προώθηση και στήριξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

 

β)β) Η δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων/βιβλιοθήκης μελετών και ερευνών, δημόσια προσβάσιμης.

 

γ)γ) Η συνεργασία με πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα για τη συμμετοχή και παρακολούθηση ερευνητικών προγραμμάτων και μελετών.

 

δ)δ) Η δημιουργία Μητρώου ερευνητών/μελετητών σε θέματα κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, κοινωνικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.

 

ε)ε) Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της εφαρμογής του εργαλείου μέτρησης κοινωνικού αντίκτυπου (social auditing).

 

στ)στ) Η ενσωμάτωση των διεθνών αρχών για τον κοινωνικό αντίκτυπο.

 

δ. Αρμοδιότητες του Τμήματος Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας είναι:

 

α)α) Η παροχή πληροφοριών τύπου help desk σε πολίτες αναφορικά με τις προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, συνεταιρισμών εργαζομένων, απόκτησης ιδιότητας Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

 

β)β) Η παροχή πληροφοριών τύπου help desk σε πολίτες αναφορικά με τη λειτουργία και συμμετοχή στις υποστηρικτικές δομές και στα υποστηρικτικά μέτρα.

 

γ)γ) Η έγκριση σύστασης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Συνεταιρισμών Εργαζομένων.

 

δ)δ) Η τήρηση και λειτουργία του Γενικού Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

 

ε)ε) Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη υποστηρικτικών μέτρων για τους Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

 

στ)στ) Η παρακολούθηση των δράσεων που αναπτύσσονται για την υποστήριξη των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

 

ε. Αρμοδιότητες του Τμήματος Παρακολούθησης και Ελέγχου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας είναι:

 

α)α) Η καταγραφή και παρακολούθηση της δραστηριότητας των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

 

β)β) Ο έλεγχος νομιμότητας των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας κατά τη λειτουργία τους, αναφορικά με την τήρηση των διατάξεων του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, η σύνταξη έκθεσης πορισμάτων ελέγχου και η έκδοση σχετικών διοικητικών πράξεων.

 

γ)γ) Η συνεργασία με τους καθ' ύλην αρμόδιους δημόσιους φορείς, για την τήρηση του πλαισίου ελέγχων των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

 

δ)δ) Η εποπτεία και παρακολούθηση του Ταμείου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.