Προεδρικό διάταγμα 134/17

ΠΔ 134/2017: Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 134/2017: Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, (ΦΕΚ 168/Α/2017), 06-11-2017.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) του άρθρου 54 Περιεχόμενο, έγκριση και τροποποίηση Οργανισμών του νόμου 4178/2013 Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 174/Α/2013), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 27 του νόμου 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/2013), 55 του νόμου 4238/2014 (ΦΕΚ 38/Α/2014), 46 του νόμου 4250/2014 (ΦΕΚ 574/Α/2014), 26 του νόμου 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/2014), 7 του νόμου 4275/2014 (ΦΕΚ 149/Α/2014), 30 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/2014), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο πέμπτο του νόμου 4464/2017 (ΦΕΚ 46/Α/2017) και του 34 του νόμου 4447/2016 (ΦΕΚ 241/Α/2016) και ισχύει,

 

β. του άρθρου 35 παράγραφος 4 του νόμου 4024/2011 Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015. (ΦΕΚ 226/Α/2011), όπως ισχύει,

 

γ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

2. Την υπ' αριθμόν Υ29/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη (ΦΕΚ 2168/Β/2015).

 

3. Την από 17-05-2017 έγκριση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης σχετικά με τις μεταρρυθμιστικές δράσεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

4. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 15010/184/29-03-2017 έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το σε συνέχεια της προηγούμενης έκθεσης με αριθμό πρωτοκόλλου 37342/480/08-08-2017 έγγραφο της Γενικής Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών.

 

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, 4.368.600 €, η οποία θα καλυφθεί από τους ΚΑΕ 211, 213, 215, 291, 292, 293, 294, 0800, 1000 του Ε.Φ 33-110 και 211,213,215,228,291,292, 293,294,0800,1000 του ΕΦ 33-120 και τον ΚΑΕ 2369: Λοιπές επιχορηγήσεις (πιστώσεις υπό κατανομή) του Ειδικού Φορέα 33-210, δαπάνη η οποία, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα έγγραφα της ΓΔΟΥ στοιχεί προς τις δεσμεύσεις και τους στόχους του εγκριθέντος και ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021.

 

6. Την υπ' αριθμόν 147/2017 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αποφασίζουμε:

 

Μέρος Πρώτο: Αποστολή - Διάρθρωση Υπηρεσιών - Αρμοδιότητες

 

Κεφάλαιο Α

 

Άρθρο 1: Αποστολή

Άρθρο 2: Διάρθρωση Υπηρεσιών

Άρθρο 3: Πολιτικά Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργού

Άρθρο 4: Γραφεία Γενικών Γραμματέων και Ειδικών Γραμματέων

 

Κεφάλαιο Β: Αυτοτελή Τμήματα και Διεύθυνση

 

Άρθρο 5: Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Άρθρο 6: Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας

Άρθρο 7: Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου

Άρθρο 8: Τμήμα Πολιτικού Σχεδιασμού έκτακτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ)

Άρθρο 9: Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων

 

Κεφάλαιο Γ: Υπηρεσίες Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

 

Άρθρο 10: Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Άρθρο 11: Διεύθυνση Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Υπηρεσιών

Άρθρο 12: Διεύθυνση Προμηθειών και Μέριμνας

Άρθρο 13: Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Άρθρο 14: Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Άρθρο 15: Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών

Άρθρο 16: Διεύθυνση Οικονομικής Εποπτείας και Επιθεώρησης Νομικών Προσώπων

Άρθρο 17: Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης

Άρθρο 18: Γενική Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία

Άρθρο 19: Διεύθυνση Ατομικών Ρυθμίσεων

Άρθρο 20: Διεύθυνση Συλλογικών Ρυθμίσεων

Άρθρο 21: Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

Άρθρο 22: Διεύθυνση Ένταξης στην Εργασία

 

Κεφάλαιο Δ: Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης

 

Άρθρο 23: Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Άρθρο 24: Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας

Άρθρο 25: Διεύθυνση Πολιτικών Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)

Άρθρο 26: Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας

Άρθρο 27: Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής

 

Κεφάλαιο Ε: Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων

 

Άρθρο 28: Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Ασφάλισης

Άρθρο 29: Διεύθυνση Κύριας Ασφάλισης και Εισφορών

Άρθρο 30: Διεύθυνση Πρόσθετης και Επαγγελματικής Ασφάλισης

Άρθρο 31: Διεύθυνση Παροχών Κύριας Σύνταξης

Άρθρο 32: Διεύθυνση Ειδικότερων Θεμάτων Ασφάλισης και Παροχών

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

 

Άρθρο 33

Άρθρο 34: Διεύθυνση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

 

Κεφάλαιο Ζ: Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά

 

Άρθρο 35

Άρθρο 36

Άρθρο 37: Τμήμα Τεκμηρίωσης, Αξιολόγησης, Υποστήριξης και Εξειδίκευσης

 

Κεφάλαιο Η

 

Άρθρο 38: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

 

Κεφάλαιο Θ

 

Άρθρο 39: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Τομέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης)

 

Κεφάλαιο Ι

 

Άρθρο 40

 

Κεφάλαιο ΙΑ: Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας

 

Άρθρο 41: Αποστολή

Άρθρο 42: Διάρθρωση Υπηρεσιών

Άρθρο 43: Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας

Άρθρο 44: Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων

Άρθρο 45: Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

Άρθρο 46: Διεύθυνση Υποστήριξης Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

Άρθρο 47: Περιφερειακές Διευθύνσεις Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων

Άρθρο 48: Περιφερειακές Διευθύνσεις Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

Άρθρο 49: Κατά τόπον αρμοδιότητα των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

 

Μέρος Δεύτερο: Προσωπικό

 

Κεφάλαιο Α: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

 

Άρθρο 50: Θέσεις προσωπικού

Άρθρο 51: Κατανομή οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα

Άρθρο 52: Κατανομή θέσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα

Άρθρο 53: Κατάταξη προσωπικού

Άρθρο 54: Κλάδοι Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων

 

Κεφάλαιο Β: Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας.

 

Άρθρο 55: Θέσεις προσωπικού

Άρθρο 56: Κατανομή οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα

Άρθρο 57: Κατανομή θέσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα

Άρθρο 58: Κλάδοι Προϊσταμένων οργανικών μονάδων

 

Κεφάλαιο Γ: Προσόντα

 

Άρθρο 59: Προσόντα διορισμού ή πρόσληψης

 

Κεφάλαιο Δ: Περιγράμματα Θέσεων Ευθύνης

 

Άρθρο 60: Πρόσθετα ειδικά προσόντα

Άρθρο 61: Περιγράμματα θέσεων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων

Άρθρο 62: Περιγράμματα θέσεων Προϊσταμένων Διευθύνσεων

Άρθρο 63: Περιγράμματα θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων

Άρθρο 64: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 65: Έναρξη ισχύος

 

Στην Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 25-10-2017

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.